ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã

khu vực II tỉnh Lào Cai giai đoạn 2002-2005

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001 - 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2002/NQ-HĐND ngày 21/7/2002 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 6;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã thuộc khu vực II không được đầu tư theo chương trình 135 từ năm 2002 - 2005 như sau:

1. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở thôn, bản vùng III, và các thôn, bản khó khăn nhất của xã không có thôn bản vùng III.

2. Danh mục ưu tiên hỗ trợ đầu tư: Các công trình thủy lợi nhỏ, hệ thống cấp nước sinh hoạt, lớp học thôn, bản (bao gồm cả sửa chữa), cầu cống đường giao thông liên thôn và các công trình khác. Công trình nào cần trước thì cho làm trước, UBND xã thực hiện theo đúng Qui chế dân chủ, báo cáo UBND huyện quyết định.

3. Mức vốn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước bình quân 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng)/năm cho một xã.

4. Phương thức đầu tư: Nhà nước hỗ trợ khảo sát thiết kế - lập dự toán, vật tư kỹ thuật và công lao động kỹ thuật.

5. Quản lý đầu tư và xây dựng: UBND huyện giao kế hoạch (sau khi có báo cáo danh mục công trình của UBND các xã khu vực II) và chỉ đạo UBND các xã lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, trình UBND huyện phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt, xã được ứng từ 50 - 70 % theo tỷ lệ Nhà nước đầu tư. Công trình thực hiện xong, báo cáo quyết toán trình UBND huyện phê duyệt, Kho bạc thanh toán đủ theo quyết toán phê duyệt của UBND huyện.

Hết năm kế hoạch, UBND huyện báo cáo các danh mục đã đầu tư xong, các công trình chuyển tiếp sang năm sau lên UBND tỉnh (về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp).

6. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Do ngân sách Nhà nước bố trí hàng năm.

Điều 2. Giao cho UBND xã làm chủ đầu tư, UBND xã thành lập Ban quản lý dự án của xã để thực hiện việc xây dựng các công trình theo chương trình này của xã.

UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện giúp đỡ, hướng dẫn các xã trong công tác điều hành, tổ chức thi công và quản lý công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã thuộc khu vực II.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã khu vực II và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

(Được phép công bố trên Báo, Đài PT-TH)

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh