ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3398/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤCPHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928);

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kếtluận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày29/3/2013 của Trưởng ban Điều hành Đề án 1928, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016;

Căn cứ Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày02/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thực hiệnQuyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờtrình số 1644/TTr-SGDĐT ngày 12/9/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đềán “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchthực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttrong nhà trường” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở, ban, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀTRƯỜNG” TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng caochất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 (sauđây gọi tắt là Đề án 1928); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôntrọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật đối với đội ngũ nhàgiáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người học góp phần ổn định môi trườnggiáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả quản lý nhà nướcvề giáo dục của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2013-2016.

2. Yêu cầu

- Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thựchiện Đề án 1928 giai đoạn 2010-2012, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống củacông tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hìnhthức phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dụcngoại khóa; tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong mônhọc Đạo đức, môn học Giáo dục công dân ở phổ thông và một số môn học khác; đảmbảo sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Kết hợpgiáo dục thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi,ngành nghề, vùng miền theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi vớihành.

- Tăng cường sự phối hợp các lực lượng làm công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành Giáo dục.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạykiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa ở tất cả các cấp học và trìnhđộ đào tạo.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến,giáo dục pháp luật ngoại khóa; xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục phápluật ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

3. Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũgiáo viên, giảng viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân ở các cơ sở giáodục, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật củangành Giáo dục. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và lộ trình hoàn thànhviệc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp luật; giáo viên môn giáodục công dân.

4. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tậphuấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật chođội ngũ giáo viên, giảng viên môn pháp luật ở các trường trung cấp chuyênnghiệp, đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân ở các cơ sở giáo dục phổ thôngvà giáo dục thường xuyên, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổbiến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục.

5. Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục và trang cấpmột số bộ mẫu thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttrong nhà trường. Hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, tủ sách pháp luật cho các cơsở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phụcvụ việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa. Xâydựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website của các cơ quanquản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục.

6. Bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việcgiảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục phápluật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp phápluật, sách pháp luật phổ thông, báo tạp chí chuyên ngành về luật, sách hệ thốnghóa về pháp luật và các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác. Tủ sáchpháp luật được cập nhật thường xuyên các văn bản mới nhằm đảm bảo quy định củapháp luật đáp ứng yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

1.1. Năm 2013

- Tiếp tục tổ chức quán triệt Đề án 1928 của Thủtướng Chính phủ và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 của tỉnh Thanh Hóagiai đoạn 2013-2016 đến các cấp, các ngành, đơn vị và các đối tượng có liênquan;

- Tổng kết đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án1928 (2010-2012), nhân rộng các mô hình, các hình thức phổ biến giáo dục phápluật có hiệu quả, phù hợp với đối tượng và địa bàn.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáoviên, giảng viên môn pháp luật; giáo viên môn giáo dục công dân; báo cáo viên,cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng chương trình,tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến,giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên vàcán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn Hộiđồng (Ban) phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

- Thống kê số lượng các đầu sách phục vụ công tácphổ biến, giáo dục pháp luật được trang bị trong từng năm học trong tủ sáchpháp luật tại các đơn vị trường học. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bổ sungsách pháp luật, trang bị tủ sách pháp luật.

- Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môngiáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường.

- Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáodục pháp luật. Triển khai mỗi cấp học chọn một trường chỉ đạo điểm về công tácphổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại các cơ quan, ban, ngành, các cơ quanquản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

1.2. Năm 2014

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động củanăm 2013.

- Trang bị một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, họcliệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường trung học cơ sở.Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầmhình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chươngtrình chính khóa và ngoại khóa. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sáchpháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy môn giáo dục công dân, mônpháp luật trong các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa nhằmnâng cao chất lượng giáo dục, phổ biến pháp luật trong trường học.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môngiáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức,nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏimôn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp tỉnh.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thựchiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại các cơ quan, ban, ngành, các cơ quanquản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

1.3. Năm 2015

- Tiếp tục triển khai các nội dung của hoạt độngcủa năm 2014.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thứcpháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáodục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục phápluật. Tham gia thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân; báocáo viên pháp luật giỏi cấp toàn quốc.

- Xây dựng một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, họcliệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường trung học phổthông.

- Tăng cường hỗ trợ trang thiết bị, tài liệu, tủsách pháp luật cho các cơ sở giáo dục đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặcbiệt khó khăn.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thựchiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 tại các cơ quan, ban, ngành, các cơ quanquản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

- Đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đềán 1928 tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2015.

1.4. Năm 2016

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động củanăm 2015.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề ángiai đoạn 2013-2016. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắctrong việc triển khai thực hiện.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thườngtrực của Đề án có trách nhiệm

- Chủ động xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạchthực hiện Đề án của tỉnh phù hợp với nhiệm vụ, nội dung của Đề án đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo,các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Kếhoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016.

- Bổ sung, bố trí giáo viên được đào tạo đúngchuyên ngành giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở,trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên và môn học pháp luật ở cáctrường trung cấp chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạyvà nâng cao chất lượng việc giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân,pháp luật; chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quenchấp hành pháp luật cho học sinh. Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luậtngoài giờ lên lớp, các đợt sinh hoạt ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu kiến thứcpháp luật mới.

- Chủ động phối hợp với ngành Tư pháp và các đơn vịcó liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáoviên môn giáo dục công dân ở trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dụcthường xuyên. Tổ chức các hội thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi môn giáodục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộcthi tìm hiểu pháp luật... theo kế hoạch được phê duyệt. Tổ chức biên soạn tàiliệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng và bổ sung tủ sách, ngăn sách phápluật trong nhà trường.

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đônđốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổchức sơ kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáodục và Đào tạo theo quy định.

2.2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trong việc bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và báo cáoviên pháp luật phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tư pháptrong việc phối hợp với ngành Giáo dục triển khai công tác phổ biến, giáo dục phápluật trong nhà trường.

- Chỉ đạo thực hiện việc lồng ghép hợp lý nội dungcủa Đề án 1928 với việc triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chấtlượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêucầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013-2016, Đề án “Tăng cườngcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanhthiếu niên giai đoạn 2011-2015”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật vềphòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trongcán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” từ năm 2012 đến năm 2016.

2.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, tổ chức rà soát, hoàn thiện chươngtrình, giáo trình pháp luật dùng cho các trình độ dạy nghề;

- Chỉ đạo, tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũgiáo viên giảng dạy pháp luật trong các cơ sở dạy nghề;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Đềán liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.4. Sở Tài chính

- Đảm bảo ngân sách Nhà nước cấp hàng năm tại đơnvị để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các vănbản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kếhoạch sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trình UBND tỉnh quyếtđịnh; cấp kinh phí để thực hiện Kế hoạch này trong năm 2013 và những năm tiếptheo trong lộ trình thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời; theo dõi, hướng dẫn đơnvị thực hiện việc sử dụng kinh phí hiệu quả, đảm bảo đúng luật ngân sách vànguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

2.5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao độngThương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luậttrong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự cho đối tượng là học sinh, sinh viênbằng các hình thức phù hợp. Định kỳ, cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cơ sởgiáo dục về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và các vi phạmpháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường nóiriêng, các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội...

2.6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thông qua tổ chức Đoàn, Đội trong các trường học tổ chứctuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội viên, đoàn viên bằng nhiều hình thứcnhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án.

2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchnày tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiệnnội dung, chương trình, bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ và thựchiện chính sách đối với giáo viên giáo dục pháp luật trong nhà trường theo quyđịnh;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiệnKế hoạch này tại địa phương đạt hiệu quả. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quảthực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáodục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phốihợp thực hiện các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bịđể thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tácphổ biến, giáo dục pháp luật.

2.8. Các cơ sở giáo dục đại học và các trườngcao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiệnĐề án 1928 tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016.

- Bổ sung môn pháp luật đại cương thành môn học bắtbuộc và môn pháp luật chuyên ngành phù hợp vào chương trình đào tạo của tất cảcác ngành học theo quy định tại khoản 2 Mục II Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cánbộ và nhân dân và điểm a, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình,tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương.Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đạicương; đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh,sinh viên.

- Bổ sung, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viêngiảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.

- Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biếncho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên”đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.

- Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục phápluật Website và chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh,bản tin nội bộ của trường.

- Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án1928 giai đoạn 2013-2016 và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả triển khaithực hiện Kế hoạch hằng năm trước ngày 15/12.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chấtlượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnhThanh Hóa giai đoạn 2013-2016. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể,các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chỉ đạo xây dựng kếhoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.