ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 17 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁTTRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnhKiên Giang đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 107/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2007 củaSở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lựctỉnh Kiên Giang đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giangđến năm 2020.

Điều 2. Giaotrách nhiệm cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở,ban ngành có liên quan làm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý vàđiều hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến 2020.

Điều 3. Các ông (bà)Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cácsở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các ngànhcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNHKIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

KiênGiang có diện tích tự nhiên khá lớn so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cóvị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên phong phú. Trong những năm qua tổng sảnphẩm xã hội (GDP) tăng bình quân hàng năm lên 11%/năm, thu nhập bình quân đầu ngườinăm 2005 đạt 570 USD, năm 2006 đạt 699 USD đời sống vật chất tinh thần của nhândân trong tỉnh từng bước được cải thiện đáng kể. Bên cạnh những thành tích đạtđược, vẫn còn một số mặt hạn chế. Đặc biệt là nguồn nhân lực còn bất cập so vớinhu cầu phát triển kinh tế xã hội, mặt bằng dân trí được nâng lên nhưng chưatương xứng trước yêu cầu phát triển, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, nguồnnhân lực cho các ngành mũi nhọn chưa tập trung, trình độ năng lực của một số bộphận cán bộ quản lý còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu đối với phát triển của tỉnhtrong tình hình mới.

Việc xâydựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giang giai đoạn2006-2010, định hướng 2015 và tầm nhìn đến 2020 là rất quan trọng.

Căn cứvào Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020; căncứ vào Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ vềphát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL đến năm 2010; căn cứ Nghịquyết số 04-NQ/TU ngày 17/4/2007 của Tỉnh ủy Kiên Giang về phát triển giáo dụcvà đào tạo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015; căn cứ vào Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 07/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạoxây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2015 vàtầm nhìn 2020. Chương trình phát triển nguồn nhân lực gồm những phần sau:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH KIÊN GIANG GIAIĐOẠN 2001 - 2005 VÀ NĂM 2006

Nguồnnhân lực của xã hội bao gồm những người trong độ tuổi lao động (theo Bộ luậtLao động) và ngoài độ tuổi lao động nhưng có khả năng hoặc sẽ tham gia laođộng. Số lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và độtuổi lao động; chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc vào sự nghiệp giáo dục - đàotạo và thể chất người lao động, yếu tố di truyền, nhu cầu sử dụng lao động ởđịa phương. Trong một chừng mực nào đó nguồn nhân lực đồng nghĩa với nguồn laođộng, nhưng nói về nguồn nhân lực là nói tới chất lượng của lao động. TrongChương trình nguồn nhân lực này tập trung đi sâu vào nguồn nhân lực đang làmviệc trong nền kinh tế quốc dân hay còn gọi là lao động đang làm việc trong cácngành kinh tế quốc dân của tỉnh.

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Dân sốvà lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh

- Về sốlượng dân số và lao động:

Tỉnh tacó dân số khá đông theo thống kê năm 2005 dân số tỉnh Kiên Giang có khoảng1.655.026 người, giai đoạn (2001- 2005) tốc độ tăng dân số bình quân là1,13%/năm, trong 5 năm qua dân số của tỉnh tăng thêm khoảng 100.000 người bìnhquân mỗi năm tăng từ 19.000-20.000 người. Dân số năm 2006 là 1.680.121 người.

Lao độnglàm việc trong nền kinh tế quốc dân tăng bình quân mỗi năm 2,45%/năm. Trong 5năm qua lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân tăng thêm khoảng 98.600lao động, năm 2006 có khoảng 870.404 lao động tăng 12.300 lao động so với 2005.

Sự chuyểnđổi cơ cấu kinh tế tạo ra sự thu hút lao động, ở các khu vực khác nhau: khu vựcII (công nghiệp và xây dựng) tốc độ thu hút lao động vào làm việc tại khu vựcnày là khá lớn, tốc độ tăng lao động bình quân khoảng 8,25%/năm; tiếp đến làkhu vực III (khu vực dịch vụ) tốc độ tăng lao động bình quân khoảng 6,7%/năm vàcuối cùng là khu vực I (khu vực nông lâm thủy sản) tốc độ tăng lao động bìnhquân khoảng 0,7%/năm; nhưng khu vực nông lâm thủy sản thì lĩnh vực thủy sảnthời gian qua tốc độ thu hút lao động rất cao, bình quân khoảng 10%/năm. Nếu sosánh về giá trị tuyệt đối thì khu vực III là khu vực thu hút lao động qua cácnăm lớn nhất, bình quân mỗi năm thu hút khoảng 10.700 lao động, kế đến là khuvực II bình quân mỗi năm thu hút khoảng 5.300 lao động và cuối cùng là khu vựcI mỗi năm thu hút khoảng 3.800 lao động, nhưng trong khu vực I thì thủy sản thuhút lao động lớn nhất, bình quân mỗi năm thu hút khoảng 6.520 lao động, điềunày chứng tỏ những năm qua có sự chuyển dịch lao động từ ngành nông lâm sangngành thủy sản khá lớn.

- Chấtlượng dân số và lao động làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân:

+ Dân sốKiên Giang thuộc dân số trẻ, nhóm người độ tuổi từ 65 trở lên khoảng 3,5 - 4%,mặt khác dân số của tỉnh ở nhóm tuổi từ 15 tuổi trở xuống chiếm khá cao, nhómnày thường chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh. Trình độ dân trí từng bước được nânglên.

+ Về chấtlượng lao động:

Nếu nhưnăm 2001 tỷ lệ lao động qua đào tạo chung (từ nghề đến đào tạo sau đại học)chiếm tỷ lệ 9,08% so với tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tếquốc dân của tỉnh thì đến năm 2006 là 17,13%; nếu tính riêng lao động đã quađào tạo nghề năm 2001 có 32.236 lao động, chiếm trên 4% trên tổng số lao độngđang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân, năm 2006 số lao động qua đàotạo nghề là 95.757 lao động chiếm 11%. Tổng số lao động trong tỉnh có chuyênmôn kỹ thuật từ cao đẳng đại học và sau đại học tăng khá nhanh, trình độ sauđại học năm 2005 tăng gấp 3,71 lần so với năm 2001, năm 2006 tăng 1,06 lần sonăm 2005; cao đẳng đại học năm 2005 tăng 1,88 lần so năm 2001 và năm 2006 tăng1,17 lần so với 2005.

Cơ cấuchất lượng lao động theo các loại trình độ có sự chuyển đổi qua các năm, laođộng có trình độ sau đại học, đại học cao đẳng và nghề tăng, nhưng lao độngTHCN giảm, cụ thể: năm 2001 cứ 1.000 lao động đang làm việc trong các ngànhkinh tế quốc dân thì có 0,1 lao động có trình độ sau đại học, 16,8 lao động cótrình độ đại học, cao đẳng, 27,8 lao động có trình độ THCN và 36,8 lao động cótrình độ nghề; năm 2005 cứ 1.000 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tếquốc dân thì có 0,36 lao động có trình độ sau đại học, 32,3 lao động có trìnhđộ đại học cao đẳng, 25,94 lao động có trình độ THCN và 92,22 lao động có trìnhđộ nghề. Năm 2006, cứ 1.000 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốcdân thì có 0,38 lao động có trình độ sau đại học; 35,89 lao động có trình độđại học cao đẳng; 27,38 lao động có trình độ THCN và 106,4 lao động có trình độnghề.

- Năngsuất lao động của tỉnh thời gian qua:

Năm 2000tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân của tỉnh là759.469 lao động, đã tạo ra một khối lượng tổng sản phẩm xã hội (GDP) là 6.403tỷ đồng (theo giá cố định 1994), để tạo ra 1 tỷ đồng GDP thì trung bình phảicần 118,6 lao động. Năm 2005 tổng số lao động đang làm việc trong các ngànhkinh tế quốc dân của tỉnh là 858.104 lao động, để tạo ra một khối lượng tổngsản phẩm xã hội là 10.835 tỷ đồng, để tạo ra 1 tỷ đồng GDP thì trung bình phảicần 79,2 lao động. Năm 2006 tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinhtế quốc dân của tỉnh là 870.404 lao động, đã tạo ra một khối lượng tổng sảnphẩm xã hội là 11.916 tỷ đồng, để tạo ra 1 tỷ đồng GDP thì trung bình phải cần73,04 lao động. Như vậy số lao động để tạo ra 1 tỷ đồng GDP qua các năm đềugiảm, hàng năm giảm bình quân 7,88%/năm, vấn đề này đồng nghĩa với năng suấtlao động tỉnh ta tăng cao qua các năm (năng suất lao động từng lĩnh vực xem phụlục 10d).

2. Thựctrạng đào tạo nguồn nhân lực và tình hình giải quyết việc làm sau đào tạo

- Các cơ sở đàotạo:

Trongnhững năm qua đã nâng cấp Trường Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm, Trungtâm Giáo dục thường xuyên lên Cao đẳng Cộng đồng, Trường Trung học Kinh tế Kỹthuật lên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Trường Trung học Y tế lên TrườngCao đẳng Y tế và bước đầu đã xây dựng được phân hiệu Đại học Thủy sản Nha Trangtại Kiên Giang.

Đối vớimạng lưới các cơ sở dạy nghề được mở rộng và đa dạng, đến nay đã có 01 trườngtrung cấp dạy nghề và 02 trung tâm dạy nghề có đủ khả năng liên kết đào tạonghề dài hạn, 11 trường, trung tâm, cơ sở dạy nghề ngắn hạn và 20 cơ sở dạynghề tư nhân, đặc biệt đã cho phép thành lập 01 trường dạy nghề tư thục tạihuyện Phú Quốc.

- Quy môhọc sinh đào tạo qua các năm:

Từ nămhọc 2000-2001 đến năm học 2005-2006 toàn tỉnh có khoảng trên 34.300 học sinhtốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có trên 9.000 học sinh (chiếm 27%)trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng bằng hình thức chính quy và khôngchính quy; trong đó số trúng tuyển các trường ngoài tỉnh chiếm khoảng 17 - 18%và tỷ lệ này có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

Quy môđào tạo các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng và đadạng với trên 60 ngành nghề các loại. Về hệ đào tạo thì hệ chính quy tập trungở trình độ cao đẳng là chủ yếu, còn lại là đào tạo tại chức, liên kết bồidưỡng. Từ 2001-2005 toàn tỉnh đã đào tạo tốt nghiệp (từ trung cấp đến đại học)khoảng 21.069 sinh viên, bình quân mỗi năm số sinh viên ra trường khoảng 4.214sinh viên. Năm 2006 toàn tỉnh đã tuyển mới (từ trung cấp đến đại học) là 5.348sinh viên.

Đối vớiđào tạo nghề: 5 năm qua (2001-2005) đã đào tạo khoảng 37.835 người, trong đó hệchính quy dài hạn là 6.580 người và ngắn hạn là 31.255 người. Năm 2006 đã đàotạo 16.628 người, trong đó dài hạn 1.706 người, ngắn hạn là 14.922 người.

Như vậygiai đoạn 2001-2005 bình quân mỗi năm các trường và các trung tâm của tỉnh đãcung cấp nguồn nhân lực đã qua đào tạo cho tỉnh khoảng 11.800 người, trong đócó trình độ đại học cao đẳng 1.370 người (đại học 378 người), trung học chuyênnghiệp 2.840 người và có trình độ nghề là 7.600 người (dài hạn là 1.300 người),đây là chưa kể đến số sinh viên đi học tập ở ngoài tỉnh tốt nghiệp và số nhânlực đã được qua đào tạo về làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân của tỉnh.

Công tácđào tạo bồi dưỡng quản lý chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức được đẩy mạnhtrong 5 năm qua (2001-2005) đã đào tạo được 13.046 cán bộ, trong đó 11.254 lýluận chính trị và quản lý nhà nước 1.792 người. Năm 2006 đào tạo được 2.754 cánbộ, trong đó 1.495 lý luận chính trị và quản lý nhà nước 1.259 người.

- Giảiquyết việc làm sau đào tạo:

Qua khảosát tại một số trường cho thấy số người sau khi được đào tạo ra trường có việclàm, chiếm tỷ lệ khá cao, cụ thể: Trường Dạy nghề của tỉnh 71,13%, Trường Caođẳng Sư phạm 95%, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật khoảng 70% và Trường Caođẳng Y tế khoảng 80 - 85% . . .

- Về vốnđầu tư:

Trong 5năm 2001-2005 vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các trường và các trung tâm khoảng67,105 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 8,6 tỷ và vốn địa phương 58,56 tỷ đồng.Với số vốn đầu tư nêu trên đã tăng cường cơ sở vật chất cho các trường tạo điềukiện thuận lợi trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của mình.

3. Thựctrạng quản lý về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh

- Trêncơ sở bộ máy quản lý nhà nước để quản lý phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ yếu quản lý nhà nước về nguồn nhân lực chưaqua đào tạo và nguồn nhân lực có trình độ nghề.

Sở Nộivụ quản lý cán bộ công chức, viên chức thuộc bộ máy nhà nước.

- Vềquản lý nhà nước, tổ chức các trường đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội quản lý các Trường Dạy nghề, Trung tâm Dạy nghề.Đối với các trường cao đẳng như Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật,Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Cộng đồng trực thuộc UBND tỉnh quản lý, phânhiệu Đại học Thủy sản Nha Trang tại tỉnh Kiên Giang thuộc Bộ Đại học quản lý,Trường Chính trị của tỉnh thuộc Tỉnh ủy quản lý.

- Việcquản lý cũng như thu hút nguồn nhân lực, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Quyết địnhsố 50/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003 và Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày06/02/2007 thay thế cho Quyết định 50/2003/QĐ-UB về chính sách đào tạo và thuhút nguồn nhân lực.

4. Nhữngnguyên nhân đạt được kết quả nêu trên

- Nhậnthức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc pháttriển nguồn nhân lực ở địa phương, ngành, đơn vị được nâng lên. Bản thân ngườilao động từng bước tự ý thức và tự giác phấn đấu đi học tập để vươn lên tạoviệc làm.

- Tỉnhủy và UBND tỉnh có chủ trương chính sách kịp thời, chuẩn hóa và nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp.

- Kinhtế - xã hội từng bước phát triển, cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế và vớicơ chế chính sách thu hút đầu tư đã thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tưvào đầu tư kéo theo lao động chất lượng cao vào làm việc tại tỉnh.

II.NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Trongnhững năm qua nguồn nhân lực của tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng, chấtlượng. Tuy nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; nguồn nhân lực củatỉnh ta vẫn còn nhiều hạn chế (tỷ lệ nguồn lao động qua đào tạo chung đứng thứ10/13 và tỷ lệ qua đào tạo nghề đứng thứ 11/13 các tỉnh đồng bằng sông CửuLong).

1. Nhữnghạn chế, tồn tại

- Mặc dùtỉnh ta vẫn còn tồn tại một tỷ lệ thất nghiệp cao (năm 2005 tỷ lệ thất nghiệp -lao động chưa có việc làm khoảng 3,72%, khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 2,48%và cả nước là 2,24%), nhưng vẫn xảy ra hiện tượng thiếu lao động có chuyên mônkỹ thuật và lao động chất lượng cao. Hàng năm có gần 1.000 lao động đến trungtâm dịch vụ tìm việc, nhưng không tìm được việc làm; những xí nghiệp tại khucông nghiệp Tắc Cậu và một số nhà máy cần việc làm nhưng tuyển chọn chưa đápứng được, nhà máy phải tuyển lao động ngoài tỉnh. Như vậy nguồn nhân lực củatỉnh ta thừa vẫn thừa thiếu thì vẫn thiếu, thừa lao động thủ công và giản đơn,tay nghề thấp, còn thiếu lao động kỹ thuật nhất là lao động có trình độ cao,lao động có kỹ năng thực hành cho thị trường lao động.

- Tỷ lệlao động qua đào tạo đã được nâng lên nhưng so với mặt bằng cả nước và khu vựcĐBSCL chúng ta còn đạt thấp. Cơ cấu trình độ đào tạo giữa đại học, trung họcchuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật chưa hợp lý (1 - 0,8 - 4,4), lực lượng laođộng kỹ thuật có trình độ đại học, cao đẳng và sau đại học tăng nhanh, THCNgiảm và qua đào tạo nghề tăng không cao (theo một số chuyên gia về lao động, cơcấu lao động kỹ thuật hợp lý là 1 đại học 5 trung cấp 14 công nhân kỹ thuậtlành nghề, các nước trong khu vực hiện có cơ cấu là 1 - 4 - 10; theo kinhnghiệm của thế giới từ thủ công lên cơ giới hóa thì cơ cấu lao động hợp lý là:1 kỹ sư, 4 trung cấp kỹ thuật, 20 công nhân lành nghề, 60 công nhân tay nghềthấp và 15 lao động giản đơn).

- Cơ cấu ngành nghề chuyên môn kỹ thuật chưa cân đối,cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao đẳng kỹ thuật trở lên chủ yếu tậptrung ở cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và trên 50% thuộc lĩnh vựcgiáo dục, y tế. Trong khi đó các ngành có tiềm năng lợi thế của tỉnh như nôngnghiệp, thủy sản, du lịch còn hạn chế.

- Quy mô, ngành nghề và chất lượng đào tạo của cáctrường chưa đáp ứng được, khoảng 30% số học sinh, sinh viên tuyển mới hàng nămhọc bằng hình thức không chính quy, hàng năm vẫn còn khoảng 4.000 học sinh tốtnghiệp trung học phổ thông chưa có cơ hội được học nghề từ trung cấp chuyênnghiệp trở lên. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không tiếp tục học trunghọc phổ thông, vào học trung học chuyên nghiệp và học nghề còn hạn chế.

- Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo ngành nghềcòn chồng chéo và trùng lắp nhau, đào tạo phần lớn chưa gắn bó với yêu cầu nênhiệu quả chưa cao; phần lớn các doanh nghiệp chưa có trách nhiệm cao trong việcđào tạo nguồn nhân lực. Đào tạo nghề dài hạn chiếm tỷ lệ thấp (17%), số sinhviên đại học cao đẳng trên vạn dân thấp nhất trong cả nước.

- Việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực còn nhiềubất cập, chưa phân rõ ràng, mỗi ngành, bộ phận quản lý riêng mà chưa có ngànhnắm chung toàn bộ nguồn nhân lực từ đó đề xuất phát triển nguồn nhân lực chophù hợp. Việc chảy máu chất xám cũng cần được quan tâm giải quyết, việc đầu tưXDCB cũng còn hạn chế.

Việc chưa có trường đại học là một thách thức đối vớiKiên Giang.

2. Nguyên nhân của tồn tại

- Việc phát triển nguồn nhân lực chưa quan tâm đúngmức, công tác đào tạo nguồn nhân lực còn thiếu quy hoạch chưa gắn kết chặt chẽvới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chưa gắn đào tạo với sử dụng, tập trung nhiềuđến việc đào tạo lực lượng lao động trong cơ quan, công ty nhà nước, chưa quantâm đúng mức đến thị trường lao động. Phân công phân cấp về quản lý, đào tạonguồn nhân lực còn bất cập.

- Đối với cộng đồng xã hội, nhất là vùng nông thônsâu, vùng dân tộc nhận thức đào tạo lao động còn hạn chế. Vai trò tham mưu củacác ngành chức năng về phát triển nguồn nhân lực chưa tích cực.

- Quy mô đào tạo của hệ thống trường chưa tương xứng,việc hướng nghiệp và phân luồng học sinh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đàotạo trong các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế như du lịch, nông nghiệp, thủy sản,công nghiệp.

Phầnthứ hai

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

I. YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂNNGUỒN NHÂN LỰC

1. Yêu cầu

- Phát triển nguồn nhân lực thời kỳ 2007-2010 củatỉnh Kiên Giang phải đi trước và góp phần cạnh tranh, phát triển bền vững củanền kinh tế; phát triển nhân lực về quy mô, chất lượng trên cơ sở nhu cầu pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính đến hội nhập kinh tế quốc tế, đi laođộng các tỉnh khác và xuất khẩu lao động.

- Phát triển nhân lực phải phù hợp với ngành nghề,tiểm năng lợi thế của tỉnh và chất lượng ở cả 03 bậc cao, trung và nghề kỹthuật, chú trọng nhân lực khoa học kỹ thuật quản lý đầu đàn, nhân lực có trìnhđộ cao trực tiếp sản xuất, kinh doanh dịch vụ ở các lĩnh vực mũi nhọn then chốtcủa tỉnh.

- Trong quá trình phát triển nhân lực phải đa dạnghóa đào tạo, phát triển nhân lực là trách nhiệm của toàn xã hội, mỗi công dânvà tổ chức phải tham gia phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, nhằm đẩy mạnh pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

2. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, khai tháctốt tiềm năng lợi thế của tỉnh, nhằm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vữngngang tầm với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh giai đoạn2006-2010 trên 13%, giai đoạn 2011-2015 trên 21%, giai đoạn 2016- 2020 trên15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng côngnghiệp và dịch vụ.

Hàng năm giải quyết việc làm cho 24.000 - 25.000 laođộng trở lên, đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo dưới 6%, từ 2011-2020 mỗi năm giảm1,5- 2% hộ nghèo và giảm 1% tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em. Đến năm 2020 tuổithọ trung bình trên 75 tuổi và cân nặng trên 55kg. Dự báo dân số đến năm 2010khoảng dưới 1,8 triệu người và năm 2015 trên 1,88 triệu người và năm 2020 làtrên 1,98 triệu người.

- Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực

Dự kiến tăng dân số trung bình giai đoạn 2007-2010 là1,2%/năm, giai đoạn 2011-2015 là 1,1%/năm và giai đoạn 2016-2020 là 1,05 %/năm.

Nguồn nhân lực đang làm việc trong các ngành kinh tếquốc dân của tỉnh dự kiến giai đoạn 2007-2010 tốc độ tăng bình quân là1,5%/năm, lao động năm 2010 khoảng 922.400 lao động. Giai đoạn 2011-2015 tốc độtăng 1,35%/năm, lao động năm 2015 khoảng 987.400 lao động và giai đoạn2016-2020, tốc độ tăng 1,3%/năm, lao động năm 2020 khoảng 1,055 triệu lao động.

Đến năm 2010 tỷ lệ lao động qua đào tạo chung (từnghề đến sau đại học) chiếm 30%, năm 2015 chiếm 50,26% và năm 2020 chiếm 66,59%so tổng số lao động đang làm việc trong ngành kinh tế quốc dân của tỉnh. Số laođộng qua đào tạo chung năm 2010 là 276.651 lao động, năm 2015 là 496.230 laođộng và đến năm 2020 khoảng 702.502 lao động. Tốc độ tăng bình quân lao độngqua đào tạo chung giai đoạn 2007-2010 khoảng 16,3%, giai đoạn 2011-2015 là12,4% và giai đoạn 2016-2020 là 7,2%. Đối với đào tạo nghề, đến năm 2010 tỷ lệlao động qua đào tạo nghề chiếm 23%, năm 2015 chiếm 40,7% và năm 2020 chiếm 55%so với tổng số lao động đang làm việc trong ngành kinh tế quốc dân của tỉnh.Năm 2010 số lao động qua đào tạo nghề là 212.153 người, năm 2015 là 401.873người, năm 2020 là 580.197 người. Tốc độ tăng bình quân lao động qua đào tạonghề giai đoạn 2006-2010 là 23,05%/năm, giai đoạn 2011-2015 là 13,56% và giaiđoạn 2016-2020 là 7,65%/năm.

Như vậy đến năm 2010 cứ 1.000 lao động thì có: 0,47lao động có trình độ trên đại học; 36,63 lao động đại học cao đẳng; 32,81 laođộng chuyên nghiệp và 230 lao động đào tạo nghề. Tỷ lệ trên tương ứng với năm2015 là 0,58; 47,78; 49,19; 407 và năm 2020 là 0,71; 55,84; 59,39; 550. Năm2010 số lao động cần thiết để tạo ra 1 tỷ đồng GDP khoảng 45 lao động, năm 2015khoảng 19-20 lao động và năm 2020 khoảng 12-15 lao động.

- Về quy mô đào tạo nguồn nhân lực

Tổng hợp quy mô đào tạo từ trường đại học, các trườngcao đẳng, các trường và trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

+ Giai đoạn 2007- 2010:

Phổ cập trung học cơ sở vào năm 2007; Quy mô đào tạotăng bình quân mỗi năm 25,6%, dự kiến tuyển sinh và đào tạo cả giai đoạn khoảng166.612 người, trong đó hệ đại học khoảng 8.525 người (chính quy 2.250 người),hệ cao đẳng 12.486 người, hệ trung cấp 12.577 người và đào tạo nghề 133.024người (sơ cấp nghề là 39.600 người, trung cấp và cao đẳng nghề là 3.500 người).

Đối với đào tạo quản lý nhà nước trong cả giai đoạndự kiến đào tạo khoảng 9.640 người, trong đó lý luận chính trị 6.115 người vàquản lý nhà nước 3.525 người.

+ Giai đoạn 2011-2015:

Phổ cập trung học phổ thông. Dự kiến tuyển sinh đàotạo trong cả giai đoạn khoảng 240.170 người, trong đó hệ đại học khoảng 14.900người (chính quy 5.000 người), hệ cao đẳng 15.600 người (chính quy 12.600), hệtrung cấp 19.950 người (chính quy 9.450), và đào tạo nghề 189.720 người (sơ cấpnghề là 43.000 người, trung cấp và cao đẳng nghề là 4.200 người).

Về quản lý nhà nước dự kiến đào tạo khoảng 9.020người, trong đó lý luận chính trị khoảng 6.320 người và quản lý nhà nước 2.700người.

+ Giai đoạn 2016-2020:

Dự kiến tuyển sinh đào tạo trong cả giai đoạn khoảng249.864 người, trong đó hệ đại học khoảng 27.240 người (chính quy 11.740người), hệ cao đẳng 20.200 người (chính quy 17.000), hệ trung cấp 24.100 người(chính quy 16.500) và đào tạo nghề 178.324 người (sơ cấp nghề là 48.000 người,trung cấp và cao đẳng nghề là 5.000 người).

Về quản lý nhà nước dự kiến đào tạo khoảng 14.787người, trong đó lý luận chính trị khoảng 7.255 người và quản lý nhà nước 7.532người.

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁTTRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2020

1. Nângcao dân trí, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp tạo cơ sở để phát triển nguồn nhânlực

- Nângcao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra cơ cấu lao động mới, trong đólao động có trình độ cao, có kỹ năng, biết ngoại ngữ chiếm tỷ trọng ngày cànglớn để khai thác thế mạnh của tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế,xã hội một cách toàn diện, với tốc độ tăng trưởng cao.

- Tiếptục quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục và nâng caochất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học phổ thông phù hợp từng điều kiệncủa các vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, xây dựng xã hội hóahọc tập trong các tầng lớp nhân dân. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạchphát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.Củng cố và hoàn thiện mạng lưới các trường tiểu học, trung học cơ sở và trunghọc phổ thông (bao gồm các trường dân tộc nội trú) gắn liền với quy hoạch cụmdân cư. Thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục phổ thông, chútrọng việc dạy ngoại ngữ và đẩy mạnh chương trình đưa tin học vào nhà trường.Giữ vững và nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ vànâng cao tỷ lệ đi học đúng độ tuổi. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trunghọc cơ sở vào cuối năm 2007 và từng bước tiến tới phổ cập THPT sau năm 2010.

- Chútrọng giáo dục hướng nghiệp từ các cấp trung học cơ sở để học sinh lựa chọnnghề nghiệp hợp với khả năng và yêu cầu của địa phương; mặt khác thông qua hệthống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để có nhận thứcvà quan niệm đúng về học tập và định hướng nghề nghiệp cho con em. Thực hiệnphân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, đảm bảo 70 - 80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lên trung học phổ thông, số còn lại vàohọc nghề. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào trung học chuyênnghiệp và học nghề 30-35% giai đoạn 2011- 2015, tỷ lệ học trung học phổ thôngvào học nghề tăng dần qua các năm sau.

- Hàngnăm lựa chọn một số học sinh đầu cấp 3 tại các trường học phổ thông trọng điểmcủa tỉnh có đủ điều kiện về chính trị, hạnh kiểm, học lực và một số cán bộ côngchức trong các sở, ban ngành của tỉnh có lý lịch rõ ràng, có năng lực, trình độđưa vào diện quy hoạch để đào tạo thành cán bộ nồng cốt cho tỉnh. Bên cạnh đótuyển một số sinh viên tốt nghiệp đại học loại ưu ở các chuyên ngành tỉnh nhàcòn thiếu để có kế hoạch cho đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng nguồn vốntự túc, vốn doanh nghiệp, các chương trình học bổng . . . Đẩy mạnh công tác đàotạo sau đại học trong nước cho đội ngũ cán bộ đầu đàn.

- Đối với cán bộ quản lý: nâng cao trình độ cho độingũ cán bộ công chức cấp xã, phấn đấu đến năm 2015 tất cả cán bộ công chức xãđạt trình độ trung cấp trở lên; đối với cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh vàhuyện có trình độ đại học từng bước chuẩn hóa ngoại ngữ (tiếng Anh) sau năm2015, riêng Phú Quốc bắt buộc phải chuẩn hóa tiếng Anh trước 2015.

2. Quảnlý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực ở địa phương

- Bố trí đủ lực lượng lao động trong các ngành nghề:

Tập trung đầu tư có trọng điểm vào những ngành vàlĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án phát triểncông nghiệp chế biến và du lịch để thu hút nhân lực và tạo điều kiện việc làmcho người lao động trên địa bàn.

Tăngcường đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn, hàng năm có kế hoạch đánh giá lại chấtlượng để có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp.

Các ngành nông nghiệp, thuỷ sản, khoa học công nghệcần rà soát đánh giá lại lực lượng chuyên môn, kỹ thuật, các ngành dịch vụ nhưgiáo dục, y tế công cần đánh giá lại nguồn nhân lực của ngành, qua đó bố trílại theo cơ cấu hợp lý và bổ sung thay thế theo nhu cầu. Đẩy mạnh triển khaithực hiện Quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh ủy, kếhoạch của UBND tỉnh về phát triển Phú Quốc thành khu du lịch sinh thái chấtlượng cao.

Căn cứ vào yêu cầu của từng ngành đểcó kế hoạch tuyển dụng phù hợp với trình độ, chuyên môn của người lao động.Thực hiện phân công bố trí cán bộ, nhân viên phù hợp với trình độ chuyên mônđào tạo, khắc phục tình trạng phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng.

Thông tinkịp thời nhu cầu lao động và có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tượng là họcsinh có hộ khẩu tại Kiên Giang đang học tập tại các trường đại học ngoài tỉnhhoặc du học ở nước ngoài để thu hút về công tác tại địa phương.

- Đàotạo và đào tạo lại đội ngũ lao động kỹ thuật:

Hiện naysố lực lượng lao động cần chuẩn hóa và đào tạo lại còn khá lớn do vậy các cơquan, doanh nghiệp có kế hoạch đào tạo lại hoặc bồi dưỡng cho các đối tượngkhông phù hợp về chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động dôi dưtrong quá trình đổi mới công nghệ và yêu cầu sắp xếp lại lao động được chuyểnnghề theo nguyện vọng.

Đẩy mạnh công tác đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầutỷ lệ lao động qua đào tạo cũng như cơ cấu lao động kỹ thuật từng ngành phù hợpvới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về hình thức đào tạo phải đa dạng hóacác loại hình đào tạo, càng những năm về cuối của giai đoạn thì càng tăng tỷ lệđào tạo chính quy, đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng, nâng cao quản lý sau đàotạo.

Phát huy lực lượng lao động, có kinh nghiệm, taynghề; khuyến khích người lao động tự giác học tập. Thực hiện việc ký kết hợpđồng đào tạo, tuyển dụng giữa tổ chức doanh nghiệp với cơ sở đào tạo trên địabàn, mở rộng hình thức đào tạo tại doanh nghiệp, đào tạo trên địa bàn hoặc theocụm huyện, xã đối với các ngành nghề địa phương có yêu cầu.

Đẩy mạnh hình thức dạy nghề ngắn hạn trên địa bàn dâncư theo hướng xã hội hóa để giải quyết việc làm tại chỗ hoặc xuất khẩu laođộng. Phát triển hình thức đào tạo nghề tại doanh nghiệp, vừa học, vừa làm tạinhà, xưởng, các hình thức truyền nghề tại gia đình.

Triển khai đề án xã hội hóa dạy nghề, gắn chính sáchđất đai, cơ sở vật chất, vay vốn. Triển khai Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg vàQuyết định số 267/2005/QĐ-TTg về chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nôngthôn và dân tộc thiểu số, chú trọng đến vấn đề đào tạo và sử dụng người dân tộcKhmer.

Song song với công tác đào tạo tại các trường trênđịa bàn tỉnh, cần đẩy mạnh liên kết, liên thông đào tạo với các trường đại học,cao đẳng ngoài tỉnh đối với các ngành nghề trong tỉnh chưa đủ điều kiện để đàotạo và đào tạo đối tượng sau đại học. Đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề, cóchương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và liên thông đại học,đáp ứng nhu cầu của người học và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn hiệnnay. Tạo điều kiện thuận lợi và hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài bằngcác hợp đồng thông thoáng, tạo điều kiện các nguồn nhân lực ở các thành phầnkinh tế vay vốn đi học tập ở nước ngoài, nhà nước hỗ trợ lãi suất.

3. Củngcố, hoàn thiện cơ sở đào tạo và dạy nghề phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lựctại địa phương ngày càng có hiệu quả

Tăngcường cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên các trường cao đẳng, trung học chuyênnghiệp, dạy nghề trong tỉnh theo yêu cầu nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo.Đến năm 2010 hoàn thành cơ bản kiên cố hóa trường học. Đẩy mạnh việc xây dựngtrường đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học 2 buổi/ngày. Triển khai thực hiệnChị thị 40 của Ban Bí thư, kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng đội ngũ giáoviên, cán bộ quản lý giáo dục. Đến năm 2010 các trường cao đẳng, trung họcchuyên nghiệp có đủ lực lượng giáo viên theo quy định; chú trọng đào tạo tậphuấn nâng cao đội ngũ giáo viên dạy nghề.

Chútrọng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện “chuẩn hóa, hiện đạihóa, xã hội hóa”. Xây dựng mô hình xã hội học tập, phát triển hệ thống học tậpcho mọi người, tạo nhiều cơ hội khác nhau cho người học, bảo đảm công bằng xãhội trong giáo dục. Phấn đấu đến năm 2010 tất cả các huyện có trung tâm giáodục thường xuyên, 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng.Phấn đấu đưa nền giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà đến năm 2015 đạt mức trungbình của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2020 đạt mức trung bình củacả nước. Đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâmngoại ngữ - tin học, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở ngoại ngữ,tin học trong tỉnh. Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm bồidưỡng chính trị từ tỉnh đến huyện.

Tạo điềukiện thuận lợi để phân hiệu Đại học Thuỷ sản hoạt động mạnh hơn; tích cực chuẩnbị các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, để thành lập Trường Đại học KiênGiang vào năm 2010. Mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh từ trung cấpchuyên nghiệp đến cao đẳng đại học đến năm 2015 gồm: Trường Đại học Kiên Giang,Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹthuật. Sau năm 2015 tập trung xây dựng trường Đại học Kiên Giang đa ngành đanghề với trang thiết bị hiện đại, nâng cao hiệu quả đào tạo phù hợp với nhu cầucủa cơ chế thị trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàntỉnh.

Củng cốTrường Trung cấp nghề tỉnh đủ sức đào tạo nghề bậc cao cho người lao động.Thành lập Trường Dạy nghề tại Phú Quốc, phát triển Trung tâm Dạy nghề tại cụmhuyện Tứ giác Long Xuyên (Kiên Lương), vùng Tây Sông Hậu (Giồng Riềng), vùngBán đảo Cà Mau (An Biên) và Tân Hiệp. Đẩy mạnh chương trình dạy nghề cho cácđối tượng nông dân, dân tộc thiểu số, người tàn tật, bộ đội xuất ngũ và phục vụxuất khẩu lao động. Mở rộng, phát triển các cơ sở dạy nghề tư nhân. Đẩy mạnhxây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Mạng lướiđào tạo nghề gồm: trường cao đẳng dạy đa nghề tại tỉnh, 01 trường Trung cấp Dạynghề Du lịch Dịch vụ tại Phú Quốc, 04 trung tâm dạy nghề ở 04 khu vực và 13trung tâm hướng nghiệp ở 13 huyện, thị và thành phố.

Đổi mớinội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạocủa các trường cũng như các trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo ngân sách đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đàotạo hàng năm bằng mức bình quân cả nước trở lên; thực hiện tốt xã hội hóa trongđào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề 60% đào tạo ngoài ngân sách, cao đẳng đại học40%.

Dự kiến vốn đầu tư cho các dự án xây dựng các trườngđại học, cao đẳng, trường và các trung tâm dạy nghề của tỉnh khoảng trên 900 tỷđồng, trong đó giai đoạn 2007-2010 khoảng 327 tỷ đồng và giai đoạn 2011-2015khoảng 308 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2020 khoảng 309 tỷ đồng. Trong tổng số 900tỷ đồng thì vốn Trung ương khoảng 100 tỷ đồng, vốn địa phương khoảng 530 tỷđồng, còn lại là nguồn khác (phụ biểu số 9). Như vậy nhu cầu ngân sách đầu tưhàng năm khá lớn, khoảng 60 tỷ đồng/năm, để đáp ứng vốn ngân sách cho đào tạođề nghị Chính phủ cho phát hành trái phiếu và cần có chính sách kích cầu để đầutư xây dựng.

4. Một sốchính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh

Triểnkhai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2036-QĐ/TU ngày 07 tháng 11 năm 2005của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trẻ,chất lượng cao. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong việc đào tạo nguồnnhân lực. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo sau đại họctrong và ngoài nước.

Có chínhsách đào tạo và thu hút đội ngũ luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoạingữ, đội ngũ chuyên gia tư vấn, kế toán, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp giỏivào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Ủy bannhân dân tỉnh ban hành Danh mục các ngành nghề ưu tiên và số lượng ưu tiên thuhút nguồn nhân lực ở địa phương, các tổ chức doanh nghiệp, thực hiện công khaihóa về tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển dụng lao động; có chính sách quy định doanhnghiệp đào tạo sử dụng nguồn nhân lực; có chính sách luân chuyển cán bộ quản lývùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ khoa họcvề làm việc tại các vùng khó khăn; thu hút và khuyến khích giáo viên vào giảngdạy các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và trung tâm dạy nghề của địaphương.

Có chínhsách hỗ trợ cho sinh viên ra trường, công chức dự bị về công tác vùng sâu, vùngxa như: tạo điều kiện sinh hoạt, nhà ở, đảm bảo quyền lợi chính trị, tương laiphát triển nghề nghiệp.

Hàng nămdành một phần kinh phí để khen thưởng học sinh, sinh viên học giỏi, học sinhđạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, tuyển sinhđại học cao đẳng. Thành lập quỹ khuyến tài ở Trường Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt vàTrường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực … có chế độ học bổng cho sinh viêncác ngành nghề tỉnh có yêu cầu.

Thực hiệntốt chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số như: chính sách dạy nghề theoQuyết định số 267/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính sách cử tuyển đạihọc, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, xét tuyển vào trung học phổ thông…Đầutư xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các huyện trở thành trungtâm đào tạo văn hóa, hướng nghiệp và đào tạo cán bộ người dân tộc Khmer. Bổsung chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm bằng ngân sách tỉnh.

Đẩy mạnhcông tác xã hội hóa, có chính sách huy động tất cả nguồn lực của xã hội để đầutư phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

5. Tăngcường hợp tác quốc tế trong quá trình phát triển nguồn nhân lực

Hợp táctrong vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên, hợp tác trong việc xây dựng giáo trìnhgiảng dạy, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ công nghệ, tăng cườngtrang thiết bị để đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo. Có kế hoạch liênkết với các trường đại học nước ngoài đào tạo cán bộ có trình độ kỹ thuật cao,đáp ứng nhu cầu hội nhập WTO.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thựchiện đạt các nội dung yêu cầu đặt ra của chương trình phát triển nguồn nhânlực, các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức thựchiện cụ thể sau:

- Sở Nộivụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan và cơsở tham mưu giúp UBND tỉnh xem xét và xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc đàotạo cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp, hiệu quả. Phốihợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, số đã đạt chuẩn,số chưa đủ chuẩn mà có trong diện quy hoạch có kế hoạch đào tạo chuyên sâu đểnâng cao chất lượng cán bộ, số không đạt chuẩn này không đào tạo được tham mưucho UBND tỉnh có chính sách đầu ra cụ thể. Phối hợp với Văn phòng, Ban Tổ chứcTỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc quản lý và tham gia xây dựng kế hoạchđào tạo của Trường Chính trị.

- Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cácngành có liên quan và cơ sở tham mưu giúp UBND tỉnh xem xét và xây dựng kếhoạch cụ thể trong việc đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực nghề, quản lý cáctrường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh và các cơ sở dạynghề trong các thành phần kinh tế. Hoàn chỉnh đề án giải quyết việc làm, xâydựng quy định trách nhiệm doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Giaocho Trung tâm Giới thiệu việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõivà có biện pháp quản lý số sinh viên tốt nghiệp ra trường để có phương hướng bốtrí việc làm.

- Sở Giáodục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội và các ngành có liên quan nắm và tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phânluồng để đào tạo nguồn nhân lực ngay từ phổ thông cơ sở và phổ thông trung học;xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực về chuyên môn kỹ thuật hàngnăm, xây dựng quỹ khuyến tài. Đối với các trường đào tạo trên địa bàn tỉnh(Trường Đại học Thủy sản Kiên Giang thuộc Bộ quản lý, còn các trường cao đẳngthuộc UBND tỉnh quản lý) quản lý theo cơ chế hiện hành của Nhà nước.

Sở Giáodục và Đào tạo là cơ quan chủ trì và phối hợp các ngành trong việc xây dựng kếhoạch và phân công sử dụng có hiệu quả đào tạo cử tuyển.

- Sở Tàichính chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan và các cơ sở đào tạo trênđịa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh bổ sung vốn đào tạo cho phù hợp theo quyhoạch cụ thể hóa cơ chế chính sách đào tạo, đề xuất giúp UBND tỉnh định hướngcác giải pháp cũng như xã hội hóa trong việc đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh,chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách đốivới cán bộ quản lý nhà nước không đủ năng lực nhưng lại chưa đủ tiêu chuẩn nghỉhưu theo quy định.

- Sở Kếhoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành và các trường cân đối bố trínguồn vốn đầu tư cho phù hợp với nhu cầu đào tạo và phát triển của các trường;tham gia cùng các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhânlực đáp ứng với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ trì phối hợp với cácdoanh nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học cho các doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp cùng các ngành tổng hợp kế hoạch chung và đánhgiá phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

- Đối vớicác tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể: quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ pháttriển nguồn nhân lực, cùng tham gia với các ngành để xây dựng kế hoạch pháttriển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác thông tin phổ biến và tuyên truyền chongười lao động có ý thức tự giác học tập, nâng cao trình độ hiểu biết khoa họckỹ thuật, động viên thu hút nhân lực và tạo điều kiện việc làm cho người laođộng trên địa bàn.

- Đối vớiTỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cập nhật theo dõi và quản lý sinhviên đại học, cao đẳng có hộ khẩu tại Kiên Giang đang học ở các trường cả trongnước và nước ngoài có biện pháp để tư vấn cho những học sinh sinh viên này khira trường về công tác tại tỉnh.

- Đối vớidoanh nghiệp kết hợp với các trường, trung tâm, các cơ sở đào tạo trên địa bàntỉnh có định hướng và có kế hoạch “đào tạo gắn với nhu cầu phát triển doanhnghiệp”, có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài bằng vốn doanh nghiệphoặc vốn vay nhà nước hỗ trợ lãi suất, giúp các sinh viên, học sinh thực tập đểnâng cao tính thực hành của nguồn nhân lực.

- Ủy bannhân dân huyện, thành phố, thị xã và các ngành căn cứ vào chương trình pháttriển nguồn nhân lực từ nay đến 2015 và tầm nhìn 2020 của tỉnh, đánh giá thựctrạng nguồn nhân lực tại địa phương, của ngành để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡngnguồn nhân lực của mình đặc biệt là các ngành mũi nhọn tiềm năng của tỉnh vàcán bộ cơ sở xã phường thị trấn một cách hợp lý, hiệu quả đáp ứng nhu cầu pháttriển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương.

- Hai nămsẽ tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhânlực của tỉnh, đến năm 2010 tổ chức tổng kết đánh giá và điều chỉnh kế hoạchphát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế củatỉnh.

Trên đâylà Chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Kiên Giang định hướng đếnnăm 2015 và tầm nhìn 2020./.

Phụ biểu 1

HIỆN TRẠNG LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆCTRONG NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Đơn vị tính: Người

STT

Ngành nghề

Hiện trạng

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2005

Năm 2006

Dân số

1.564.032

1.574.255

1.655.026

1.680.121

Tổng số lao động

759.469

785.722

858.104

870.404

A

Nông - Lâm nghiệp

513.377

540.732

499.717

478.722

B

Thủy sản

53.204

49.497

85.810

93.401

C

Công nghiệp xây dựng

54.205

54.900

80.553

88.475

D

Dịch vụ

138.683

140.593

192.024

209.806

1

Thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng.

76.694

77.132

106.630

116.129

2

Vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng.

20.758

22.556

31.933

34.900

3

Quản lý NN, an ninh quốc phòng

10.861

7.332

10.330

11.281

4

Giáo dục đào tạo

16.754

17.275

18.587

20.306

5

Y tế và cứu trợ xã hội

3.422

3.471

4.243

4.630

6

Khác

10.194

12.827

20.301

22.560

Phụ biểu 2

DỰ KIẾN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONGNGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG NĂM2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Đơn vị tính: Người

Số TT

Ngành nghề

Kế hoạch

Định hướng 2015

Tầm nhìn 2020

2007

2008

2009

2010

Dân số

1.705.539

1.733.100

1.754.157

1.775.200

1.877.100

1.976.366

Tổng số lao động

883.404

896.404

909.404

922.404

987.404

1.054.904

A

Nông – Lâm nghiệp

476.722

475.722

477.722

478.722

480.702

490.150

B

Thủy sản

99.174

103.397

106.581

107.998

114.538

126.588

C

Công nghiệp xây dựng

92.757

95.915

99.034

103.231

128.362

147.646

D

Dịch vụ

214.751

221.370

226.067

232.453

263.802

290.520

1

Thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng.

118.864

122.528

125.128

128.662

146.014

160.704

2

Vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, tín dụng.

35.713

36.814

37.595

38.657

43.870

48.313

3

Quản lý NN, an ninh quốc phòng

11.553

11.909

12.162

12.506

14.192

15.630

4

Giáo dục đào tạo

20.788

21.428

21.883

22.501

25.536

28.221

5

Y tế và cứu trợ xã hội

4.746

4.892

4.996

5.137

5.830

6.420

6

Khác

23.087

23.799

24.303

24.990

28.360

31.232

Phụ biểu 3

HIỆN TRẠNG TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG ĐANGLÀM VIỆC TRONG NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Đơn vị tính: Người

Số TT

Ngành nghề

Hiện trạng

Năm 2001

Năm 2005

Năm 2006

Dân số

1.574.255

1.655.026

1.680.121

Tổng số lao động

875.722

858.104

870.404

Lao động đã qua đào tạo - toàn tỉnh

71.374

129.410

151.154

- Đào tạo sau đại học

83

308

328

- Đào tạo đại học, cao đẳng

14.748

27.717

31.246

- Đào tạo THCN

24.317

22.256

23.823

- Đào tạo nghề

32.226

79.129

95.757

1

Nông - Lâm nghiệp; số lao động

540.732

499.717

478.722

Lao động đã qua đào tạo

12.923

29.787

33.115

- Đào tạo sau đại học

4

13

13

- Đào tạo đại học, cao đẳng

662

673

677

- Đào tạo THCN

2.601

2.645

2.660

- Đào tạo nghề

9.656

26.456

29.765

2

Thủy sản; số lao động

49.479

85.810

93.401

Lao động đã qua đào tạo

3.803

7.503

9.615

- Đào tạo sau đại học

1

7

7

- Đào tạo đại học, cao đẳng

173

240

250

- Đào tạo THCN

331

459

477

- Đào tạo nghề

3.298

6.797

8.881

3

Công nghiệp xây dựng; số lao động

54.900

80.553

88.475

Lao động đã qua đào tạo

7.671

17.756

21.109

- Đào tạo sau đại học:

3

4

5

- Đào tạo đại học, cao đẳng

1.772

2.423

2.496

- Đào tạo THCN

2.530

3.460

3.708

- Đào tạo nghề

3.366

11.869

14.900

4

Dịch vụ; số lao động

140.593

192.024

209.806

Lao động đã qua đào tạo

46.977

74.364

87.133

- Đào tạo sau đại học:

75

284

303

- Đào tạo đại học, cao đẳng

12.141

24.381

27.823

- Đào tạo THCN

18.855

15.692

16.978

- Đào tạo nghề

15.906

34.007

42.029

 *

Trong đó: thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng

77.132

106.630

116.129

Lao động đã qua đào tạo

6.257

10.896

11.520

- Đào tạo sau đại học:

2

3

4

- Đào tạo đại học, cao đẳng

1.193

1.591

1.682

- Đào tạo THCN

2.525

3.367

3.559

- Đào tạo nghề

2.537

5.935

6.275

Phụ biểu 4

DỰ KIẾN NHU CẦU TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNGLÀM VIỆC TRONG NGÀNH KINH TẾ QUỐC DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2007-2010, ĐỊNHHƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

Đơn vị tính: Người

Số TT

Ngành nghề

Kế hoạch

Định hướng 2015

Tầm nhìn 2020

2007

2008

2009

2010

Dân số

1.705.539

1.733.100

1.754.157

1.775.200

1.877.100

1.976.366

Tổng số lao động

883.404

896.404

909.404

922.404

987.404

1.054.904

Lao động đã qua đào tạo - toàn tỉnh

173.400

202.414

235.816

276.651

496.230

702.502

- Đào tạo sau đại học

354

381

394

442

580

750

- Đào tạo đại học, cao đẳng

31.904

32.473

33.077

33.792

45.202

58.901

- Đào tạo THCN

25.416

27.032

28.649

30.264

48.575

62.654

- Đào tạo nghề

115.726

142.528

173.696

212.153

401.873

580.197

1

Nông - Lâm nghiệp; số lao động

476.722

475.722

477.722

478.722

480.702

490.150

Lao động đã qua đào tạo

35.883

40.459

46.293

52.178

91.674

124.957

- Đào tạo sau đại học

18

25

32

39

49

66

- Đào tạo đại học, cao đẳng

692

715

728

752

1.226

1.491

- Đào tạo THCN

2.725

2.812

2.899

2.985

4.875

5.945

- Đào tạo nghề

32.448

36.907

42.634

48.402

85.524

117.455

2

Thủy sản; số lao động

99.174

103.397

106.581

107.998

114.538

126.588

Lao động đã qua đào tạo

13.860

17.475

21.328

26.231

63.000

89.074

- Đào tạo sau đại học

8

9

11

13

24

35

- Đào tạo đại học, cao đẳng

259

271

284

302

445

630

- Đào tạo THCN

495

513

532

550

1.952

2.719

- Đào tạo nghề

13.098

16.682

20.501

25.366

60.579

85.690

3

Công nghiệp xây dựng; số lao động

92.757

95.915

99.034

103.231

128.362

147.646

Lao động đã qua đào tạo

25.085

30.674

38.259

51.682

96.160

143.744

- Đào tạo sau đại học

5

5

6

7

12

23

- Đào tạo đại học, cao đẳng

2.632

2.708

2.906

3.125

4.409

7.150

- Đào tạo THCN

3.932

4.157

4.382

4.606

7.038

8.740

- Đào tạo nghề

18.516

23.804

30.965

43.944

84.701

127.831

4

Dịch vụ; số lao động

214.751

221.370

226.067

232.453

263.802

290.520

Lao động đã qua đào tạo

98.572

113.806

129.936

146.560

245.396

344.727

- Đào tạo sau đại học

323

342

345

383

495

626

- Đào tạo đại học, cao đẳng

28.321

28.779

29.159

29.613

39.122

49.630

- Đào tạo THCN

18.264

19.550

20.836

22.123

34.710

45.250

- Đào tạo nghề

51.664

65.135

79.596

94.441

171.069

249.221

*

Trong đó: Thương nghiệp sửa chữa, khách sạn nhà hàng

119.830

123.524

126.145

129.567

147.201

162.110

Lao động đã qua đào tạo

16.961

20.300

25.101

29.463

51.833

80.775

- Đào tạo sau đại học

4

4

5

6

10

16

- Đào tạo đại học, cao đẳng

1.954

1.868

1.987

2.391

4.632

6.980

- Đào tạo THCN

4.509

5.459

6.409

7.360

10.461

15.395

- Đào tạo nghề

10.494

12.969

16.700

19.706

36.730

58.384

Phụ biểu 5

TỶ LỆ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ CÁCTỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tính đến cuối năm 2005

Số TT

Tên tỉnh, thành phố

Tỷ lệ nguồn lao động qua đào tạo

Dân số (2005)

Qua đào tạo chung

Qua đào tạo nghề

1000 người

1

Tiền Giang

20,08

18,33

2149

2

Cần Thơ

23,35

1142

3

Sóc Trăng

12

10,15

791

4

Vĩnh Long

18,2

14

1420

5

An Giang

18,8

11,29

1598

6

Trà Vinh

15

8

1356

7

Bến Tre

26,74

8,8

1653

8

Bạc Liêu

25

10

1051

9

Đồng Tháp

20,7

17,3

1028

10

Hậu Giang

12,4

8,54

1274

11

Cà Mau

19,65

14,93

808

12

Long An

26

18

1221

13

Kiên Giang

15

9,02

1.655,026


Phụ biểu 6

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCNĂM 2006 VÀ DỰ KIẾN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2007- 2010, ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN2020 TỈNH KIÊN GIANG

Đơn vị tính: Người

Số TT

Ngành nghề

Thực hiện

Kế hoạch

Giai đoạn 2007-2010

Định hướng 2015

Giai đoạn 2011-2015

Tầm nhìn 2020

Giai đoạn 2016-2020

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I

Quản lý Nhà nước

2.801

2.754

1.876

1.790

1.680

1.540

9.640

1.620

9.020

4.460

14.787

A

Lý luận chính trị

2.373

1.495

1.310

1.220

1.140

950

6.115

820

6.320

2.230

7.255

1

Cử nhân chính trị

185

140

150

130

120

100

640

100

570

460

1385

2

Chính trị cao cấp

150

155

110

120

130

150

665

120

850

650

1773

3

Trung cấp chính trị

1.088

550

480

450

410

350

2.240

150

1.500

870

2405

4

Sơ cấp chính trị

950

650

570

520

480

350

2.570

450

3.400

250

1692

B

Quản lý Nhà nước

428

1.259

566

570

540

590

3.525

800

2.700

2.230

7.532

1

Bồi dưỡng

198

391

206

250

280

320

1.447

400

1.600

1.400

4490

2

Trung cấp

106

752

240

210

180

150

1.532

250

850

650

2187

3

Đại học

124

116

120

110

80

120

546

150

250

180

855

Phụ biểu 7

BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO -SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2001 – 2005

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Đào tạo

Năm 2001

Năm 2005

Giai đoạn 2001 - 2005

I

Hệ đại học (liên kết)

347

515

1.888

- Chính quy

0

0

0

- Tại chức

347

515

1.888

II

Hệ cao đẳng

968

1.035

4.956

- Chính quy

450

500

2.448

- Tại chức

518

535

2.508

III

Hệ trung cấp

1.757

5.327

14.225

- Chính quy

1.187

2.345

8.327

- Tại chức

550

2.982

5.898

IV

Đào tạo nghề

5.224

12.095

37.835

Tổng cộng:

8.296

18.972

58.904

DỰ KIẾN ĐÀO TẠO TỪ 2006 ĐẾN 2020

Đơn vị tính: Người

Số TT

Nội dung

Dự kiến đào tạo

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2010

Giai đoạn 2007 – 2010

Năm 2011

Năm 2015

Giai đoạn 2011 - 2015

Năm 2016

Năm 2020

Giai đoạn 2016 - 2020

I

Hệ đại học (liên kết)

985

1.172

2.100

8.525

2.500

3.200

14.900

3.764

7.560

27.240

- Chính quy

160

293

500

2.250

700

1.000

5.000

1.300

3.710

11.740

- Tại chức

825

879

1.600

6.275

1.800

2.200

9.900

2.464

3.850

15.500

II

Hệ cao đẳng

1.656

1.792

3.080

12.486

2.650

3.950

15.600

4.015

4.000

20.200

- Chính quy

1.072

1.185

2.370

9.112

2.100

3.250

12.600

3.315

3.500

17.000

- Tại chức

584

607

710

3.374

550

700

3.000

700

500

3.200

III

Hệ trung cấp

2.707

2.821

3.320

12.577

3.100

4.700

19.950

4.800

5.100

24.100

- Chính quy

1.535

1.579

1.520

7.175

1.500

2.900

9.450

3.200

3.600

16.500

- Tại chức

1.172

1.242

1.800

5.402

1.600

1.800

10.500

1.600

1.500

7.600

IV

Đào tạo nghề

16.628

23.116

38.457

133.024

37.944

37.944

189.720

35.664

35.664

178.324

Tổng cộng:

21.976

28.901

46.957

166.612

46.194

49.794

240.170

48.243

52.324

249.864

Phụ biểu 8

VỐN ĐẦU TƯ CHO ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂNLỰC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2001 – 2005

Đơn vị tính:Triệu đồng

Số TT

Trường, Trung tâm

Năm 2001

Năm 2005

Giai đoạn 2001 – 2005

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

I

Vốn xây dựng cơ bản

5.103

0

5.103

0

0

0

0

0

67.105

8.550

58.555

0

1

Trường Cao đẳng CĐ

5.103

0

5.103

0

0

0

0

0

7.238

0

7.238

0

2

Trường Cao đẳng SP

0

0

0

0

0

0

0

3.600

0

3.600

0

3

Trường Cao đẳng KTKT

0

0

0

0

0

0

0

0

32.700

0

32.700

0

4

Trường Cao đẳng Y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

3.486

0

3.486

0

5

Trường Dạy nghề

0

0

0

0

0

0

0

0

20.081

8.550

11.531

0

II

Ngân sách đào tạo

11.886

0

11.886

0

16.550

0

16.550

0

71.745

0

71.745

0

1

Trường Cao đẳng CĐ

1.997

0

1.997

0

2.800

0

2.800

0

11.344

0

11.344

0

2

Trường Cao đẳng SP

5.50

0

5.50

0

6.500

0

6.500

0

30.950

0

30.950

0

3

Trường Cao đẳng KTKT

916

0

916

0

2.700

0

2.700

0

6.121

0

6.121

0

4

Trường Cao đẳng Y tế

2.242

0

2.242

0

2.800

0

2.800

0

10.159

0

10.159

0

5

Trường Dạy nghề

1.681

0

1.681

0

1.750

0

1.750

0

13.171

0

13.171

0

Phụ biểu 9

VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN CHO ĐÀO TẠO NGUỒNNHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

Đơn vị tính:Triệu đồng

Số TT

Trường, Trung tâm

Năm 2006

Năm 2010

Giai đoạn 2006 – 2010

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

I

Vốn xây dựng cơ bản

26.000

3.300

22.700

0

57.786

4.800

50.286

2.700

327.698

39.398

277.500

10.800

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng

5.000

0

5.000

0

16.986

0

16.986

0

81.600

0

81.600

0

2

Trường Cao đẳng Sư phạm

8.000

0

8.000

0

6.000

0

6.000

0

30.000

0

30.000

0

3

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

0

0

0

0

9.000

0

6.300

2.700

36.000

0

25.200

10.800

4

Trường Cao đẳng Y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

18.898

18.898

0

0

5

Trường Dạy nghề

8.300

3.300

5.000

0

0

0

0

0

26.100

7.100

19.000

0

6

Trung tâm Dạy nghề Phú Quốc

2.500

0

2.500

0

6.200

1.200

5.000

0

27.300

2.800

24.500

0

7

Trung tâm Dạy nghề An Biên

0

0

0

0

6.200

1.200

5.000

0

28.000

3.000

25.000

0

8

Trung tâm Dạy nghề Giồng Riềng

0

0

0

0

6.200

1.200

5.000

0

28.000

3.000

25.000

0

9

Trung tâm Dạy nghề Kiên Lương

0

0

0

0

3.600

600

3.000

0

23.300

2.300

21.000

0

10

Trung tâm Dạy nghề Tân Hiệp

2.000

0

2.000

0

3.600

600

3.000

0

28.300

2.300

26.000

0

11

Trung tâm KTTH-HN-KG

200

0

200

0

0

0

0

0

200

0

200

0

II

Ngân sách đào tạo

14.190

22.900

94.000

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng

2.200

2.500

13.000

2

Trường Cao đẳng Sư phạm

6.190

7.400

34.000

3

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

1.200

4.000

13.000

4

Trường Cao đẳng Y tế

2.000

4.000

15.000

5

Trường Dạy nghề tỉnh

2.600

5.000

19.000

VỐN ĐẦU TƯ DỰ KIẾN CHO ĐÀO TẠO NGUỒNNHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

(Tiếp)

Đơn vị tính:Triệu đồng

Số TT

Trường, Trung tâm

Năm 2015

Giai đoạn 2011 – 2015

Năm 2020

Giai đoạn 2016 – 2020

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

Tổng vốn

TW

ĐP

Khác

I

Vốn xây dựng cơ bản

63.736

4.000

59.736

0

307.663

27.000

252.163

28.500

66.800

308.544

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng

4.536

0

4.536

0

41.463

0

41.463

0

14.674

61.667

2

Trường Cao đẳng Sư phạm

10.000

0

10.000

0

50.000

0

50.000

0

11.480

54.153

3

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

0

0

0

0

95.000

0

66.500

28.500

14.893

61.337

4

Trường Cao đẳng Y tế

36.000

0

36.000

0

36.000

0

36.000

0

10.718

52.540

5

Trường Dạy nghề

0

0

0

0

13.000

4.000

9.000

0

5.574

24.973

6

Trung tâm Dạy nghề Phú Quốc

3.000

1.000

2.000

0

15.000

5.000

10.000

0

3.826

17.138

7

Trung tâm Dạy nghề An Biên

3.000

1.000

2.000

0

15.000

5.000

10.000

0

1.771

11.057

8

Trung tâm Dạy nghề Giồng Riềng

3.000

1.000

2.000

0

15.000

5.000

10.000

0

1.870

11.671

9

Trung tâm Dạy nghề Kiên Lương

3.000

1.000

2.000

0

14.000

4.000

10.000

0

983

8.068

10

Trung tâm Dạy nghề Tân Hiệp

1.000

0

1.000

0

13.000

4.000

9.000

0

470

3.338

11

Trung tâm KTTH-HN-KG

200

0

200

0

200

0

200

0

541

2.602

II

Ngân sách đào tạo

27.500

137.000

31.874

148.652

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng

3.500

17.000

4.057

18.919

2

Trường Cao đẳng Sư phạm

6.500

32.500

7.534

35.136

3

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

4.500

22.500

5.216

24.325

4

Trường Cao đẳng Y tế

6.000

30.000

6.954

32.432

5

Trường Dạy nghề tỉnh

7.000

35.000

8.113

37.839


Phụ biểu 10

Một số chỉ tiêu so sánh giữacác năm.

a. Dân số và laođộng đang làm việc trong ngành kinh tế quốc dân của tỉnh qua các năm.

Năm

Chỉ tiêu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tốc độ tăng 2001- 2005

 (%)

Dân số (người)

1.564.032

1.574.255

1.599.938

1.623.834

1.630.366

1.655.026

1.680.121

1,13

Lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân (lao động)

759.469

785.722

809.859

832.859

845.645

858.104

870.404

2,45

Tỷ suất hoạt động (*) kinh tế trong dân số (%)

49,12

79,9

50,6

52,28

51,87

51,85

51,81

Ghi chú: (*) nghĩa làcó 100 người dân thì có 51,81 người dân tham gia hoạt động kinh tế - năm 2006.

b. Sự phân bố laođộng trong ngành và khu vực ngành kinh tế quốc dân của tỉnh qua các năm.

Đơn vịtính: lao động

Năm

Khu vực và ngành nghề k.tế

2000

2001

2004

2005

2006

Tốc độ tăng 2001- 2005 (%)

- Nông lâm thủy sản

566.581

590.229

585.753

585.527

572.123

0,7

+Thủy sản

53.204

49.497

80.990

85.810

93.401

10,0

- Công nghiệp xây dựng

54.205

54.900

77.090

80.553

88.475

8,25

- Dịch vụ

138.683

140.593

182.852

192.024

209.806

6,7

Tổng số

759.469

785.722

845.645

858.104

870.404

2,45

c. Trình độ laođộng đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân tỉnh Kiên Giang 2001- 2005và năm 2006.

Trình độ lao động

Năm 2001

Năm 2005

Năm 2006

Số lao động

Cứ 1.000 lao động thì có

Số lao động

Cứ 1.000 lao động thì có

Số lao động

Cứ 1.000 lao động thì có

Tổng số lao động đang làm việc trong các ngành KTQD

785.722

-

858.104

-

870.404

-

 Trong đó: - Sau đại học

83

0,1

308

0,36

328

0,38

- Đại học, cao đẳng

14.748

16,8

27.717

32,3

31.246

35,89

- Trung học chuyên nghiệp

24.317

27,8

22.256

25,94

23.823

27,38

- Có trình độ nghề

32.226

36,8

79.129

92,22

92.610

106,4

d. Nhu cầu laođộng để tạo ra 1 tỷ đồng GDP đối với các ngành kinh tế của tỉnh qua các năm2001- 2005 và năm 2006.

ĐVT: laođộng/1 tỷ GDP

Năm

Ngành Kinh tế

2000

2001

2004

2005

2006

- Toàn tỉnh

118,6

114,16

88,17

79,2

73,04

 + Ngành nông lâm

173,08

182,69

143,23

134,95

131,55

 + Ngành thủy sản

84,59

62,03

62,2

55,94

54,11

 + Ngành công nghiệp

31,75

28,15

22,62

20,34

19,88

 + Ngành xây dựng

60,19

57,63

62,78

60,09

51,11

 + Các ngành dịch vụ

110,95

103,3

92,64

80,21

72,85

Phụ biểu 11:

Một số dự án trọng điểm và chươngtrình trọng tâm.

1. Một số dự án trọng điểm:

- Xây dựng Trường Đại học KiênGiang;

- Nâng cấp Trường Dạy nghề tỉnh lênTrung học Dạy nghề;

- Xây dựng Trường Dạy nghề Phú Quốc;

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề TânHiệp;

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề Tứgiác Long Xuyên (Kiên Lương);

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề TâySông Hậu (Giồng Riềng);

- Xây dựng Trung tâm Dạy nghề Bánđảo Cà Mau (An Biên);

- Xây dựng mới Trung học phổ thôngChuyên Huỳnh Mẫn Đạt;

- Xây dựng Trường Dân tộc nội trúvùng Bán đảo Cà Mau.

2. Chương trình trọng tâm:

- Chương trình đào tạo nghề;

- Chương trình phổ cập giáodục trung học cơ sở;

- Chương trình đào tạo vàthu hút nhân lực để chuyển đổi cơ cấu kinh tế;

- Chương trình đào tạo tiếnsĩ, thạc sĩ và cán bộ đầu đàn các chuyên ngành. Chú trọng đào tạo cán bộ trẻ,tạo nguồn bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn;

- Đề án xây dựng, nâng caochất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2010 và địnhhướng đến 2015.