ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU GIÁNƯỚC SẠCH DÙNG CHO SINH HOẠT CỦA DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG DO CÔNG TYTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG CUNG CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghịđịnh số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp vàtiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết địnhgiá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnhSóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành biểu giá nước sạch dùngcho sinh hoạt của dân cư (đã có thuế giá trị gia tăng) trên địa bàn tỉnh SócTrăng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cungcấp, thời điểm áp dụng từ kỳ hoá đơn tháng 10 năm 2013, cụ thể như sau:

- Sử dụng 10 m3 đầu tiên : 4.900đồng/m3.

- Sử dụng từ mét khối thứ 11 - 20 m3 :6.000 đồng/m3.

- Sử dụng từ mét khối thứ 21 - 30 m3 :6.700 đồng/m3.

- Sử dụng trên 30 m3 : 7.700 đồng/m3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Ủy ban nhândân tỉnh Sóc Trăng ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt dân dụng trên địa bàntỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cánhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp