ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh giá bán lẻ muối Iốt

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét tờ trình Số: 52/TC-VG ngày 26/02/1998 của Sở Tài chính vật giá và Biên bản làm việc giữa các ngành: Tài chính vật giá, Thương mại du tịch, Kế hoạch & ĐT, Y tế, Công ty Thương mại du lịch ngày 25/02/1998 về điều chỉnh giá bân lẻ muối I ốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh giá bán lẻ muối I ốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ 800,0 đồng/kg lên mức giá bán lẻ 1.000,0/kg (Một ngàn đồng trên một kg).

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính vật giá, Sở Thương mại du lịch, Công ty Thương mại du lịch và đơn vị có liên quan tiến hành kiểm kê, điều chỉnh giá bán lẻ trên theo đúng chế độ qui định hiện hành; trên cơ sở mức trợ giá trợ cước TW giao cho tỉnh Lào Cai năm 1998.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở: Tài chính vật giá, Thương mại du lịch, Kế hoạch & đầu tư, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Công ty Thương mại du lịch và các ngành chức năng đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/1998. Các quy định trước đây trái với các quy định của Quyết định này đều bãi bỏ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng