ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TÍNH THUẾ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ ỞNƯỚC NGOÀI THUÊ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcsố 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 56-CP ngày18/9/1995 của Chính phủ về quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cưở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 09/CP ngày30/01/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 7 Quy chế cho người nước ngoài,người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 51-TC/CSTSngày 09/9/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu ngân sách nhà nước đốivới hoạt động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuênhà tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 431/TTr-STC ngày 17/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức giátính thuế đối với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cho người nước ngoài, ngườiViệt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể nhưsau:

1. Mức giá tính thuế

Đơnvị tính: USD/m2/tháng

STT

Mức giá

Biệt thự

Nhà độc lập

Nhà chung cư

1

Diện tích chính

13

12

7

2

Diện tích phụ

6

5

4

3

Diện tích sân, vườn

2

-

-

4

Diện tích khác

3

-

-

2. Công thức tính

Giá nhà cho thuê theo từng loại diện tích sử dụng

=

Giá áp dụng tại Khoản 1, Điều 1

x

[1+K]

Trong đó: K là hệ số khu vực, đượcáp dụng như sau:

- Hệ số K = 0 áp dụng cho cácphường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột;

- Hệ số K = - 0,1 áp dụng cho cácxã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và các phường thuộc thị xã Buôn Hồ;

- Hệ số K = - 0,2 áp dụng cho cácđịa bàn đô thị còn lại thuộc tỉnh.

3. Trường hợp đối với các tòa nhànhiều tầng chuyên dùng để người nước ngoài thuê làm văn phòng đại diện, hoạtđộng kinh doanh… thì áp dụng mức giá trung bình là 20USD/m2/thángkhông phân biệt theo tầng hay khu vực.

Điều 2. Tiền thuế cho thuênhà nộp ngân sách Nhà nước được tính bằng đồng Việt Nam, căn cứ vào mức giá quyđịnh tại Điều 1 và tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liênngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanhthu bằng ngoại tệ. Mức giá quy định tại Điều 1 được áp dụng đối với trường hợpmức giá cho thuê nhà thực tế thấp hơn mức quy định trên, nếu mức giá cho thuênhà thực tế cao hơn mức giá tính thuế tại Quyết định này thì tính thuế theo giánhà thực tế cho thuê.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các Sở ngành, đơn vị có liên quan; Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 801/1998/QĐ-UB ngày 15/5/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy địnhmức giá tối thiểu tính thuế nhà ở và công trình gắn liền cho người nước ngoài,người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT, UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính;
- Website tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;-
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải