CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 339-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

CỦACHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 339-CT NGÀY 8-10-1984 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THUMUA ĐAY CHO BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 16-HĐBTngày 8-10-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệpđay trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ;
Theo đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 659-CNB ngày9-6-1984), của Bộ Công nghiệp nhẹ (Công văn số 339-CNn/KH ngày 2-7-1984), củaBộ Tài chính (Công văn số 537-TC/CNB ngày 24-7-1984) về việc giao nhiệm vụ thumua đay cho Bộ Công nghiệp nhẹ;
Sau khi đã nghiên cứu ý kiến của các ngành và địa phương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

1. Giao nhiệm vụ quản lý toàn bộviệc thu mua đay năm 1984 ở các tỉnh phía Nam và từ năm 1985 trong cả nước choLiên hiệp các xí nghiệp đay thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngoài phần Liên hiệp cácxí nghiệp đay trực tiếp thu mua (bao gồm cả phần tiếp thu nhiệm vụ thu mua đayhiện nay của Bộ Ngoại thương và Bộ Công nghiệp thực phẩm), Bộ Công nghiệp nhẹcần bàn bạc thống nhất với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân công chocác cơ sở chế biến đay của thành phố trực tiếp thu mua một số lượng và ở nhữngnơi nhất định để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của thành phố.

2. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cótrách nhiệm phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan để xác định cácchỉ tiêu cụ thể về thu mua, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

3. Bộ Công nghiệp nhẹ (Liên hiệpcác xí nghiệp đay) có trách nhiệm giao đay nguyên liệu cho các ngành và địaphương có nhiệm vụ chế biến đay và cho Bộ Ngoại thương để xuất khẩu theo chỉtiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm.

Tố Hữu

(Đã ký)