ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA” ĐẤT SẢNXUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2013-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua chính sách hỗtrợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nôngnghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Tờ trình số 1286/TTr-SNN &PTNT ngày 26/7/2013 về việc đề nghịban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổithửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn2013-2020 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo

Thẩm định số 20/BC-STP ngày 04/3/2013 về việcthẩm định Dự thảo Quyết định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủtrương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh QuảngNgãi, giai đoạn 2013-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa”đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020.

Điều 2. Các nội dung được ngân sách tỉnh hỗtrợ theo chính sách này, không được hỗ trợ trùng lặp với các chính sách ưu đãikhác từ ngân sách tỉnh và ngược lại.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môitrường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;Thủ trưởng các sở, ban, ngànhcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢKHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA” ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnhQuảng Ngãi)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích thựchiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020, gồm: Hỗ trợ công tác vận động, tuyên truyền, triểnkhai tổ chức thực hiện; cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất;chỉnh trang đồng ruộng; di dời mồ mả, các công trình khác; cơ giới hóa nôngnghiệp và hỗ trợ lúa giống.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Ban chỉđạo dồn điền đổi thửa thành phố; Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thônmới xã hoặc Ban Quản lý dồn điền đổi thửa thị trấn (gọi tắt là Ban Quản lý cấpxã), Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Ban phát triển thôn (nơi không có Hợp tácxã dịch vụ nông nghiệp) và nông dân có thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, chỉnhtrang đồng ruộng phù hợp với quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích tại Quyđịnh này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Dồn điền đổi thửa thực chất là việc chuyển đổi đấtnông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng các loại cây trồng cạn hàng năm) từ nhiềuô thửa nhỏ, thành ô thửa lớn giữa những người sử dụng đất với nhau bằng hìnhthức chỉnh trang đồng ruộng giảm bờ thửa, kiến thiết lại bờ vùng phù hợp vớigiao thông và kênh mương nội đồng, thuận lợi cho việc đầu tư sản xuất thâmcanh, tăng năng suất.

Chỉnh trang đồng ruộng là việc cải tạo lại mặt bằngđồng ruộng cho đồng đều; di dời mồ mả, các công trình khác trên đồng ruộng…, rakhỏi đồng ruộng để xây dựng hệ thống các bờ vùng, bờ thửa, kênh mương thủy lợiphù hợp nhằm tạo thuận lợi trong canh tác, thực hiện cơ giới hóa và tưới tiêuchủ động.

Chương 2.

NỘI DUNG HỖ TRỢ, MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ

Điều 4. Các chính sách hỗ trợ

1. Điều kiện được hưởng chính sách

a) Dồn điền đổi thửa:

- Diện tích thực hiện “dồn điền đổi thửa” của mộtthôn ít nhất là 10 ha tập trung. Trường hợp đặc biệt, diện tích tập trung củamột thôn không đủ 10 ha thì kết hợp với diện tích của các thôn khác để thựchiện “dồn điền đổi thửa”, nhưng phải đảm bảo diện tích của liên thôn ít nhất 10ha tập trung.

- Danh mục được hỗ trợ phải có phương án “dồn điềnđổi thửa”, được UBND huyện, thành phố phê duyệt.

- Loại ruộng đất “dồn điền đổi thửa”, là đất trồngcây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồngcây hàng năm khác (kể cả đất màu), đất bãi ven sông ổn định không bị biến độngdo thiên nhiên, được thể hiện trong phương án “dồn điền đổi thửa”.

b) Chỉnh trang đồng ruộng:

- Đất sản xuất nông nghiệp được “dồn điền đổi thửa”nhưng không bằng phẳng, nơi thấp, nơi cao, còn nhiều công trình trên đồng ruộngcần phải chỉnh trang đồng ruộng.

- Diện tích đồng ruộng chỉnh trang phải thể hiệntrong phương án “dồn điền đổi thửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã, được Ủy bannhân dân huyện, thành phố phê duyệt.

Ngoài các nội dung quy định tại điểm a, b khoản 1Điều này, yêu cầu mỗi thửa sau khi đã “dồn điền đổi thửa” và chỉnh trang đồngruộng có diện tích tối thiểu 0,1 ha. Trường hợp đặc biệt, hộ gia đình không đủđịnh mức đất 0,1 ha thì thửa đất sau khi "dồn điền đổi thửa” và chỉnhtrang đồng ruộng có diện tích tối thiểu phải bằng diện tích đất của hộ đang sảnxuất (chưa trừ diện tích giảm đi do bố trí xây dựng các công trình hạ tầng đồngruộng như: kênh mương nội đồng, bờ vùng, bờ thửa, trạm bơm điện…).

c) Cơ giới hóa nông nghiệp: Mỗi xã, thị trấn trênđịa bàn tỉnh thực hiện “dồn điền đổi thửa” đối với đất trồng lúa có qui mô từ100 ha trở lên.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ kinh phí vận động, tuyên truyền, triểnkhai tổ chức thực hiện:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác chỉ đạo của Ban Chỉđạo xây dựng nông thôn mới huyện, Ban Chỉ đạo dồn điền đổi thửa thành phố; hỗtrợ Ban Quản lý cấp xã, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp hoặc Ban Phát triển thônđể thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện công tác “dồnđiền đổi thửa” chỉnh trang đồng ruộng, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựngnông thôn mới huyện, Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa thành phố: 0,1 triệu đồng/ha.

- Hỗ trợ Ban Quản lý cấp xã: 5 triệu đồng/thôn thựchiện “dồn điền đổi thửa”.

- Hỗ trợ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp hoặc BanPhát triển thôn theo các mức diện tích sau:

+ Từ 10 ha đến 30 ha: 10 triệu đồng/thôn;

+ Trên 30 ha đến 50 ha: 15 triệu đồng/thôn;

+ Trên 50 ha đến 100 ha: 20 triệu đồng/thôn;

+ Trên 100 ha: 25 triệu đồng/thôn.

b) Hỗ trợ cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sửdụng đất:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho công tácđo đạc, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng nhậnquyền sử dụng đất sau khi thực hiện “dồn điền, đổi thửa”. Mức hỗ trợ áp dụngtheo quy định hiện hành của nhà nước.

c) Hỗ trợ kinh phí thực hiện việc chỉnh trang đồngruộng:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 07 triệu đồng/ha đối với đấttrồng lúa; 05 triệu đồng/ha đối với đất trồng các loại cây trồng cạn.

Kinh phí chỉnh trang đồng ruộng được hỗ trợ trựctiếp cho Ban Quản lý cấp xã để thanh toán cho công tác chỉnh trang đồng ruộng.Những địa bàn có điều kiện chỉnh trang bằng cơ giới thì Ban Quản lý cấp xã tổchức lấy ý kiến của nhân dân vùng ruộng cần chỉnh trang để thống nhất phương ánthực hiện.

d) Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp:

- Đối tượng được hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp xãchọn: Giao cho Hợp tác xã

Dịch vụ nông nghiệp hoặc Tổ hợp tác hoặc nhóm hộ(đối với nơi không có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp) để thực hiện. Hợp tác xãDịch vụ nông nghiệp, Tổ hợp tác hoặc nhóm hộ sản xuất phải có Bản cam kết vớiUỷ ban nhân dân cấp xã mua máy để trực tiếp sản xuất.

- Mức hỗ trợ: Ngoài việc tiếp nhận các chương trìnhcơ giới hóa nông nghiệp thông qua các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, ngân sáchtỉnh hỗ trợ cho mỗi xã, thị trấn đủ điều kiện hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệpmua 01 máy làm đất hạng trung (có dàn cày 03 lưỡi) với mức hỗ trợ tiền mua máylà 35% (không quá 90 triệu đồng), 01 máy gặt đập liên hợp với mức hỗ trợ tiềnmua máy là 35% (không quá 200 triệu đồng).

đ) Hỗ trợ di dời mồ mả, các công trình khác (đủđiều kiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khinhà nước thu hồi đất), khi dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng: Ngân sáchhuyện, thành phố hỗ trợ theo qui định hiện hành của tỉnh về đơn giá bồi thườngnhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

e) Hỗ trợ lúa giống: Đối với diện tích đất trồng lúađã thực hiện “dồn điền đổi thửa”, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho nông dân là 90 kglúa giống/ha (giống nguyên chủng) cho vụ sản xuất đầu tiên.

3. Nguồn vốn thực hiện

Đối với kinh phí vận động, tuyên truyền, tổ chứcthực hiện, chỉnh trang đồng ruộng, kinh phí cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng nhậnquyền sử dụng đất, kinh phí hỗ trợ mua máy nông nghiệp, kinh phí hỗ trợ mua lúagiống là kinh phí sự nghiệp, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.

Đối với kinh phí di dời mồ mả, các công trình khác:Ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ theo qui định hiện hành của tỉnh.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, ngành

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyênvà Môi trường theo dõi, tổng hợp kế hoạch hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh chỉđạo, thực hiện công tác "dồn điền, đổi thửa” và tập hợp báo cáo kết quảthực hiện.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo,thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề,hướng dẫn phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp và áp dụng các tiến bộ khoahọc kỹ thuật vào sản xuất cho các đối tượng tham gia thực hiện “dồn điền, đổithửa”.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, hàngnăm xây dựng mô hình chuyển giao giống mới vào sản xuất nông nghiệp; xây dựngvà nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả cho các đối tượng tham gia thựchiện dồn điền đổi thửa.

- Xây dựng, ban hành phương án mẫu (cấp xã) về dồnđiền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, để thống nhất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngânsách địa phương, cấp kinh phí cho việc thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trangđồng ruộng bảo đảm kịp thời và đủ số lượng theo kế hoạch được phê duyệt hàngnăm.

Hướng dẫn, kiểm tra cơ chế thanh toán vốn đầu tư hỗtrợ từ ngân sách nhà nước.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phốhướng dẫn, triển khai thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất, khu đất,chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo hướng đơn giản, phù hợp với tình hìnhthực tế từng địa phương và các quy định có liên quan để đáp ứng kịp thời tiếnđộ cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhânsau khi các địa phương đã thực hiện xong “dồn điền, đổi thửa”.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các đềtài nghiên cứu khoa học - kỹ thuật mới, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuậtvào sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hướng tới mộtnền nông nghiệp hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh từnhững vùng dồn điền đổi thửa.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;các Hội, đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vậnđộng nhân dân thực hiện tốt chủ trương "dồn điền, đổi thửa".

Điều 6. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

- Phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa của Ủy bannhân dân cấp xã.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lập phương án "dồnđiền, đổi thửa" (có thể xây dựng phương án thực hiện từ 3 năm đến 5 năm).Hàng năm trước tháng 7 UBND cấp xã xây dựng kế hoạch năm về diện tích dồn điền,đổi thửa, diện tích chỉnh trang đồng ruộng, số lượng HTX, thôn thực hiện “dồnđiền, đổi thửa”, xây dựng dự toán tổng mức ngân sách tỉnh, huyện, thành phố hỗtrợ, gửi cho UBND huyện, thành phố để tổng hợp chung trên toàn huyện, thành phốvà gửi cho các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, trướcngày 31 tháng 7 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch dự toán ngân sáchtỉnh phân bổ hằng năm, UBND huyện, thành phố giao kế hoạch vốn kèm theo danhmục hỗ trợ đầu tư cho UBND cấp xã; đối với khối lượng thực hiện vượt kế hoạchvốn của tỉnh giao, các huyện, thành phố tự cân đối;

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện,thành phố kiểm tra chất lượng sản phẩm trích đo địa chính thửa đất, khu đất,chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với UBND cấp xã thực hiệnviệc chỉnh lý hồ sơ địa chính sau “dồn điền, đổi thửa” và lập hồ sơ thủ tụctrình UBND huyện, thành phố cấp đổi, cấp mới Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đấttheo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 7. Trách nhiệm của UBND cấp xã

Chỉ đạo Ban quản lý xây dựng nông thôn mới hoặcthành lập Ban quản lý dồn điền đổi thửa (đối với thị trấn) tổ chức thông tintuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách khuyến khích "dồnđiền, đổi thửa". Phải xây dựng phương án "dồn điền, đổi thửa"chung cho diện tích đất trong phạm vi ranh giới cấp xã, phù hợp với đặc điểm vàđiều kiện của địa phương, làm cơ sở để thực hiện việc dồn điền, đổi thửa, đượcnhân dân đồng tình ủng hộ, HĐND cấp xã thông qua và được UBND huyện, thành phốphê duyệt. Trên cơ sở phương án của UBND cấp xã đã được phê duyệt, UBND xã giaocho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoặc Ban phát triển thôn xây dựng phương ánvà được UBND cấp xã phê duyệt để triển khai thực hiện trên địa bàn thôn.

Sau khi thực hiện xong công tác “dồn điền, đổithửa” và được nhân dân tổ chức sản xuất ổn định, không có sự tranh chấp; UBNDcấp xã có trách nhiệm báo cáo với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện,thành phố lập bản trích đo địa chính thửa đất, khu đất theo từng khu vực, chỉnhlý hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp mới, cấp đổi Giấy Chứng nhận quyềnsử dụng đất sau “dồn điền đổi thửa”.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

UBND các cấp, các Sở ngành, tổ chức, cá nhân, cộngđồng dân cư có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửađổi, bổ sung cho phù hợp./.