ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁP THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông ban hành Quy chuẩn QCVN 33: 2011/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắpđặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thônghướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuậtviễn thông thụ động tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 387/TTr-STTTT ngày 10 tháng 10 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định quản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Sở Thông tin vàTruyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đônđốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy địnhquản lý cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giao thôngVận tải, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; cácdoanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình cáp trên địabàn thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ CÁP THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34 / 2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lýcáp thông tin bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật, quy trình, thủ tục cấp phép xây dựngcông trình cáp thông tin; lập, phê duyệt và tổ chức triển khai hạ tầng kỹ thuậtđi cáp thông tin; dùng chung hạ tầng kỹ thuật và sắp xếp, chỉnh trang, ngầm hóacáp thông tin treo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơquan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân tham gia lập, phê duyệt quy hoạchvà đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin hoặc hạ tầng kỹ thuật đicáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý cápthông tin

1. Việc lập, phê duyệt quy hoạch,kế hoạch và đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin hoặc hạ tầng kỹthuật đi cáp thông tin phải phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông, quyhoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng; đúng vớiquy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

2. Ưu tiên và tạo điều kiện trongviệc phối hợp xây dựng và dùng chung cáp thông tin, hạ tầng kỹ thuật đi cápthông tin, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin.

3. Khuyến khích các tổ chức, cánhân đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia xã hội hóa việc đầu tưxây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin. Đồng thời, khuyến khích cácnhà khai thác dịch vụ dùng chung cáp thông tin.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CÁP THÔNG TIN

Điều 4. Điều kiện lắp đặt cáptreo

1. Cáp thông tin đi treo phải thỏamãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông QCVN33:2011/BTTTT (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT) ban hành theoThông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyềnthông.

2. Cáp thông tin không được đi treotrong các trường hợp sau:

a) Những tuyến đường Ủy ban nhândân thành phố Đà Nẵng cấm treo mới cáp thông tin (Phụ lục I và được cập nhậnhàng năm).

b) Số lượng cáp trên một tuyến vàqua các đường tuân thủ yêu cầu kỹ thuật được quy định tại tiết 2.1.1.2, điểm 2.1.1,khoản 2.1, mục 2, Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT .

Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật côngtrình cáp treo

Ngoài những quy định bắt buộc tạiQuy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT , công trình cáp treo phải đảm bảo đúng các yêu cầusau:

1. Không trồng cột mới đối vớituyến đường đã có cột treo cáp. Trên mỗi cột treo cáp, mỗi chủ sở hữu khôngtreo nhiều hơn 01 (một) tủ/hộp cáp.

2. Không đi mới cáp thông tin códung lượng trên 200 đôi; không treo tủ/hộp cáp, bộ chia tín hiệu, măng sông,cáp dự phòng trên cột điện chiếu sáng, cây xanh, cột có lắp các thiết bị điện(trạm biến áp, thiết bị đóng cắt, tụ bù, …).

3. Tại các vị trí giao nhau củađường giao thông, tủ/hộp cáp, bộ chia tín hiệu, măng sông, cáp dự phòng phảiđược bố trí cách vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường về phía ngoài khu vựcđường giao nhau trên 20 (hai mươi) mét.

4. Cáp treo qua các cột có lắpthiết bị điện phải được lồng trong ống cách điện (để bảo vệ) và phải đi vòngphía dưới.

5. Cáp dự phòng có chiều dài tối đakhông quá 10 (mười) mét, phải quấn thành cuộn với đường kính ngoài cùng khôngquá 0,6 mét và được cố định chắc chắn vào thân cột, điểm thấp nhất cách mặt đấttối thiểu là 03 (ba) mét. Không được bố trí các cuộn cáp gần nhau dưới 200 (haitrăm) mét (kể cả cuộn cáp của các chủ sở hữu khác).

6. Điểm thấp nhất cáp treo dọc lềđường không dưới 3,5 mét; cáp treo vượt đường là 5,5 mét. Tại các điểm cóngười, phương tiện đi qua phải gắn biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất của cáp(quy định tại Hình 1 và Phụ lục II).

7. Trên cáp treo phải có thẻ sởhữu. Vị trí gắn: Cách cột treo cáp khoảng 0,5 mét; điểm giao nhau của đườnggiao thông; tuyến cáp thẳng thẻ cách thẻ không quá 200 mét (quy định tại Hình 2và Phụ lục II).

8. Cáp thông tin vào/ra từ nhà trạmhoặc nhà thuê bao phải tuân thủ những quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 của Điều này. Cáp thông tin đi dọc tường nhà, tường rào phải được đi trongống nhựa hoặc thang cáp, máng cáp.

9. Bất kỳ một bộ phận nào của côngtrình cáp thông tin bị hỏng hoặc ngưng sử dụng phải được tháo dỡ khỏi côngtrình và thu hồi.

10. Cáp thông tin kéo treo trên cáctuyến đường đã được sắp xếp, chỉnh trang (cả cáp chính và cáp thuê bao) phảibảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của tuyến cáp treo hoặc một tuyến cáp đã được sắpxếp.

Điều 6. Yêu cầu kỹ thuật đối vớicông trình cáp ngầm

1. Công trình cáp chôn trực tiếphoặc cáp ngầm phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật được quy định tại các điểm 2.2,2.3, 2.4, khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT .

2. Trên cáp ngầm phải được gắn thẻsở hữu tại các vị trí: Bể cáp, hố ga; tủ/hộp cáp. Thẻ sở hữu cáp ngầm được quyđịnh tại Hình 2, Phụ lục II và được làm bằng chất liệu chịu được ẩm ướt.

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật đối vớitủ/ hộp cáp, măng sông, bộ chia tín hiệu

1. Tủ/hộp cáp phải được lắp đặtđúng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT .

2. Không lắp mới các tủ/hộp cáp cókích thước ngoài vượt quá:

a) 850 x 250 x 200 mm (cao x rộng xsâu) đối với tủ cáp đồng;

b) 500 x 400 x 150 mm (cao x rộng xsâu) đối với tủ cáp quang.

3. Tủ/hộp cáp lắp trên cột phải bốtrí ở mặt sau cột (nhìn từ đường vào), cố định chắc chắn vào thân cột bằng đaichống rỉ; điểm thấp nhất của tủ/hộp cáp so với mặt đất không nhỏ hơn 2,2 mét.Không lắp bệ ghế kiểm tra cáp đối với các tuyến đường thuộc nội thành và quốclộ, tỉnh lộ.

4. Tủ cáp lắp đặt trên bệ phải sátphần giao nhau giữa lề đường và đất sử dụng hoặc sát tường nhà.

5. Tại các tủ/hộp cáp, cả cápvào/ra đều phải được luồn trong ống nhựa, đi song song thân cột (từ chân cộtđến đỉnh cột), cố định chắc chắn bằng đai chống rỉ với khoảng cách giữa các đaikhoảng 0,5 mét (quy định tại Hình 3 và Hình 4, Phụ lục II).

6. Tủ/hộp cáp phải ghi tên chủ sởhữu theo dạng ký hiệu (quy định tại Phụ lục II).

7. Măng sông và bộ chia tín hiệuphải được bố trí trong các tủ/hộp cáp hoặc cố định vào thân cột. Điểm thấp nhấtcủa măng sông, bộ chia tín hiệu phải cách mặt đất không dưới 2,5 mét.

Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật đối vớicáp thuê bao

1. Cáp thuê bao (treo hoặc ngầm)theo quy định tại điểm 2.6, khoản 2, Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT .

2. Cáp thuê bao phải kéo thẳng, bógọn với độ cao như cáp chính và không để dự phòng trên cột. Độ dài cáp thuê baokhông quá 100m (trong khu vực nội thành), 200m (ở khu vực ngoại thành) và khôngquá 300m (ở khu vực miền núi).

3. Mỗi chủ sở hữu đi không quá 05cáp thuê bao trên cùng một tuyến.

Điều 9. Yêu cầu tiếp đất vàchống sét

Cáp thông tin và tất cả các thànhphần khác thuộc công trình cáp thông tin đều phải tiếp đất chống sét theo quyđịnh tại Quy chuẩn QCVN 33:2011/BTTTT . Dây nối đất phải được đặt trong ống nhựabảo vệ và cố định vào thân cột.

Chương 3.

LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG HẠ TẦNGKỸ THUẬT NGẦM

Điều 10. Quy hoạch hạ tầng kỹthuật ngầm

1. Quy hoạch hạ tầng ngầm cáp thôngtin của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo Điều 6, Điều 9, Điều 10 vàĐiều 17 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ Thông tinvà Truyền thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 14);

2. Quy hoạch hạ tầng ngầm cáp thôngtin của doanh nghiệp thực hiện theo Điều 11, Điều 14, Điều 15 và Điều 18 Thôngtư 14.

Điều 11. Xây dựng hạ tầng kỹthuật ngầm

1. Đối với các khu vực đã có hạtầng kỹ thuật ngầm và còn không gian để lắp đặt cáp, cáp ngầm mới bắt buộc phảilắp đặt trong hạ tầng kỹ thuật này.

2. Tại các khu vực hạ tầng kỹ thuậtngầm đã được lấp đầy và lề đường không thể xây mới hạ tầng kỹ thuật ngầm, cóthể xem xét để bố trí hạ tầng kỹ thuật ngầm dưới lòng đường - nhưng phải bảođảm yêu cầu kỹ thuật.

3. Các chủ sở hữu cáp thông tin cótuyến cáp trên cùng tuyến đường, phải phối hợp trong việc đầu tư, xây dựng vàdùng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Chương 4.

DÙNG CHUNG HẠ TẦNG ĐI CÁP THÔNG TIN

Điều 12. Dùng chung hạ tầng kỹthuật đi cáp thông tin

1. Chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuật treovà ngầm cáp thông tin phải tạo điều kiện cho các đơn vị khác dùng chung theonguyên tắc đảm bảo công bằng, hợp lý về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bêntham gia; sử dụng hiệu quả tài nguyên không gian và hạ tầng viễn thông.

2. Giá dùng chung hạ tầng kỹ thuậttreo và ngầm cáp thông tin do các đơn vị liên quan tự thỏa thuận trên cơ sởkhung giá do cơ quan quản lý nhà nước quy định.

3. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông,cảnh quan môi trường và quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽquyết định việc dùng chung hạ tầng kỹ thuật treo cáp thông tin trong các trườnghợp cụ thể.

Điều 13. Trách nhiệm của các chủsở hữu công trình cáp thông tin trong việc xây dựng và dùng chung hạ tầng kỹthuật

1. Căn cứ quy hoạch phát triển viễnthông, xây dựng của thành phố, hàng năm lập kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuậtcáp thông tin, bao gồm: Vị trí tuyến; quy mô đầu tư (cả việc dùng chung) gửi SởThông tin và Truyền thông để thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵngphê duyệt.

2. Chủ sở hữu cáp thông tin phảithực hiện đầy đủ nghĩa vụ (tài chính, kỹ thuật,…) đã cam kết trong hợp đồngdùng chung hạ tầng kỹ thuật cáp thông tin.

3. Chủ sở hữu hạ tầng kỹ thuậtphải: Tạo thuận lợi cho đơn vị khác dùng chung; giám sát trong suốt quá trìnhđơn vị dùng chung thi công công trình; quản lý, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật theođúng định. Nếu vi phạm, sẽ không được cấp phép xây dựng các công trình cápthông tin khác trên địa bàn thành phố.

Chương 5.

CẤP PHÉP, PHÊ DUYỆT, THÔNG BÁO THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÁPTHÔNG TIN

Điều 14. Điều kiện thi công vàthời gian thông báo thi công công trình cáp thông tin

1. Khi thi công công trình cáp chôntrực tiếp hoặc hạ tầng kỹ thuật đi ngầm phải có giấy phép của cơ quan có thẩmquyền và phải thông báo khởi công trước 07 (bảy) ngày làm việc cho các cơ quan,đơn vị có liên quan (mẫu Phụ lục III).

2. Thi công công trình cáp thôngtin đi treo, đi ngầm phải được cơ quan quản lý phê duyệt, cấp phép và phảithông báo thời gian khởi công trước 07 (bảy) ngày làm việc cho các cơ quan, đơnvị có liên quan (mẫu Phụ lục III).

Điều 15. Phê duyệt phương áncông trình cáp thông tin đi treo

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu đimới cáp thông tin gửi công văn đề nghị phê duyệt phương án đi cáp đến Sở Thôngtin và Truyền thông, kèm theo:

- Phương án đi cáp thông tin, bảntổng hợp tuyến cáp (theo Phụ lục IV);

- Các bản vẽ thiết kế tổng thể và chitiết về tuyến cáp, tuyến cột trồng mới (nếu có).

2. Sở Thông tin và Truyền thôngkiểm tra sự phù hợp với quy hoạch, lấy ý kiến thỏa thuận về vị trí tuyến cộttrồng mới (nếu có), thẩm tra phương án kỹ thuật và phê duyệt trong thời giankhông quá 20 (hai mươi) ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đề nghị có chiều dàituyến trên 10km, thời gian phê duyệt có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 30 (bamươi) ngày làm việc.

3. Sở Giao thông Vận tải; Sở Xâydựng; Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các ban quản lý dự án xây dựng có ýkiến bằng văn bản khi nhận được yêu cầu phối hợp của Sở Thông tin và Truyềnthông về việc xây dựng mới tuyến cột trong thời gian không quá 07 (bảy) ngàylàm việc.

Điều 16. Cấp phép công trình hạtầng kỹ thuật đi ngầm và công trình cáp chôn trực tiếp

1. Sở Giao thông Vận tải cấp phépthi công theo quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủyban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thi công trên đường bộ đang khaithác thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyệncấp phép thi công trên các tuyến đường được phân cấp quản lý theo quy định tạiQuyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố banhành Quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác thuộc địa bàn thành phốĐà Nẵng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông cóý kiến bằng văn bản về sự phù hợp quy hoạch viễn thông và phương án dùng chung,sau khi nhận được yêu cầu của các cơ quan có liên quan trong thời gian khôngquá 07 (bảy) ngày làm việc.

Chương 6.

SẮP XẾP, CHỈNH TRANG VÀ NGẦM HÓA CÁP THÔNG TIN

Điều 17. Lộ trình và nội dungsắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa cáp thông tin treo hiện có

1. Việc triển khai sắp xếp, chỉnhtrang, ngầm hóa cáp thông tin treo hiện có phải tuân theo kế hoạch, lộ trình doỦy ban nhân dân thành phố ban hành.

2. Nội dung sắp xếp, chỉnh trang,ngầm hóa cáp thông tin treo hiện có phải tuân thủ các yêu cầu sau:

a) Thu hồi cáp hỏng, cáp không sửdụng, cáp thuê bao vượt đường;

b) Thay thế nhiều cáp thuê bao bằngcáp có dung lượng lớn;

c) Gia cố, chỉnh sửa, thay thế cột,tủ/hộp cáp kém chất lượng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị;

d) Kéo căng, bó gọn cáp thông tintreo;

đ) Sắp xếp cáp dự phòng, măng sôngtreo trên cột đúng quy định, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹquan;

e) Treo thẻ sở hữu cáp và thẻ báođộ cao cáp;

g) Từng bước ngầm hóa cáp thông tinđi treo hiện có.

Điều 18. Triển khai sắp xếp,chỉnh trang cáp thông tin treo hiện có

1. Chủ sở hữu các tuyến cột treocáp thông tin triển khai lắp xà và phân bổ vị trí lắp đặt cáp thông tin trên xàcho từng đơn vị dùng chung đối với từng tuyến đường; báo cáo kết quả triển khaicho Sở Thông tin và Truyền thông trước 40 (bốn mươi) ngày so với thời điểm phảihoàn thành việc sắp xếp, chỉnh trang.

2. Các chủ sở hữu cáp thông tin ràsoát, thống kê cáp hiện có, thực hiện việc sắp xếp, chỉnh trang quy định tạiđiểm a, b, c, d, đ và điểm e, khoản 2, Điều 19 Quy định này; báo cáo kết quảtriển khai cho Sở Thông tin và Truyền thông trước 20 (hai mươi) ngày so vớithời điểm phải hoàn thành việc sắp xếp, chỉnh trang.

3. Sở Thông tin và Truyền thông lênkế hoạch sắp xếp, chỉnh trang toàn diện cáp thông tin trên từng tuyến đường cụthể, thông báo cho chủ sở hữu cột, chủ sở hữu cáp thông tin và các cơ quan liênquan biết để phối hợp thực hiện.

4. Các chủ sở hữu cáp thông tin,chủ sở hữu cột treo cáp bố trí nhân lực, phương tiện, công cụ và kinh phí choviệc sắp xếp, chỉnh trang cáp.

Điều 19. Triển khai ngầm hóa cápthông tin hiện có

1. Các chủ sở hữu cột treo cáp vàchủ sở hữu cáp thông tin rà soát, đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông cácphương án ngầm hóa cáp thông tin treo (cả cáp thuê bao) nhằm nâng cao chấtlượng dịch vụ và mỹ quan đô thị.

2. Trên cơ sở lộ trình ngầm hóa cápthông tin do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hoặc đề xuất của cácchủ sở hữu, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì lựa chọn phương án ngầm hóacáp thông tin cho từng tuyến đường, lấy ý kiến thỏa thuận của Sở Giao thông Vậntải về xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm để ngầm hóa cáp thông tin hiện có.

3. Sở Thông tin và Truyền thôngchọn một đơn vị xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin dùng chung, baogồm:

- Doanh nghiệp có phép thiết lậpmạng viễn thông, truyền hình cáp.

- Tổ chức cần đi cáp thông tin đểthực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức có giấy phép hoạt độngtrong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xây dựng công trình viễn thông, truyền hình cáptham gia xã hội hóa việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm để các chủ sở hữucáp thông tin dùng chung.

4. Sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngàyhạ tầng kỹ thuật đi ngầm hoàn thành thi công, tất cả cáp thông tin hiện có vàcáp kéo mới phải được đi ngầm.

Điều 20. Về việc xử lý đối vớicông trình cáp thông tin hư hỏng

1. Khi cáp thông tin đứt hoặctủ/hộp cáp, cống, bể, cột bị hư hỏng, chủ sở hữu phải có mặt kịp thời để phốihợp xử lý tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thông tin. Nếu sau 01(một) giờ, kể từ lúc nhận thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông (qua điệnthoại), chủ sở hữu không có mặt sẽ không được khiếu nại về việc xử lý của cáccơ quan có thẩm quyền.

2. Khi cáp thông tin đi treo quađường bị đứt, chủ sở hữu cột có trách nhiệm trồng cột mới (nếu cột bị gãy) hoặckéo dây gia cường để treo tạm. Trong vòng 5 ngày khi có sự cố, chủ sở hữu cápphối hợp với đơn vị quản lý cột có phương án và triển khai chỉnh trang gọn cápthông tin.

Điều 21. Xử lý đối với trườnghợp không thực hiện sắp xếp, chỉnh trang, ngầm hóa cáp thông tin

Cáp thông tin và các thành phầnliên quan công trình cáp thông tin không sử dụng, không xác định được chủ sở hữu,xây dựng sai quy định hoặc không được triển khai sắp xếp, chỉnh trang và ngầmhóa đúng thời gian sẽ bị cắt và tiêu hủy và xử lý theo quy định.

Điều 22. Trách nhiệm phối hợpcủa các đơn vị liên quan

1. Chủ sở hữu cáp thông tin thựchiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng theo quy định tại Quy chuẩn 33: 2010/BTTTT ; kịpthời sửa chữa, thay thế các tuyến cáp, phụ kiện bị hư hỏng, xuống cấp; sắp xếplại những tuyến cáp treo theo đúng quy định. Khi thực hiện bảo trì, bảo dưỡngphải thông báo (bằng văn bản) cho đơn vị quản lý cột (hoặc đơn vị quản lý hạtầng ngầm) và Sở Thông tin và Truyền thông trước 15 ngày để có kế hoạch phốihợp, giám sát;

2. Chủ sở hữu cột treo cáp phối hợpvới đơn vị sở hữu cáp thông tin triển khai sắp xếp cáp thông tin theo kế hoạch;chủ động, phối hợp khắc phục các sự cố liên quan đến cáp thông tin;

Chương 7.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 23. Sở Thông tin và Truyềnthông

1. Hàng năm tham mưu Ủy ban nhândân thành phố Đà Nẵng ban hành danh mục các tuyến đường cần sắp xếp, chỉnhtrang và ngầm hóa cáp thông tin và chủ trì triển khai khi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan thẩm tra, phê duyệt phương án đi treo mới cáp thông tin vàgiám sát việc triển khai thi công.

3. Chủ trì xử lý các trường hợp cáptreo bị đứt, rắm rối gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

4. Thu hồi cáp thông tin, tủ/hộpcáp, măng sông nối cáp, bộ chia tín hiệu, cột treo cáp không sử dụng; không xácđịnh được chủ sở hữu; xây dựng sai quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc không được triểnkhai sắp xếp, chỉnh trang và ngầm hóa đúng quy định.

5. Phối hợp với Sở Giao thông Vậntải và các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, cấp phép công trình hạ tầngkỹ thuật đi ngầm cáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp và đầutư hạ tầng kỹ thuật dùng chung.

6. Tổ chức thanh, kiểm tra thườngxuyên và xử phạt các hành vi vi phạm trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý, khaithác cáp thông tin và hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn thành phốĐà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Sở Giao thông Vận tải

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị liên quan cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầmcáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp theo phạm vi quản lý;đồng thời quản lý sau cấp phép.

2. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông trong việc triển khai sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin đi treohiện có và tạo điều kiện tốt nhất để kịp thời ngầm hóa các đoạn cáp thông tintreo bị đứt, rắm rối gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

3. Khi quy hoạch xây dựng các côngtrình giao thông phải kèm theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin nhưđường cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹ thuật, cột treo cáp.

4. Khi triển khai các dự án xây mớihoặc cải tạo tuyến đường giao thông phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyềnthông và Sở Công Thương để kết hợp việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuậtngầm đồng bộ.

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở chuyên ngành tham mưu cho Ủy ban nhândân thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư đường cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹthuật tại một số tuyến đường trọng điểm để đi ngầm cáp thông tin, cáp điện vàcấp/thoát nước.

6. Tổ chức công tác thanh, kiểm travà xử phạt các hành vi vi phạm đối với việc đầu tư, xây dựng, quản lý, khaithác công trình hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn thành phố ĐàNẵng theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị liên quan cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đi ngầmcáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp theo phạm vi quản lý,đồng thời quản lý sau cấp phép.

2. Khi quy hoạch xây dựng các khucông nghiệp, các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư,... phải kèm theo quyhoạch hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin như đường cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹthuật, cột treo cáp.

3. Khi triển khai các dự án xâymới, cải tạo các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp,...phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương để triển khaixây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đồng bộ.

4. Chỉ đạo Công ty Quản lý vận hànhđiện chiếu sáng công cộng tăng cường quản lý hệ thống cột điện chiếu sáng;triển khai sắp xếp, chỉnh trang các tuyến cáp thông tin treo hiện có trên hệthống cột điện chiếu sáng đúng các yêu cầu kỹ thuật và Quy định này.

5. Chỉ đạo Công ty Công viên - Câyxanh phối hợp tỉa cành cây xanh để phục vụ việc sắp xếp, chỉnh trang và ngầmhóa cáp thông tin đi treo hiện có.

Điều 26. Sở Công Thương

Triển khai đi ngầm cáp điện đồng bộvới các dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đường giao thông, khu đô thị, khuthương mại, khu dân cư, khu công nghiệp.

Điều 27. Ủy ban nhân dân cácquận, huyện

1. Chủ trì và phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đingầm cáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp thuộc các khu vực,đường giao thông và dự án thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Khi triển khai xây dựng các dựán mới hoặc cải tạo tuyến đường, khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư, khucông nghiệp,... phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thươngbiết để phối hợp triển khai hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp đồng bộ.

3. Giám sát việc xây dựng côngtrình cáp thông tin và các hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn quận,huyện.

Điều 28. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hoặc hướng dẫnkhung giá sử dụng chung các hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin.

Điều 29. Các Ban quản lý dự ánxây dựng

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vịcó liên quan trong việc cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đingầm cáp thông tin, công trình cáp thông tin chôn trực tiếp thuộc các dự ántrong phạm vi đang triển khai, quản lý.

2. Khi triển khai xây dựng các dựán mới hoặc cải tạo tuyến đường, khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư, khucông nghiệp,... phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thươngbiết để phối hợp triển khai hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp đồng bộ.

Điều 30. Công ty TNHH Một thànhviên Điện lực Đà Nẵng

1. Quản lý các tuyến cột treo cáp,hợp đồng cho các đơn vị treo cáp khi có phê duyệt của Sở Thông tin và Truyềnthông;

2. Sắp xếp, chỉnh trang cáp điện,cáp thông tin treo trên cột theo đúng Quy định này và các quy định của phápluật có liên quan.

Điều 31. Các đơn vị sở hữu cápthông tin hoặc hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin

1. Đầu tư, xây dựng, quản lý, khaithác cáp thông tin và hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn thành phốĐà Nẵng theo Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tham gia xây dựng và dùng chunghạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin.

3. Triển khai sắp xếp, chỉnh trangvà ngầm hóa các tuyến cáp thông tin đúng Quy định này và các quy định pháp luậtcó liên quan.

Chương 8.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiệnvà thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng về những hành vi vi phạm quyđịnh của pháp luật và các quy định tại Quy định Quản lý cáp thông tin trên địabàn thành phố Đà Nẵng được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 33. Xử lý vi phạm

1. Thanh tra chuyên ngành Thông tinvà Truyền thông, Xây dựng, Giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạtđối với các hành vi vi phạm trong đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cápthông tin và hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵngtheo chức năng quản lý Nhà nước và thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức và cá nhân là chủđầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cáp thông tin và hạ tầng kỹ thuật đi cápthông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định củapháp luật.

Điều 34. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các tổ chức, cá nhân cần kịp thờiphản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh Quy định cho phù hợp./.

PHỤ LỤC I

CÁCTUYẾN ĐƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC TREO MỚI CÁP THÔNG TIN

STT

Tuyến đường

1

2 Tháng 9

2

30 Tháng 4

3

Hoàng Sa

4

Trường Sa

5

Hồ Xuân Hương

6

Cầu Tuyên Sơn

7

Trần Hưng Đạo

8

Phạm Văn Đồng

9

Bạch Đằng

10

Trần Phú

11

Điện Biên Phủ

12

Nguyễn Văn Linh

13

Lê Văn Hiến

14

Ngô Văn Sở

15

Lê Đình Dương

16

Lê Thanh Nghị

17

Xuân Thủy

18

Phạm Hùng

19

Nguyễn Văn Thoại

20

Lý Thái Tổ

21

Cách mạng Tháng 8

22

Ngô Quyền

23

Phan Đăng Lưu

24

Hàm Nghi

25

Lê Đình Lý

27

Hùng Vương

28

Lê Duẩn

29

Hoàng Văn Thụ

30

Lê Lợi

31

Phan Chu Trinh

32

Tôn Đức Thắng

34

Trần Đại Nghĩa

35

Nguyễn Thị Minh Khai

36

Nguyễn Hữu Thọ

37

Ngũ Hành Sơn

38

Xô Viết Nghệ Tĩnh

39

Nguyễn Tất Thành

40

Hoàng Diệu

41

Ông Ích Khiêm

42

Đống Đa

43

Hải Phòng

44

Triệu Nữ Vương

45

Lý Tự Trọng

46

Quang Trung

47

Nguyễn Lương Bằng

48

Hoàng Hoa Thám

49

Trần Quốc Toản

50

Thái Phiên

51

Nguyễn Hoàng

52

Đỗ Quang

53

Hà Huy Tập

54

Lê Độ

55

Thái Thị Bôi

56

Trần Cao Vân

57

Tôn Thất Tùng

58

Đào Duy Anh

59

Phan Thanh

60

Trần Tống

61

Đặng Thai Mai

62

Lý Thường Kiệt

63

Duy Tân

64

Nguyễn Văn Cừ

65

Âu Cơ

66

Phan Đình Phùng

67

Nguyễn Chí Thanh

68

Đường 3 tháng 2

69

Trưng Nữ Vương

70

Tiểu La

71

Chi Lăng

72

Yên Bái

73

Lê Hồng Phong

74

Nguyễn Tri Phương

75

Phan Văn Nghị

76

Như Nguyệt

77

Tiên Sơn

78

Nguyễn Sinh Sắc

79

Kinh Dương Vương

80

Tôn Thất Đạm

81

Dũng Sĩ Thanh Khê

82

Võ Văn Kiệt

83

Trần Thánh Tông

84

Lê Đức Thọ

85

Yết Kiêu

86

Vân Đồn

87

Ngô Thì Nhậm

88

Lê Đại Hành

89

Ông Ích Đường

90

Các khu du lịch, khu công nghiệp, khu dân cư mới, khu thương mại

91

Các tuyến đường khác không có cột điện thoại, cột điện lực

PHỤ LỤC II

MÀUCHỮ VÀ MÀU NHẬN DẠNG THÔNG TIN TRÊN TỦ/HỘP CÁP, THẺ SỞ HỮU CÁP, BIỂN BÁO ĐỘ CAO

STT

Tên doanh nghiệp

Ký hiệu

Màu nền

Màu chữ

1

Viễn thông Đà Nẵng

VTĐN

Xanh da trời (Blue)

Tự chọn

2

Trung tâm Viễn thông quốc tế khu vực 3

VTI3

3

Trung tâm Viễn thông liên tỉnh khu vực 3

VTN3

4

Trung tâm Thông tin di động khu vực 3

VMS3

5

Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 3

VNP3

6

Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC - Chi nhánh Đà Nẵng

CMC

Cam - Xanh

7

Tập đoàn Viễn thông quân đội - Các chi nhánh tại Đà Nẵng

VTEL

Xanh lá cây (Green)

8

Trung tâm Thông tin di động Vietnamobile khu vực 2

VNM2

Vàng - Trắng

9

Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính, viễn thông Sài Gòn - Chi nhánh Đà Nẵng

SPT

Xanh-Trắng

10

Công ty Thông tin di động Toàn Cầu

GTEL

Đen - Cam

11

Công ty Viễn thông FPT miền Trung

FPT

Xanh-Vàng

12

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Sông Thu

ARICO

Xanh - Đỏ

13

Công ty Truyền hình cáp SCTV

SCTV

Vàng - Đỏ

14

Công an thành phố Đà Nẵng

CATP

Vàng

15

Cơ quan thông tin quân sự

CAQS

Đỏ

16

Sở Thông tin và Truyền thông

TTTT

Trắng

17

Cơ quan khác

Đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông

PHỤ LỤC III

MẪUTHÔNG BÁO THI CÔNG CÔNG TRÌNH

(Tên chủ đầu tư …)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………..

Địa danh, ngày … tháng … năm ….

THÔNG BÁO

VỀVIỆC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÁP THÔNG TIN

(Tên chủ đầu tư thi công côngtrình cáp thông tin): ……………………….………………………

…………………………….……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………….…......................................

Nay chúng tôi thông báo thi côngcông trình cáp thông tin: (tên công trình)…………………….. ………………………………………………………………………………

- Vị trí tuyến (mô tả tuyến từđiểm đầu đến điểm cuối)……………………………….………………

- Giấp phép xây dựng/Văn bản phêduyệt số: ……… ngày … tháng … năm…… do (cơ quan ban hành).

- Dự kiến thời gian thi công: từngày ……..……….. đến ngày …………….……………..

- Cán bộ giám sát thi công: ………..……………điện thoại: ………….……………………..

- Tên đơn vị thi công:………..………………………………………………………………

địa chỉ tại: …………………………………………… điệnthoại: ……………………………

(Chủ đầu tư) xin thông báovà đề nghị các ngành, địa phương liên quan quan tâm, hỗ trợ chúng tôi hoànthành tốt việc thi công này. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định cóliên quan của Nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Cơ quan cấp giấy phép khác (nếu có);
- …;
- Lưu: VT, ….

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

BẢNGTỔNG HỢP TUYẾN

STT

Điểm đầu

Điểm cuối

Loại công trình (treo trên cột/ ngầm trong cống bể/chôn trực tiếp)

Số lượng, dung lượng cáp/số ống nhựa

Ghi chú

1

Điểm đầu (địa danh, số nhà, đường phố)

Điểm cuối thứ nhất (địa danh, số nhà đường phố)

2

Điểm cuối thứ nhất (địa danh, số nhà, đường phố)

Điểm cuối thứ hai (địa danh, số nhà đường phố)

Điểm cuối thứ n- 1 (địa danh, số nhà đường phố)

Điểm cuối thứ n (địa danh, số nhà đường phố)

…………, ngày … tháng … năm ……
Thủ trưởng đơn vị(Ký tên đóng dấu)

Hình 2

Hình 1

Hình 3

Hình 4