ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ; CHẾ ĐỘCHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, CHI TIÊU HỘINGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC CỦA CÁCCƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ vềviệc hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tácphí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập; Công văn số 4949/BTC-VP ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chínhvề việc đính chính Thông tư số 23/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đóntiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hộithảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND khóaXV kỳ họp thứ 11, số 61/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 về việc quy định chế độcông tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoàiđối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại văn bản số 979/BC-STC ngày 26/6/2007 và Công văn số 1033/STC-CCCS ngày05/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ côngtác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị; chế độ chi tiêu đón tiếp kháchnước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu hội nghị, hội thảo quốc tế tạiViệt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chế độ công tác phí, chế độ chitổ chức các cuộc hội nghị: Mức chi thực hiện theo Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày21/3/2007 của Bộ Tài chính. Các cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình thực tế vàkhả năng ngân sách mà qui định mức chi cụ thể áp dụng cho cơ quan, đơn vị mình,nhưng không được vượt quá quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007của Bộ Tài chính.

2. Chế độ chi tiêu đón tiếp kháchnước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảoquốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước: Mức chi thực hiện theoThông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính. Các cơ quan, đơn vịtùy theo tình hình thực tế và khả năng ngân sách mà quy định mức chi cụ thể ápdụng cho cơ quan, đơn vị mình nhưng không được vượt quá quy định tại Thông tưsố 57/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhphối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Thời gian thực hiệnkể từ ngày 05/8/2007;

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh; Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các tổ chuyên viên;

- Lưu VT, TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ