UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀBỐ TRÍ CỘNG TÁC VIÊN KIÊM NHIỆM LÀM CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM Ở XÓM,KHỐI, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sócvà giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trìnhquốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chươngtrình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về bố trícộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ. chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bảntrên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 796/LĐTBXH-BVCSTE ngày 18tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí cộng tácviên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địabàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Mỗi xóm, khối, bản bố trí 01công tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

2. Mức hỗ trợ hàng tháng đối vớicộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng 0,1 mứclương tối thiểu chung;

3. Nguồn kinh phí thực hiện hỗtrợ hàng tháng do ngân sách tỉnh cân đối, phân bổ hàng năm cho cấp huyện, cấpxã để chi trả.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì,phối hợp Sở Nội vụ xác định số lượng xóm, khối, bản ở mỗi huyện, thành phố, thịxã để cân đối vào ngân sách hàng năm cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện chitrả cho đối tượng.

2. Giao Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, chức năngnhiệm vụ và hướng bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóctrẻ em ở xóm, khối, bản để UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khaithực hiện.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tàichính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường