UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

V/v thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Hiệp

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26/7/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang; thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp;

Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Xét đề nghị của Giám đốc Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Hiệp, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp quản lý trên cơ sở chia tách huyện Phụng Hiệp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Hiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Hiệp có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp quản lý các dự án; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ:

1. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

2. Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3. Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư.

5. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

6. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.

7. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

8. Nghiệm thu, bàn giao công trình.

9. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Ủy ban nhân dân thị xã (Chủ đầu tư) ủy quyền cho Ban quản lý dự án.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Hiệp:

1. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán Ban Quản lý dự án là cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế Nhà nước.

- Các cán bộ, viên chức kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp quyết định hoặc do Giám đốc Ban quản lý dự án ký hợp đồng nhưng phải đảm bảo có năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.

2. Biên chế:

Biên chế của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định phân bổ nằm trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của thị xã Tân Hiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2005.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Hưng