UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3386/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DITÍCH CẤP THÀNH PHỐ (ĐÌNH CỔ MÂN)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Disản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đất đai ban hànhngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử -văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Theo đề nghị của Giám đốc SởVăn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 174/TTr-SVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xếp hạng Đình Cổ Mân, phườngMân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là di tích lịch sử - văn hóacấp thành phố.

Điều 2. UBND các cấp nơi có di tíchđược xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này thực hiện việc quản lý,bảo vệ di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố,Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Quản lýdi sản văn hoá, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, Chủ tịch UBND phường Mân Tháivà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở: XD, TNMT;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến