ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, MỨC THU SỬ DỤNG TIỆN ÍCH HẠ TẦNG, CHÍNH SÁCHMIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT KHU SẢN XUẤT GIỐNG TẬP TRUNG HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾNTRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủvề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khíchdoanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chínhsách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theoNghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi,bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 củaChính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sungThông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủvề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số 3876/TTr-STC ngày23 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượngáp dụng

1. Quyết định này quy định đơngiá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng và chính sách miễn, giảm tiềnthuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

2. Quyết định này áp dụng đốivới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệphoặc theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Lĩnh vực và địa bànưu đãi đầu tư

1. Dự án đầu tư vào các ngành,nghề thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, lĩnh vực ưu đãi đầu tưtheo quy định của Chính phủ.

2. Danh mục địa bàn ưu đãi đầutư: Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Đơn giá thuê đất

Thực hiện theo quy định tạiQuyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Uỷ ban nhân dântỉnh Bến Tre ban hành Quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địabàn tỉnh Bến Tre.

Điều 4. Mức thu sử dụng tiệních hạ tầng

1. Mức thu sử dụng tiện ích hạtầng 2.100 đồng/m2/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trườnghợp, trả tiền một lần từ 30 năm trở lên sẽ được giảm bốn mươi phần trăm (40%).

2. Mức thu sử dụng tiện ích hạtầng được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao trên thực địa không đúng với thờiđiểm ghi trong quyết định cho thuê đất thì thu mức thu sử dụng tiện ích hạ tầngtheo thời điểm bàn giao đất.

Điều 5. Chính sách miễn,giảm tiền thuê đất

Áp dụng theo quy định tại Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghịđịnh số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chính sáchkhuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triểnkhai thực hiện Quyết định này.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện Bình Đại có tránh nhiệm công bố giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạtầng và chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với Khu sản xuất giống tậptrung huyện Bình Đại và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết đểthực hiện nhằm thu hút đầu tư.

3. Giám đốc Công ty Phát triểnhạ tầng thực hiện quản lý và thu mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng tại Khu sảnxuất giống tập trung huyện Bình Đại.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầutư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷban nhân dân huyện Bình Đại; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng; Thủ trưởngcác sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

2. Quyết định này có hiệu lựcsau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thành Hạo