UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Tam kỳ, ngày 28 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤUTỔ CHỨC CỦA CÁC HẠT KIỂM LÂM HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂMTỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứLuật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứNghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạtđộng của Kiểm lâm;

Căn cứThông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp& PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaKiểm lâm ở địa phương;

Căn cứQuyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hànhQuy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức -viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhànước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứQuyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hànhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâmtỉnh Quảng Nam;

Xét đềnghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 940/TTr-NN &PTNTngày 20 tháng 8 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố thuộcChi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT, Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp;
- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch-Đầu tư;
- Sở Nội vụ tỉnh, TCBC;
- Lưu VP UBND tỉnh, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HẠT KIỂM LÂM HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘCCHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 / 2007/QĐ-UBND ngày28 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Nam).

I. Chức năng:

Kiểm lâm các huyện,thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện) là lực lượng chuyên trách của Nhànước, có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện quản lý nhà nướcvề lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trênđịa bàn huyện.

Hạt Kiểm lâm huyện làđơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm chịu sự quản lý, điều hành của Chi cục Kiểmlâm; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của UBND huyện.

Hạt Kiểm lâm huyện cótư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nướcđể giao dịch.

II. Nhiệm vụ, quyềnhạn:

1. Tham mưu giúp Chủtịch UBND huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệvà phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang,lực lượng phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện để kịpthời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọngtrong những tình huống cần thiết và cấp bách.

2. Phối hợp với các cơquan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảovệ rừng của chủ rừng, thực hiện bảo vệ trên địa bàn:

a) Bảo vệ rừng, phòngcháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; tham gia phòng trừ sâu bệnh hại rừngtrên địa bàn huyện;

b) Kiểm tra ngăn chặncác hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng,quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoạirừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừngtrái phép trên địa bàn;

c) Tuyên truyền, giáodục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng,quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triểnrừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy chữacháy rừng;

d) Hướng dẫn chủ rừng,cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệrừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;

đ) Phối hợp với cácHạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh trongcông tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

e) Thực hiện các nhiệmvụ khác về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện do cơ quan có thẩm quyềngiao.

3. Tổ chức, chỉ đạo,quản lý hoạt động nghiệp vụ:

a) Quản lý tổ chức,biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiềnlương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chứccủa đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Bố trí, quản lý,chỉ đạo, kiểm tra công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã hoạt động theo đúng quyđịnh của pháp luật; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trênđịa bàn huyện;

c) Tổ chức, chỉ đạo,quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

d) Xử lý hoặc trình cơquan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệrừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra việc thựchiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế,khai thác;

e) Chịu sự chỉ đạo,điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác doChi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện yêu cầu.

4. Tham mưu giúp UBNDhuyện quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

III. Cơ cấu tổ chứcvà biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo HạtKiểm lâm:

Hạt Kiểm lâm huyện cóHạt trưởng và các Phó Hạt trưởng:

- Hạt trưởng là ngườiđứng đầu Hạt Kiểm lâm, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm,Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Hạt;

- Phó Hạt trưởng là ngườigiúp việc cho Hạt trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Hạttrưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và trước pháp luật vềnhiệm vụ được giao.

Hạt trưởng, các Phóhạt trưởng Hạt Kiểm lâm do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quyết định bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ vàQuyết định số: 15/2007/QĐUB ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

b) Các bộ phậnchuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Quản lý, bảovệ rừng;

- Bộ phậnThanh tra, pháp chế;

- Bộ phậnBảo tồn thiên nhiên;

- Bộ phậnHành chính, tổng hợp;

- Tổ Kiểmlâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng;

- Trạm Kiểmlâm cửa rừng, Trạm Kiểm lâm địa bàn.

Tuỳ từngđịa phương Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quyếtđịnh thành lập các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và Quyết định bổ nhiệm Trạmtrưởng, Phó trạm trưởng theo quy định.

c) Hạttrưởng Hạt Kiểm lâm huyện phân công, quản lý công chức Kiểm lâm địa bàn xã.

2. Biênchế:

Biên chếcủa Hạt Kiểm lâm thuộc biên chế hành chính, do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâmphân bổ trong tổng biên chế của Chi cục Kiểm lâm được UBND tỉnh giao.

Hạt trưởngHạt Kiểm lâm bố trí, quản lý cán bộ ở từng bộ phận, Trạm Kiểm lâm cửa rừng vàKiểm lâm địa bàn phù hợp với từng chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viênchức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. Tổchức thực hiện:

1. Hạttrưởng Hạt Kiểm lâm huyện căn cứ Quy định này và các văn bản pháp luật khác cóliên quan, ban hành Quy chế làm việc của Hạt.

2. Hạt Kiểmlâm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng; phòngcháy, chữa cháy rừng cho Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện theo đúng quy định hiệnhành.

3. Trongquá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi,Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo Chi cục trưởngChi cục Kiểm lâm để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.