ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1281/2010/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2010 CỦA UBNDTỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp; số 54/2012/NĐ-CP ngày22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Công Thương: số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiếtmột số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vậtliệu nổ công nghiệp;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Công an: số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tựđối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; số 04/2004/TT-BCA ngày31/3/2004 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy vàchữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày06/9/2010 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ côngnghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (tại Tờtrình số 74/TTr-SCT ngày 31/10/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Tỉnh về việc ban hànhQuy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Phú Yênnhư sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 15:

“1. Trường hợp cấp mới:

Tổ chức có nhu cầu sử dụng VLNCN phải gửi hồ sơđồng thời đến 02 cơ quan sau:

a) Sở Công Thương:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnhđạo ký;

- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

- Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (đối vớicác doanh nghiệp hoạt động khoáng sản);

+ Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặchợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thicông công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp (đối với đơn vị thi công côngtrình);

- Thiết kế thi công các hạng mục công trình xâydựng hoặc thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN. Thiết kế do chủ đầu tư phêduyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiệnhành;

- Phương án nổ mìn;

- Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn (nếu có) thỏamãn các yêu cầu của QCVN 02: 2008/BCT ; kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứngphó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN;

- Hồ sơ kho bảo quản thỏa mãn các quy định tại QCVN02:2008/BCT (đối với các tổ chức có kho bảo quản VLNCN);

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCNkhông có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phảicó bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổchức có kho, phương tiện vận chuyển VLNCN thỏa mãn các yêu cầu nêu trên hoặcbản sao hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứngVLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;

- Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnhđạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụngVLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sửdụng VLNCN (nếu có).

b) Công an Tỉnh:

- Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạncứu hộ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vềphòng cháy chữa cháy;

+ Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháyvà chữa cháy và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho VLNCNxây dựng mới hoặc cải tạo;

+ Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữacháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị;

+ Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháycơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữacháy;

+ Phương án chữa cháy.

- Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xãhội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiệnvề an ninh trật tự;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấychứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánhdoanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp cóthu);

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữacháy;

+ Bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp,chi nhánh, văn phòng đại diện có hoạt động liên quan đến VLNCN (có dán ảnh vàxác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nhà nước quản lý trựctiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bảnkhai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bảnchính để kiểm tra).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ:

Sở Công Thương giải quyết hồ sơ cấp giấy phép sửdụng vật liệu nổ công nghiệp 05 (năm) ngày và Công an Tỉnh giải quyết hồ sơ 06(sáu) ngày:

Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủhồ sơ, Sở Công Thương chủ trì mời Công an Tỉnh (Phòng cảnh sát Phòng cháy chữacháy và cứu nạn cứu hộ; Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) vàđơn vị xin cấp phép sử dụng VLNCN tiến hành kiểm tra thực địa tại vị trí xincấp Giấy phép sử dụng VLNCN. Sau khi kiểm tra:

- Nếu đủ điều kiện:

+ Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc Phòng cảnh sát Phòngcháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháychữa cháy; trong vòng 03 (ba) ngày làm việc Phòng cảnh sát Quản lý hành chínhvề trật tự xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

+ Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnvề phòng cháy chữa cháy và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự,trong vòng 02 (hai) ngày làm việc Sở Công Thương sẽ cấp Giấy phép sử dụng VLNCNcho đơn vị.

- Nếu không đủ điều kiện: Các cơ quan chức năng nêutrên sẽ có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 15:

“2. Trường hợp cấp lại và cấp điều chỉnh:

Một tháng trước ngày Giấy phép sử dụng VLNCN hếthạn, tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng VLNCN phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phépđến Sở Công Thương và Công an tỉnh. Hồ sơ gồm đơn đề nghị và các tài liệu sau:

a) Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạnhiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định tại khoản 1Điều này, nếu có sự thay đổi đối với các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sửdụng VLNCN;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninhtrật tự cấp mới theo đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi về đăng kýkinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp.

c) Các tài liệu tương ứng với điều kiện thay đổiquy định tại khoản 1 Điều này đối với các tổ chức đề nghị cấp điều chỉnh Giấyphép sử dụng VLNCN trong trường hợp thay đổi về địa điểm, quy mô hoặc điều kiệnsử dụng.”

Điều 2.Các nội dung còn lại của Quyết địnhsố 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Tỉnh vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốcSở Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự