ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 339/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4045/QĐ-UBND NGÀY11/10/2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪNLẬP DỰ ÁN, THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHUCÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC HÀ NỘI TẠI TỪ LIÊM, HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀNỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghịđịnh số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Luật Đầu tư 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Công văn số 612/TTg-QHQT ngày 17/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý vềchủ trương đầu tư, phát triển dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 2868/UBND-KH &ĐT ngày 29/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nộivề việc giao nhiệm vụ cho các sở, ngành Thành phố phối hợp hỗ trợ PLL nghiêncứu lập, trình duyệt dự án;
Căn cứ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việcthành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tưvà hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, HàNội;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000307 ngày 12/03/2008 do UBND Thành phốHà Nội cấp thành lập Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnhđịa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan;
Căn cứ các công văn: số 4302/STC-ĐT ngày 23/09/2009 của Sở Tài chính, số 436/QHKT-P1 ngày 23/09/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, số 7456/SXD-TCCB ngày24/09/2009 của Sở Xây dựng, số 632/SKHCN-VP ngày 01/10/2009 của Sở Khoa họcCông nghệ, số 3273/TNMT-KHTH ngày 28/09/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường,số 1862/SNN-TC ngày 25/09/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số3003 ngày 06/10/2009 của Sở Y tế, số 16775/CT-TCCB ngày 29/09/2009 của Cục thuếHà Nội, số 1038/STTTT-VP ngày 23/09/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1441/TTr-KH &ĐT ngày 28/10/2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sungnội dung Điều 1 Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phốHà Nội về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấychứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nộitại Từ Liêm, Hà Nội như sau:

“Điều 1. Thành lập Tổcông tác hướng dẫn lập dự án, thực hiện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư vàphối hợp, hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại TừLiêm, Hà Nội (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) gồm các thành viên là đại diện từcác cơ quan sau:

- Đ/c Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủtịch UBND Thành phố Hà Nội – Tổ trưởng;

- Đ/c Nguyễn Thị Bài, Phó Giámđốc Sở Kế hoạch Đầu tư – Tổ phó thường trực;

- Đ/c Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốcSở Khoa học và Công nghệ;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó ChánhVăn phòng UBND TP – Tổ viên;

- Đ/c Dương Đức Tuấn, Phó Giámđốc Sở Quy hoạch Kiến trúc – Tổ viên;

- Đ/c Phan Thị Hiền, Phó phòngĐầu tư, Sở Tài chính – Tổ viên;

- Đ/c Vũ Văn Hậu, Giám đốc SởTài nguyên Môi trường – Tổ viên;

- Đ/c Nguyễn Văn Yên, Phó Giámđốc Sở Y tế – Tổ viên;

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện TừLiêm – Tổ viên;

- Đ/c Hà Ngọc Hồng, Phó Giám đốcSở Xây dựng – Tổ viên;

- Đ/c Phạm Ngọc Thạch, Phó Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổ viên;

- Đ/c Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông – Tổ viên;

- Đ/c Nguyễn Văn Hổ, Phó Cụctrưởng Cục thuế Hà Nội – Tổ viên”

Điều 2. Các điều khoản,nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 củaUBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tàinguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn; Khoa học Công nghệ; Thông tin và Truyền thông, Cục thuế Hà Nội, UBNDhuyện Từ Liêm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội và các thành viên Tổcông tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c CT, PCT UBND TP;
- Đ/c CVP UBND thành phố;
- PVP, Ct, Xđ, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo