ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾTĐỊNH SỐ 31/2007/QĐ-UBND NGÀY 15/6/2007 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giámđốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Điều 1, Quyết định số31/2007/QĐ-UBND ngày 15/6/2007 của UBND tỉnh, như sau:

“Điều 1. Bãi bỏ Điểm a, Điều 2, Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh quy định về Quy chế tổ chức vàhoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước”

Lý do: Điểm b, Điều 2, Quyết định số41/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh vẫn còn hiệu lực thi hành;

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốcBệnh viện Y học cổ truyền, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng