ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI NHỮNGNGƯỜI NGỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG HẰNG THÁNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBảo hiểm y tế năm 2008;

Căn cứ Quyếtđịnh số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việctrợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấpmất sức lao động hằng tháng;

Căn cứ Nghịđịnh số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợgiúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghịđịnh số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 327/TTr-SLĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừnghưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ),không đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tạiĐiều 1, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướngChính phủ, nay đã hết tuổi lao động, có hoàn cảnh khó khăn, đang sống tại cộngđồng do xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Chínhsách hỗ trợ

a) Hỗ trợ khókhăn hằng tháng với mức bằng 50% tiền lương tối thiểu chung hiện hành.

b) Cấp thẻ Bảohiểm y tế; hỗ trợ tiền mai táng phí khi chết theo mức như đối tượng bảo trợ xãhội đang hưởng chính sách trợ giúp tại cộng đồng theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

c) Thời điểmthực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Kinh phíthực hiện

Từ nguồn kinhphí chi sự nghiệp đảm bảo xã hội hằng năm của quận, huyện.

3. Phâncông nhiệm vụ

a) Sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội:

- Hướng dẫn,kiểm tra và giám sát các quận, huyện thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn chonhững người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Tổng hợp,báo cáo cho UBND thành phố định kỳ (trước ngày 15/01 và 15/7 hằng năm) về tìnhhình thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấpmất sức lao động hằng tháng.

b) Uỷ ban nhândân các quận, huyện:

- Bố trí dựtoán ngân sách, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và quyết toántheo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Có biện phápquản lý đối tượng ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Hướng dẫn,kiểm tra và giám sát cấp xã, phường trong việc xác định và quản lý đối tượng;

- Tiếp nhận,thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cấp xã, phường và thực hiện chính sách hỗ trợkhó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng thángtheo quy định;

- Tổng hợp,báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ khó khăn đốivới những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng về Sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội trước ngày 15/6 và 15/12 hằng năm.

c) Uỷ ban nhândân các xã, phường:

- Lập, quản lýdanh sách các đối tượng ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng tại địaphương;

- Hướng dẫn đốitượng đủ điều kiện làm thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp; Xác nhận đốitượng thuộc diện khó khăn tại địa phương, tổng hợp trình UBND quận, huyện raquyết định trợ cấp hằng tháng;

- Thực hiện việcchi trả hằng tháng cho đối tượng đảm bảo đúng quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịutrách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc cácSở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốcKho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Chủ tịch UBND cácquận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
- TVTU, TTHĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PTTH Đà Nẵng; Báo ĐN;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, VX, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Minh