ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đấtnông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nôngnghiệp; Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuếsử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờtrình số 3001/TT-CT ngày 16/10/2013 và Tờ trình số 1570/TT-STC ngày 22/10/2013của Sở Tài chính về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thócthu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013 là: 5.500 đồng/kg (Nămnghìn, năm trăm đồng/ một kilôgam).

Điều 2. Giao Cục thuế, SởTài chính hướng dẫn thực hiện thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo dự toán đãgiao.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cụctrưởng Cục thuế, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website tỉnh Nam Định;
- Báo, Đài PTTH tỉnh; (đưa tin)
- Lưu: VP1, VP3, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long