ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH KÝ QUỸ BẢO ĐẢM THỰC HIỆNĐẦU TƯ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/8/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân,Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dựán có sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt quy định kýquỹ đảm bảo thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theođềnghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi,bổ sung Quy định ký quỹ bảo đảm thựchiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinhban hành kèm theoQuyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 củaỦy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổiĐiều 1, Chương I Quy định

“Điều 1. Phạm vi và đối tượng ápdụng

1. Ký quỹ đầu tưdự án áp dụng đối với các dự án đầu tư thuộc diện đăng ký đầu tư hoặc đề nghịcấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với quyền sử dụng đất, có lợi thế về vị tríđịa lý với giá trị thương mại cao; các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu côngnghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các dự án kinh doanh du lịch,kinh doanh nhà ở thương mại, bất động sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Đối với nhữngdự án nhà đầu tư tạm ứng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), dự án đầutư theo hình thức BOT, BT, BTO, PPP; đấu thầu dự án có sử dụng đất đã thực hiệnbảo đảm thực hiện đầu tư dự án; các dự án theo chính sách xã hội hóa không chịusự điều chỉnh của quy định này.

2. Bổ sung điểm c, khoản 2, Điều4, Chương II Quy định

c) Trong quátrình tiến hành thực hiện đầu tư dự án, nhà đầu tư không thực hiện việc hỗ trợsố tiền cho Nhà nước theo cam kết trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hoặc hỗtrợ bổ sung số tiền cho Nhà nước tương ứng với giá trị gia tăng do điều chỉnhquy hoạch theo hướng tăng hệ số sử dụng đất hoặc tăng diện tích sử dụng công trìnhxây dựng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh.”

3. Bãi bỏ Điều6, Chương III Quy định

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc cácSở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, Thủ trưởngcác Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm