UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 2 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀNVỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN VÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬNCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯXÂY DỰNG ĐỂ BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003, Luật Nhà ở ngày 29/11/2005, Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật sửađổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày18/6/2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tưxây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày14/6/2005;

Căn cứ các Nghị định của Chínhphủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai; số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; số 71/2010/NĐ-CP ngày23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tàinguyên và Môi trường: số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 về việc hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủvề thi hành Luật Đất đai; số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sungvề việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sửdụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất; số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 quy định bổ sung vềgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thựchiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Công văn số 1332/STNMT-QLĐĐ ngày 24/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân nhậnchuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tưxây dựng để bán trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường,Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND cácxã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình, cá nhâncó liên quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; (để b/c)
- Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các Tổ CV: ĐC, CN, TM, KT, ĐT, NN, TH, NC;
- TT Công báo;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀNVỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN VÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬNCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯXÂY DỰNG ĐỂ BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày02/7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) cho tổ chức đầu tưxây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đấtvà quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán trên địa bàn tỉnh NghệAn.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức đầu tư xây dựng đểbán.

2. Hộ gia đình, cá nhân trongnước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được pháp luật cho phép nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng đểbán.

3. Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh; CụcThuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, Phòng Tài nguyên và Môitrường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Thuế các huyện,thành phố, thị xã và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liênquan.

Điều3. Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán

1. Việc cấp Giấy chứng nhận cho tổchức đầu tư xây dựng để bán được thực hiện gắn với thủ tục giao đất, cho thuêđất mà không tách thành thủ tục riêng (không phải nộp đơn xin cấp giấy chứngnhận).

2. Việc cấp Giấy chứng nhận cho tổchức đầu tư xây dựng để bán được thực hiện sau khi tổ chức đầu tư xây dựng đểbán hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật và đượcbàn giao đất trên thực địa.

3. Tổ chức đầu tư xây dựng để bánđược lựa chọn một trong các hình thức cấp Giấy chứng nhận sau đây:

a) Cấp Giấy chứng nhận chi tiếtđến từng lô đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt.

b) Cấp Giấy chứng nhận cho từng khu quy hoạch có cùng mục đích sử dụngđất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã đượcphê duyệt.

4. Việc cấp Giấy chứng nhận trongtrường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhậnđược thực hiện theo quyđịnh tại Điều 19 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

5. Việc cấp bổ sung quyền sở hữunhà ở, công trình xây dựng vào Giấy chứngnhận đã cấp được thực hiện sau khi tổ chức đầu tư xây dựng để bán hoànthành việc xây dựng nhà ở và công trình xây dựng theo quy định của pháp luật vềxây dựng và nhà ở.

6. Trường hợp tổ chức đầu tư xâydựng để bán vừa đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa vừa bổ sung quyền sở hữu nhà ở,công trình xây dựng thì thực hiện đồng thời mà không tách thành hai thủ tụcriêng.

Điều 4. CấpGiấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụngđất và quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tưxây dựng để bán

1. Trường hợp hợp đồng chuyểnnhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa hộ gia đình, cá nhânnhận chuyển nhượng và tổ chức đầu tư xây dựng để bán được ký kết kể từ ngàyQuyết định này có hiệu lực thi hành: Việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ giađình, cá nhân nhận chuyển nhượng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán đượcthực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất vàquyền sở hữu nhà ở.

2. Trường hợp hợp đồng chuyểnnhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ởgiữa hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng và tổ chức đầu tư xây dựng đểbán được ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: Việc cấp Giấychứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng của tổ chức đầu tưxây dựng để bán được thực hiện theo quy định của pháp luật về công nhận quyềnsử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sửdụng đất và quyền sở hữu nhà ở được ký kết giữahộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng và tổ chức đầu tư xây dựng để bánkhông nhất thiết phải công chứng.

Điều 5. Thẩmquyền cấp Giấy chứng nhận

1. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tàinguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đầu tư xây dựng nhà để bán.

2. UBND các huyện, thành phố, thịxã cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất và quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán.

Điều 6. Về lậptrích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất

Căn cứ quy hoạch chi tiết kèm theobản vẽ mặt bằng được UBND tỉnh phê duyệt, tổchức đầu tư xây dựng để bán thuê cơ quan cóGiấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thực hiện việc cắm mốc ngoài thựcđịa, lập trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bảnđồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất phù hợp với việc lựa chọnhình thức cấp Giấy chứng nhận theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

Điều 7. Thờihạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất ghi trên Giấychứng nhận là thời hạn sử dụng đất được ghi trên quyết định giao đất của UBNDtỉnh.

Điều 8. Điềukiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

Tổ chức đầu tư xây dựng để bánđược chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các hộ gia đình,cá nhân khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Giấy chứng nhận.

2. Không có tranh chấp về quyềnsử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

3. Quyền sử dụng đất và quyền sởhữu nhà ở không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết địnhhành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn sử dụng đất.

5. Đã hoàn thành việc xây dựngtheo tiến độ thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận.

Chương II

HỒ SƠ VÀ TRÌNHTỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN

Điều9. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận (áp dụng cho trường hợpgắn với thủ tục giao đất mới)

1. Trong thời hạn không quá 02ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất của UBND tỉnh và Văn bản thể hiệnviệc lựa chọn hình thức cấp Giấy chứng nhậncủa Tổ chức đầu tư xây dựng để bán,Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả - Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển 01 bộ hồ sơ về Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định giao đất của UBNDtỉnh (bản sao);

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao);

c) Trích lục bản đồ địa chính khuđất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địachính khu đất (bản sao);

Trường hợp trích lục bản đồ địachính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặctrích đo địa chính khu đất không phải do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấttỉnh lập thì ngoài việc nộp bản sao còn phải nộp thêm file số của trích lục bảnđồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đấthoặc trích đo địa chính khu đất.

d) Văn bản thể hiện việc lựa chọnhình thức cấp Giấy chứng nhận theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

2. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất tỉnh thực hiện việc in, viết Giấy chứng nhận theo quy định vàchuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường đểtrình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

Trường hợp phải in, viết từ15 Giấy chứng nhận trở lên thì thời hạn xử lý được kéo dài thêm,thời gian kéo dài thêm không được quá 01 ngày/15 Giấy chứng nhận tiếptheo nhưng tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày/01 hồ sơ.

3. Trong thời hạn không quá 05ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và văn bản thông báocấp Giấy chứng nhận.

4. Trong thời hạn không quá 02ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Giấy chứng nhận và văn bản thông báo cấp Giấychứng nhận đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt, Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện việc vào sổ cấp giấy chứng nhận, thôngbáo cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán đến nhận Giấy chứng nhận, thu phí, lệphí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thông báo cho các cơquan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 10. Hồsơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện táchthửa hoặc hợp thửa theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt đối với thửađất đã được cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửagồm có:

a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửacủa tổ chức đầu tư xây dựng để bán (có mẫu đơn kèm theo);

b) Giấy chứng nhận (bản gốc);

c) Trích lụcbản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khuđất hoặc trích đo địa chính khu đất phù hợp nguyện vọng tách thửa hoặc hợp thửacủa tổ chức đầu tư xây dựng để bán;

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao) đối với trường hợp có thay đổi saukhi được cấp Giấy chứng nhận.

2. Việc tách thửa, hợp thửa theonhu cầu của tổ chức đầu tư xây dựng để bán được thực hiện như sau:

a) Tổ chức đầutư xây dựng để bán có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửalập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyênvà Môi trường;

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về điều kiện xin tách thửa hoặc hợpthửa, gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để in, viết Giấychứng nhận;

c) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện việc in, viết Giấy chứngnhận, chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường ký Giấy chứng nhận.

Trường hợp 01 hồ sơ tách thửaphát sinh tăng thêm từ 15 Giấy chứng nhận trở lên thì thời hạn xử lýđược kéo dài thêm, thời gian kéo dài thêm không được quá 01 ngày/15Giấy chứng nhận tiếp theo nhưng tổng thời gian giải quyết không quá 03ngày/01 bộ hồ sơ .

Trường hợp tổ chức xây dựngđể bán nộp một lúc từ 03 hồ sơ xin tách thửa trở lên thì thời hạnxử lý được kéo dài thêm nhưng tổng thời gian giải quyết không được quá05 ngày.

d) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kýGiấy chứng nhận và văn bản thông báo cấp Giấy chứngnhận.

đ) Trong thời hạn không quá 02ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận và vănbản thông báo cấp Giấy chứng nhận đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngký duyệt, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện việc vào sổ cấpgiấy chứng nhận, thông báo cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán đến nhận Giấychứng nhận, thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính vàthông báo cho các cơ quan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theoquy định.

Điều 11. Hồ sơ và trình tự, thủ tục bổ sung quyền sở hữu nhà ở, công trìnhxây dựng đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ bổ sung quyền sở hữu nhàở, công trình xây dựng đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm có:

a) Đơn xin cấp đổi Giấy chứngnhận, bổ sung quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng (có mẫu kèm theo);

b) Giấy chứngnhận (bản gốc);

c) Quyết định phê duyệt dự án hoặcquyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Giấy phép xây dựng đối vớitrường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

đ) Giấy chứng nhận phù hợp về chấtlượng công trình theo quy định;

Trường hợp nhà ở riêng lẻ có quymô 03 tầng trở xuống hoặc có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2 thìkhông yêu cầu giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình nhưng tổ chứcđầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân phải văn bản cam kết chịu tráchnhiệm về chất lượng công trình.

e) Bản vẽ mặt bằng hoàn công vềnhà ở và công trình xây dựng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc phêduyệt.

2. Việc bổ sung quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối với thửa đất đãđược cấp giấy chứng nhận được thực hiện như sau:

a) Tổ chức đầutư xây dựng để bán lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất tỉnh;

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra hồ sơ, xác định đủ điều kiệnhay không đủ điều kiện bổ sung quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng vào đơnđề nghị cấp Giấy chứng nhận; thực hiện việc in, viết Giấy chứng nhận, chuyển hồsơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường để trìnhGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

Trường hợp phải in, viết từ15 Giấy chứng nhận trở lên thì thời hạn xử lý được kéo dài thêm,thời gian kéo dài thêm không được quá 01 ngày/15 Giấy chứng nhận tiếptheo nhưng tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày/01 hồ sơ.

Trong trường hợp cần xác minh thêmthông tin về điều kiện chứng nhận QSH nhà ở và công trình xây dựng, Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất tỉnh gửi phiếu lấy ý kiến Sở Xây dựng và cơ quan liênquan. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấyý kiến, Sở Xây dựng và cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bảncho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

c) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kýGiấy chứng nhận và văn bản thông báo cấp Giấy chứngnhận.

d) Trong thời hạn không quá 02ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận và vănbản thông báo cấp Giấy chứng nhận đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngký duyệt, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện việc vào sổ cấpgiấy chứng nhận, thông báo cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán đến nhận Giấychứng nhận, thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính vàthông báo cho các cơ quan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theoquy định.

Điều 12. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tổchức đầu tư xây dựng để bán đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh nhưng chưahoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận, nay có nhu cầu thay đổi việc lựa chọnhình thức cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quy định này

1. Tổ chức đầu tư xây dựng để bánnộp bổ sung 01 bản Trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽbổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất (bản sao) phùhợp với nhu cầu lựa chọn hình thức cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản3 Điều 3 Quy định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên vàMôi trường.

Trường hợp trích lục bản đồ địachính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặctrích đo địa chính khu đất không phải do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấttỉnh lập thì ngoài việc nộp bản sao còn phải nộp thêm file số của trích lục bảnđồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đấthoặc trích đo địa chính khu đất.

2. Trong thời hạn không quá 02ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất của UBND tỉnh và Trích lục và đovẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất (bản sao)phù hợp với nhu cầu lựa chọn hình thức cấp Giấy chứng nhận của tổ chức xây dựngđể bán,Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm chuyển 01 bộ hồ sơ về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh,hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định giao đất của UBND tỉnh(bản sao);

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao);

c) Trích lục bản đồ địa chính khuđất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chínhkhu đất (bản sao) phù hợp với nhu cầu lựa chọn hình thức cấp Giấy chứng nhận theoquy định tại Khoản 3 Điều 3 Quy định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp trích lục bản đồ địachính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặctrích đo địa chính khu đất không phải do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấttỉnh lập thì ngoài việc nộp bản sao còn phải nộp thêm file số của trích lục bảnđồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đấthoặc trích đo địa chính khu đất.

d) Văn bản thể hiện việc lựa chọnhình thức cấp Giấy chứng nhận theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

3. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất tỉnh thực hiện việc in, viết giấy chứng nhận theo quy định vàchuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường đểtrình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

Trường hợp phải in, viết từ15 Giấy chứng nhận trở lên thì thời hạn xử lý được kéo dài thêm,thời gian kéo dài thêm không được quá 01 ngày/15 Giấy chứng nhận tiếptheo nhưng tổng thời gian giải quyết không quá 05 ngày/01 hồ sơ.

4. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Giámđốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận và văn bản thông báocấp Giấy chứng nhận.

5. Trong thời hạn không quá 02ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Giấy chứng nhận và văn bản thông báo cấp Giấychứng nhận đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt, Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện việc vào sổ cấp giấy chứng nhận, thôngbáo cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán đến nhận Giấy chứng nhận, thu phí, lệphí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thông báo cho các cơquan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 13. Hồsơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp vừa đề nghị táchthửa hoặc hợp thửa vừa bổ sung quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối vớithửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận

1. Hồ sơ vừatách thửa hoặc hợp thửa vừa bổ sung quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựnggồm có:

a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửacủa tổ chức xây dựng để bán và Đơn xin cấp đổi Giấy chứngnhận và bổ sung QSH nhà ở, công trình xây dựng(cómẫu đơn kèm theo);

b) Giấy chứng nhận (bản gốc);

c) Trích lụcbản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khuđất hoặc trích đo địa chính khu đất phù hợp nguyện vọng tách thửa hoặc hợp thửacủa tổ chức đầu tư xây dựng để bán;

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao) đối với trường hợp có thay đổi saukhi được cấp giấy chứng nhận;

đ) Quyết định phê duyệt dự án hoặcquyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao);

e) Giấy phép xây dựng đối vớitrường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

g) Giấy chứng nhận phù hợp về chấtlượng công trình theo quy định;

h) Bản vẽ mặt bằng hoàn công vềnhà ở và công trình xây dựng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc phêduyệt.

2. Việc vừa tách thửa hoặc hợp thửa vừa bổ sung QSH nhà ở, công trình xây dựng đối với thửa đất đã được cấpGiấy chứng nhận theo nhu cầu của tổ chứcđầu tư xây dựng để bán được thực hiện như sau:

a) Tổ chức đầutư xây dựng để bán lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về điều kiện xin tách thửa hoặc hợpthửa, gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để in, viết giấychứng nhận;

c) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra hồ sơ, xác định đủ điềukiện hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở và công trình xâydựng vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; thực hiện việc in, viết Giấy chứngnhận; chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường ký Giấy chứng nhận.

Trường hợp 01 hồ sơ tách thửaphát sinh tăng thêm từ 15 Giấy chứng nhận trở lên thì thời hạn xử lýđược kéo dài thêm, thời gian kéo dài thêm không được quá 01 ngày/15Giấy chứng nhận tiếp theo nhưng tổng thời gian giải quyết không quá 03ngày/01 hồ sơ.

Trường hợp tổ chức xây dựngđể bán nộp một lúc từ 03 hồ sơ xin tách thửa trở lên thì thời hạnxử lý được kéo dài thêm nhưng tổng thời gian giải quyết không được quá05 ngày.

d) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kýGiấy chứng nhận và văn bản thông báo cấp Giấy chứngnhận.

đ) Trong thời hạn không quá 02ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận và vănbản thông báo cấp Giấy chứng nhận đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngký duyệt, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thực hiện việc vào sổ cấpGiấy chứng nhận, thông báo cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán đến nhận Giấychứng nhận, thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính vàthông báo cho các cơ quan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theoquy định.

Chương III

HỒ SƠ VÀ TRÌNHTỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNGQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN

Điều 14. Hồsơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong nướcnhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tưxây dựng để bán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (có nhu cầuchứng nhận QSH nhà ở)

1. Tổ chức đầu tư xây dựng để bán thay mặt hộ gia đình, cá nhân trong nướcnhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấphuyện nơi có đất; Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận củahộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng (có mẫu kèm theo);

b) Hợp đồng mua bán nhà ở (hoặccăn hộ chung cư) gắn liền với đất;

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất hoặc giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày19/10/2009 của Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức xây dựng đểbán (bản gốc);

d) Bản sao chứng từ thực hiện nghĩavụ tài chính của bên mua (nếu có);

đ) Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặtbằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng nhà ở đượccơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt; trường hợp nhà chung cư thì cóbản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi nhà chung cư, bản vẽ mặt bằng của tầng nhà có cănhộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể hiện rõ kích thước củacăn hộ thì phải có bản vẽ mặt bằng của căn hộ đó; Trích lục bản đồ địa chínhkhu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đođịa chính khu đất của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao) (yêucầu phải thể hiện chi tiết các thửa đất theo quy định của bản đồ địa chính đểphục vụ việc cấp giấy chứng nhận, như thể hiện chi tiết đến từng nhà chung cư,từng căn hộ liền kế, từng căn hộ biệt thự, ...).

e) Giấy phép xây dựng đối vớitrường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

g) Giấy chứng nhận phù hợp về chấtlượng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng kèm theo văn bản chấpthuận của Sở Xây dựng;

Trường hợp nhà ở riêng lẻ có quymô 03 tầng trở xuống hoặc có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2 thìkhông yêu cầu giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình nhưng tổ chứcđầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân phải có văn bản cam kết chịutrách nhiệm về chất lượng công trình.

h) Trường hợp chuyển nhượng kể từngày 10/12/2009 (ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lựcthi hành) đến nay thì phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượngđược thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản.

Đối với trường hợp chuyển nhượngkhông phải thông qua sàn giao dịch bất động sản thì phải có Giấy xác nhận củaSở Xây dựng về số lượng, địa chỉ nhà ở và loại nhà ở được phân chia kèm theodanh sách tên, địa chỉ các đối tượng được phân chia nhà ở theo quy định tạiKhoản 1 Điều 60 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

i) Bản sao các loại giấy tờ của hộgia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng phục vụ việc in, viết Giấy chứng nhận:chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, ...

Khi nộp bản sao các giấy tờ quyđịnh tại Khoản này, người nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc để cơ quan tiếpnhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu (trừ trường hợp bản sao đã có chứng thực theoquy định của pháp luật).

Trường hợp tổ chức xây dựng để bán nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đồng thờicho nhiều chủ sở hữu nhà ở thì chỉ nộp một (01) bản đối với các giấy tờ quyđịnh tại các Điểm đ, e, g Khoản này; danh mục nhà ở, căn hộ và các phần sở hữuriêng khác đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

2. Trong thời hạn không quá 07ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp huyện thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ, trường hợp cần thiết thì gửi phiếu lấy ý kiến của Sở Xây dựng;trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến,Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp huyện;

b) Kiểm tra hiện trạng sử dụngđất, nếu phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đã được duyệtvà bản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt (nếu có) thì chỉnh lý bản đồ địachính để cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp hiện trạng sử dụng đấtkhông phù hợp với bản vẽ quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án đã được duyệt vàbản vẽ hoàn công công trình đã được duyệt (nếu có) thì gửi kết quả kiểm tra đếnSở Xây dựng để xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Cấp phát tờ khai và hướng dẫnngười nộp hồ sơ kê khai các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính; gửi thông tinđịa chính đến Chi cục Thuế để xác định các khoản nghĩa vụ tài chính theo quyđịnh của pháp luật;

3. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính, Chi cục Thuế có tráchnhiệm xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện.

4. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trao thông báo nộp các khoảnnghĩa vụ tài chính cho người nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

Sau khi nộp tiền vào ngân sách nhànước theo thông báo, người nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận nộp lại chứng từthực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

5. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc in, viết Giấy chứng nhậnvà gửi toàn bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ,trình UBND cấp huyện.

7. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp huyện có trách nhiệm xemxét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấphuyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

8. Trong thời hạn không quá ba(03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các công việc sau: Vào sổ cấp giấy chứngnhận, gửi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh bản gốc Giấy chứng nhậncủa tổ chức đầu tư xây dựng để bán (đối với giấy chứng nhận cấp đến chi tiếttừng lô đất), bản sao giấy chứng nhận đã cấp cho người nhận chuyển nhượngđể thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; thông báo cho tổ chứcđầu tư xây dựng để bán đến nhận Giấy chứng nhận, thu phí, lệ phí cấp giấy chứngnhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thông báo cho các cơ quan liên quan thực hiệnchỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Trường hợp Giấy chứng nhận của tổchức đầu tư xây dựng để bán được cấp chung cho cả khu quy hoạch thì sau khihoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các lô chi tiết trong khu quy hoạch,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện mới gửi bản gốc Giấy chứng nhậncủa tổ chức đầu tư xây dựng để bán cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnhlưu.

Điều 15. Hồsơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong nướcnhận chuyển nhượng QSD đất, QSH nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng đểbán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có nhu cầu chứngnhận QSH nhà ở (áp dụng cho đất xây dựng nhà ở biệt thự, nhà vườn và nhàliền kế)

1. Tổ chức đầu tư xây dựng đểbán thay mặt hộ gia đình, cá nhân trong nước nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơtại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất; Hồ sơ chuyểnnhượng QSD đất bao gồm:

a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận củahộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng (có mẫu kèm theo);

b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữunhà ở;

c) Giấy chứng nhận theo quy địnhcủa Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ do cơ quan có thẩmquyền cấp cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán (bản gốc);

d) Trường hợp chuyển nhượng kể từngày 10/12/2009 (ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lựcthi hành) đến nay thì phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượngđược thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản.

Đối với trường hợp chuyển nhượngkhông phải thông qua sàn giao dịch bất động sản thì phải có Giấy xác nhận củaSở Xây dựng về số lượng, địa chỉ nhà ở và loại nhà ở được phân chia kèm theodanh sách tên, địa chỉ các đối tượng được phân chia nhà ở theo quy định tạiKhoản 1 Điều 60 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

đ) Bản vẽ thiết kế mặt bằng nhà ởđược cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt;

e) Giấy phép xây dựng đối vớitrường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

g) Giấy chứng nhận phù hợp về chấtlượng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng kèm theo văn bản chấpthuận của Sở Xây dựng;

Trường hợp nhà ở riêng lẻ có quymô 03 tầng trở xuống hoặc có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2 thìkhông yêu cầu giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình nhưng tổ chứcđầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân phải có văn bản cam kết chịutrách nhiệm về chất lượng công trình.

h) Bản sao các loại giấy tờ của hộgia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng phục vụ việc in, viết Giấy chứng nhận:chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, ...

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lýtrong hồ sơ; kiểm tra thực địa việc xây dựng nhà ở.

Trường hợp đã xây dựng nhà ở đúngquy hoạch và giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựngtheo quy định của pháp luật về xây dựng thì thực hiện các bước tiếp theo;

Trường hợp chưa xây dựng nhà ởhoặc xây dựng không đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng đối với trường hợpphải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì trả lạihồ sơ.

b) Cấp phát tờ khai và hướng dẫnngười nộp hồ sơ kê khai các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính;

c) Gửi thông tin địa chính đến Chicục Thuế để xác định mức nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính, Chi cục Thuế có tráchnhiệm xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện.

4. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trao thông báo nộp các khoảnnghĩa vụ tài chính cho người nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

Sau khi nộp tiền vào ngân sách nhànước theo thông báo, người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nộp lại chứng từthực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

5. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc in, viết Giấy chứngnhận và gửi toàn bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ,trình UBND cấp huyện.

7. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và các hồ sơ liên quan, UBND cấphuyện có trách nhiệm ký và gửi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

8. Trong thời hạn không quá ba(03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các công việc sau: Vào sổ cấp giấy chứngnhận, gửi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh bản gốc Giấy chứng nhậncủa tổ chức đầu tư xây dựng để bán (đối với giấy chứng nhận cấp đến chi tiếttừng lô đất), bản sao giấy chứng nhận đã cấp cho người nhận chuyển nhượngđể thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; thông báo cho tổ chứcđầu tư xây dựng để bán đến nhận Giấy chứng nhận, thu phí, lệ phí cấp giấy chứngnhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính và thông báo cho các cơ quan liên quan thực hiệnchỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Trường hợp Giấy chứng nhận của tổchức đầu tư xây dựng để bán được cấp chung cho cả khu quy hoạch thì sau khihoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các lô chi tiết trong khu quy hoạch,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện mới gửi bản gốc Giấy chứng nhậncủa tổ chức đầu tư xây dựng để bán cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnhlưu.

Điều 16. Hồsơ và trình tự, thủ tục chuyển nhượng QSD đất, QSH nhà ở của tổ chức đầu tưxây dựng để bán cho hộ gia đình, cá nhân trong nước (áp dụng kể từ ngàyQuyết định này có hiệu lực thi hành)

1. Tổ chức đầu tư xây dựng đểbán thay mặt hộ gia đình, cá nhân trong nước nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơtại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất; Hồ sơ chuyểnnhượng QSD đất, QSH nhà ở bao gồm:

a) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở;

b) Giấy chứng nhận theo quy địnhcủa Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ do cơ quan có thẩmquyền cấp cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán (bản gốc);

c) Giấy tờ chứng minh việc nhậnchuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản.

Đối với trường hợp chuyển nhượngkhông phải thông qua sàn giao dịch bất động sản thì phải có Giấy xác nhận củaSở Xây dựng về số lượng, địa chỉ nhà ở và loại nhà ở được phân chia kèm theodanh sách tên, địa chỉ các đối tượng được phân chia nhà ở theo quy định tạiKhoản 1 Điều 60 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

d) Các loại giấy tờ của hộ giađình, cá nhân nhận chuyển nhượng phục vụ việc in, viết Giấy chứng nhận: chứngminh nhân dân, sổ hộ khẩu, ...

2. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợplệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồsơ, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Quy định này thì thực hiệncác công việc sau:

a) Cấp phát tờ khai và hướng dẫnngười nộp hồ sơ kê khai các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính;

b) Gửi thông tin địa chính đến Chicục Thuế để xác định mức nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính, Chi cục Thuế có tráchnhiệm xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện.

4. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trao thông báo nộp các khoảnnghĩa vụ tài chính cho người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Sau khi nộp tiền vào ngân sách nhànước theo thông báo, người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nộp lại chứng từthực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

5. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc in, viết giấy chứngnhận và gửi toàn bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ,trình UBND cấp huyện.

7. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và các hồ sơ liên quan, UBND cấphuyện có trách nhiệm ký và gửi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

8. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đã được ký duyệt và toàn bộ hồsơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc vào sổ cấp Giấy chứng nhận, thông báo cho tổchức đầu tư xây dựng để bán đến nhậnGiấy chứng nhận, thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chínhvà thông báo cho các cơ quan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chínhtheo quy định.

Điều 17. Điềukiện, hồ sơ và trình tự, thủ tục chuyển nhượng QSD đất của tổ chức đầu tư xâydựng để bán cho hộ gia đình, cá nhân trong nước (áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng khu dân cưkhông thuộc thành phố, thị xã và cáckhu vực không được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã)

1. Đối với dự án đầu tư xây dựngđồng bộ hạ tầng khu dân cư thì chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng đúngvới nội dung dự án đã được xét duyệt mới được phép chuyển nhượng quyền sử dụngđất gắn với hạ tầng đó cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân.

2. Tổ chức đầu tư xây dựng đểbán thay mặt hộ gia đình, cá nhân trong nước nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơtại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất; Hồ sơ chuyểnnhượng QSD đất bao gồm:

a) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất hoặc giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày19/10/2009 của Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức xây dựng đểbán (bản gốc);

c) Trường hợp chuyển nhượng kể từngày 10/12/2009 (ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lựcthi hành) đến nay thì phải có giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượngđược thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản.

Đối với trường hợp chuyển nhượngkhông phải thông qua sàn giao dịch bất động sản thì phải có Giấy xác nhận củaSở Xây dựng về số lượng, địa chỉ nhà ở và loại nhà ở được phân chia kèm theodanh sách tên, địa chỉ các đối tượng được phân chia nhà ở theo quy định tạiKhoản 1 Điều 60 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

d) Các loại giấy tờ của hộ giađình, cá nhân nhận chuyển nhượng phục vụ việc in, viết Giấy chứng nhận: chứngminh nhân dân, sổ hộ khẩu, ...

3. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, nếu đủđiều kiện theo quy định tại Điều 8 của Quy định này và Khoản 1 Điều này thì thực hiện các công việc sau:

a) Cấp phát tờ khai và hướng dẫnngười nộp hồ sơ kê khai các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính;

b) Gửi thông tin địa chính đến Chicục Thuế để xác định các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính, Chi cục Thuế có tráchnhiệm xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện.

5. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trao thông báo nộp các khoảnnghĩa vụ tài chính cho người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Sau khi nộp tiền vào ngân sách nhànước theo thông báo, người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nộp lại chứng từthực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

6. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc in, viết giấy chứngnhận và gửi toàn bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

7. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ,trình UBND cấp huyện.

8. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và các hồ sơ liên quan, UBND cấphuyện có trách nhiệm ký và gửi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

9. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đã được ký duyệt và toàn bộ hồsơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc vào sổ cấp Giấy chứng nhận, thông báo cho tổchức đầu tư xây dựng để bán đến nhậnGiấy chứng nhận, thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chínhvà thông báo cho các cơ quan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chínhtheo quy định.

Điều 18. Hồsơ và trình tự, thủ tục chuyển nhượng QSD đất, QSH nhà ở của tổ chức đầu tưxây dựng để bán cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Tổ chức đầu tư xây dựng để bánthay mặt người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơtại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất; Hồ sơ chuyểnnhượng QSD đất, QSH nhà ở bao gồm:

a) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở;

b) Giấy chứng nhận theo quy địnhcủa Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ do cơ quan có thẩmquyền cấp cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán (bản gốc);

c) Giấy tờ chứng minh việc nhậnchuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản.

d) Các loại giấy tờ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhậnchuyển nhượng phục vụ việc in, viết Giấy chứng nhận: Sổ hộ chiếu, ...

2. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định tạiĐiều 8 của Quy định này thực hiện các công việc sau:

a) Cấp phát tờ khai và hướng dẫnngười nộp hồ sơ kê khai các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính;

b) Gửi thông tin địa chính đến Chicục Thuế để xác định mức nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính, Chi cục Thuế có tráchnhiệm xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo cho Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện.

4. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trao thông báo nộp các khoảnnghĩa vụ tài chính cho người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Sau khi nộp tiền vào ngân sách nhànước theo thông báo, người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nộp lại chứng từthực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

5. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc in, viết giấy chứngnhận và gửi toàn bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ,trình UBND cấp huyện.

7. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình và các hồ sơ liên quan, UBND cấphuyện có trách nhiệm ký và gửi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).

8. Trong thời hạn không quá 03ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đã được ký duyệt và toàn bộ hồsơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện việc vào sổ cấp Giấy chứng nhận, thông báo cho tổchức đầu tư xây dựng để bán đến nhậnGiấy chứng nhận, thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chínhvà thông báo cho các cơ quan liên quan thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chínhtheo quy định.

9. Trong thời hạn 05 ngày kể từngày trao Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện lậpdanh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cấp giấy chứng nhận gửi vềBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để đưa lên trang Web của Bộ phục vụcông tác quản lý.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19.Trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm cung cấp bản đồ có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất cho UBNDcấp huyện để tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận; ban hành văn bản hướngdẫn, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tiếp nhận, thẩm địnhhồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và ký Giấy chứng nhận cho tổ chức xâydựng để bán; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thựchiện các tác nghiệp cụ thể, thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận, trao Giấychứng nhận cho tổ chức xây dựng để bán; kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận,lập và chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xácđịnh giá đất để phục vụ truy thu nghĩa vụ tài chính phát sinh trong hoạt độngchuyển nhượng.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm banhành văn bản hướng dẫn tổ chức xây dựng để bán, cơ quan liên quan về trình tự,thủ tục kiểm tra nghiệm thu công trình, hoàn công lại bản vẽ mặt bằng quy hoạchtheo số liệu đo đạc thực tế (nếu có) theo quy định; xác nhận những trường hợpmà tổ chức xây dựng để bán được phép chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhânnhưng không phải thực hiện qua sàn giao dịch bất động sản; chỉ đạo, đôn đốc tổchức xây dựng để bán bàn giao cho địa phương các công trình hạ tầng công cộngđã hoàn thành để quản lý theo quy định.

4. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệmban hành văn bản hướng dẫn Chi cục Thuế cấp huyện, tổ chức đầu tư xây dựng đểbán, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng QSD đất và QSH nhà ở, các cơ quanliên quan về trình tự, thủ tục thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinhtrong hoạt động chuyển nhượng; tính đúng, tính đủ các khoản nghĩa vụ tài chínhtheo quy định.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạoKho bạc Nhà nước cấp huyện thu đủ số tiền sử dụng đất và các khoản thu kháctrong việc cấp Giấy chứng nhận mà tổ chức xây dựng để bán, hộ gia đình, cá nhânphải nộp theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môitrường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổ chức tiếp nhận, kiểm tra,thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, thực hiện các tác nghiệp cụ thể vàthu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

2. Ký duyệt quyết định cấp Giấychứng nhận và Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; tổ chức trao Giấy chứngnhận cho người nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Điều 21.Trách nhiệm của tổ chức đầu tư xây dựng để bán

1. Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầutư theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006, Điều36 và Điều 50 Luật Nhà ở ngày 29/11/2005, Điều 16 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

2. Khi kết thúc đầu tư xây dựngphải báo cáo UBND tỉnh.

3. Thực hiện nghiệm thu công trìnhtheo quy định tại Điều 11 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chínhphủ.

4. Làm các thủ tục để cơ quan cóthẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở, công trình xây dựng trong phạm vidự án cho chủ sở hữu.

5. Bàn giao công trình hạ tầng kỹthuật và hạ tầng xã hội cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyênngành theo nội dung của dự án được phê duyệt hoặc theo văn bản chấp thuận đầutư.

6. Phối hợp với chính quyền địaphương giải quyết các vấn đề về quản lý hành chính trong khu vực của dự án.

7. Tổ chức vận hành các công trìnhkhông phải bàn giao cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyênngành.

8. Báo cáo quyết toán theo quyđịnh của pháp luật về tài chính.

9. Hoàn thiện các hồ sơ, tài liệuphục vụ công tác lưu trữ theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và pháp luật về xây dựng.

Điều 22. Tổchức thực hiện

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đượcgiao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, lập thủ tục để xét cấp Giấy chứng nhận có tráchnhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục cho người sử dụng đất và thực hiện nghiêm túcquy định này.

2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhânthực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản và vi phạmpháp luật về nhà ở.

Trường hợp tổ chức, cá nhân viphạm sẽ bị xử lý theo Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006, Điều149 và Điều 150 Luật Nhà ở ngày 20/11/2005, Điều 10 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Trong quá trình triển khai thựchiện, có gì vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyênvà Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.