BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 34/2003/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ 05 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây :

1.

TCVN 6141 : 1996

(ISO 4065 : 1978)

ống nhựa nhiệt dẻo. Bảng chiều dày thông dụng của thành ống

2.

TCVN 6242 : 1997

(ISO 580 : 1973)

Phụ tùng nối dạng đúc bằng polyvinyl clo rua cứng (PVC-U) chịu áp lực. Thử trong tủ sấy

3.

TCVN 6243 : 1997

(ISO 727 : 1979)

Phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua cứng (PVC-U) với các khớp nối nhẵn dùng cho ống chịu áp lực. Kích thước của khớp. Dãy thông số theo hệ mét

4.

TCVN 6246 : 1997

(ISO 2045 : 1973)

Khớp nối đơn dùng cho ống chịu áp lực bằng polyvinyl clorua cứng (PVC-U) với các vòng đệm đàn hồi. Độ sâu tiếp giáp tối thiểu

5.

TCVN 6247 : 1997

(ISO 2048 : 1974)

Khớp nối kép dùng cho ống chịu áp lực bằng poluvinyl clo rua cứng (PVC-U) với các vòng đệm đàn hồi. Độ sâu tiếp giáp tối thiểu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải