ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 25 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỨC THU, NỘP, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp Lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy banThường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp Lệnh phí - lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định57/2002/NĐ-CP và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhV/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về danh mục,khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Tư pháp - Cục Thuế Lâm Đồng tạiTờ trình số: 1546/TTr-LN ngày 18 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phíchợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

NỘI DUNG

Đơn vị tính

Địa bàn TP Đà Lạt

Địa bàn TX Bảo Lộc, huyện Đức Trọng

Các huyện: Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương

Địa bàn các huyện còn lại

1. Mức thu phí chợ:

a) Đối với chợ Trung tâm:

- Loại thu ngày

- Loại thu tháng

đ/quầy-sạp/ngày

đ/quầy-sạp/tháng

4.000

100.000

3.000

60.000

2.000

40.000

1.500

20.000

b) Đối với chợ các khu vực khác, chợ của các phường, xã, cụm dân cư trên địa bàn

đ/quầy-sạp/ngày

2.000

1.000

1.000

500

Ghi chú: Đối với các chợ mà ban quản lý, tổ quản lý hoặc doanh nghiệp quản lý chợ thực hiện thu tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ theo hợp đồng sử dụng, thuê địa điểm kinh doanh thì phí chợ là tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ (người kinh doanh tại chợ chỉ phải nộp một trong hai khoản: phí chợ hoặc tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh).

2. Mức thu phí xe ra vào chợ để bốc hoặc dỡ hàng (cho 01 lần ra vào chợ):

+ Xe thồ, xe thô sơ:

đồng/lần

2.000

1.000

500

500

+ Xe vận tải dưới 01 tấn

đồng/lần

3.000

2.000

1.500

1.000

+ Xe vận tải từ 1 tấn đến dưới 3 tấn

đồng/lần

5.000

4.000

3.500

3.000

+ Xe vận tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lần

8.000

7.000

6.000

5.000

+ Xe vận tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn

đồng/lần

12.000

11.000

9.000

8.000

+ Xe vận tải từ 7 tấn trở lên

đồng/lần

15.000

14.000

13.500

13.000

Điều 2. Chế độ quản lý, sửdụng và tỷ lệ điều tiết:

1. Quản lý và sử dụng: Biên lai chứngtừ thu phí thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính (do ngành thuế phát hành)và theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

2. Tỷ lệ điều tiết để lại:

2.1. Đối với các Ban quản lý chợtự đảm bảo một phần hoặc do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt độngthường xuyên:

- Toàn bộ số tiền phí chợ thu đượcnộp 100% vào NSNN.

- Cơ quan thu lập kế hoạch chi phícần thiết phục vụ cho công tác thu phí và được NSNN cấp lại cho cơ quan thu.

2.2. Đối với các Ban quản lý chợtự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: số tiền phí chợ thực tế thuđược được để lại 90% để chi cho các họat động của đơn vị, số còn lại (10%) nộpvào NSNN.

2.3. Đối với các Ban quản lý chợlà doanh nghiệp: Nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiêp theo Luậtthuế.

Điều 3. Đơn vị tổ chứcthu:

1. Đối với địa bàn thành phố Đà Lạt,thị xã Bảo Lộc và huyện Đức Trọng:

+ Ban quản lý chợ Đà Lạt, chợ BảoLộc và chợ Tùng Nghĩa.

+ UBND các phường, xã.

2. Đối với địa bàn các huyện cònlại:

+ Ban quản lý chợ các huyện.

+ UBND các xã, cụm dân cư nôngthôn.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiếtvà chế độ quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trái với Quyếtđịnh này đều bãi bỏ.

Điều 5. Giao sở Tài chính,Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương về biên lai, ấn chỉ; chế độthu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thànhphố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa