UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 34/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 26 tháng 7 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10//2/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính

Căn cứ Thông báo số 131 / -TB/TU ngày 20/7/2004 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên trên cơ sở chia tách từ Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh là bộ máy giúp việc của UBND tỉnh; có chức năng tổ chức phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của TW, tình hình thực tế của địa phương, Chánh văn phòng UBND Tỉnh xây dựng chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn , mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND Tỉnh trình UBND tỉnh quyết định . Văn phòng UBND Tỉnh có tư cách pháp nhân , có con dấu riêng , được phép mở tài khoản tại kho bạc hà nước .

Văn phòng UBND tỉnh có Chánh Văn phòng và có 2 Phó Văn phòng. Bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh có:

- Bộ phận chuyên viên.

- Bộ phận Tiếp công dân.

- Bộ phận Thi đua - Khen thưởng.

- Phòng Hành chính quản trị

- Trung tâm Lưu trữ

- Trung tâm Tin học

- Ban Quản lý Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh '

Năm 2004 Văn phòng UBND tỉnh được giao 56 biên chế (45 biên chế quản lý hành chính nhà nước và 11 biên chế sự nghiệp )

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định khác trái với Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh