ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN CÁT SÔNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai tháckhoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vcải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trườngđối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyđịnh về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quảhoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồsơ phê duyt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửamỏ khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động thăm dò, khai thác, vậnchuyển cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vềviệc ban hành Quy định về hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổchức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tchức, cánhân hoạt động khoáng sản có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (I+II);- BTN&MT;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP);
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tnh;
- Các ban Đảng, Đoàn thể tnh;
- Công báo tnh;
- Lưu VT + NC/KTN.Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

QUY ĐỊNH

VỀHOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN CÁT SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 3 4/2013/QĐ-UBND ngày01 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Tháp)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điềuchỉnh

1. Quy định này quy định về hoạt độngthăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhànước về khoáng sản cát sông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phéphoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát sông.

2. Quy định này được áp dụng đối vớicơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và tchức, cá nhânđược phép thăm dò, khai thác, vận chuyn cát sông.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Cát sông là tài nguyên khoáng sảnđược quy định sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, là tài sản của quốcgia thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý nhằm bảo vệ, khaithác, sử dụng hp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứngyêu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

2. Hoạt động thăm dò khoáng sản cátsông là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng cát sông và các thông tinkhác phục vụ khai thác cát sông.

3. Hoạt động khai thác khoáng sản cátsông là hoạt động nhằm thu hồi cát sông đphục vụ cho xâydựng các công trình và các hoạt động khác có liên quan

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thămdò, khai thác cát sông

1. Tchức, cánhân hoạt động thăm dò, khai thác cát sông phải đảm bảo các nguyên tắc được quyđịnh tại Điều 4 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

2. Tổ chức, cá nhân muốn được phéphoạt động thăm dò, khai thác cát sông phải có đủ năng lực theo quy định;

3. Hoạt động nạo vét khai thông luồnglạch, điều chỉnh dòng chảy có kết hp tận thu cát sôngtrong địa phận tỉnh Đồng Tháp phải đăng ký phương tiện, khối lượng tận thu tạiSở Tài nguyên và Môi trường.

Chương II.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁTSÔNG

Điều 4. SởTài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thựchiện chức năng quản lý nhà nước vhoạt động thăm dò, khaithác cát sông, có trách nhiệm:

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặctrình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản để thi hành pháp luật về khoángsản cát sông trên địa bàn tỉnh;

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh banhành văn bản quy định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò, khaithác cát sông; quyết định khu vực không đấu giá và khu vựcđấu giá quyền khai thác cát sông;

3. Phối hợp với các ngành tỉnh và cáctổ chức đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biếnvà giáo dục pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác cát sông;

4. Phối hợp với các ngành tỉnh liênquan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sảncát sông chưa khai thác;

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quanquản lý nhà nước có liên quan thm định báo cáo kết quảthăm dò, trình y ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phêduyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò cát sông; thng kê, kim kê trữ lượng đã được phê duyệt;

6. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lầnđầu, cấp gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại hoặc trả lại một phần Giấy phéphoạt động thăm dò, Giấy phép khai thác, Giấy phép tận thu cátsông; cho phép chuyển nhượng quyền hoạt động thăm dò, khai thác cát sông theoquy định của pháp luật; tchức đugiá quyn khai thác khoáng sản thuộc thm quyền;

7. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hànhpháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác cát sông của tchức, cá nhân tham gia; tham mưu y ban nhân dântỉnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt độngthăm dò, khai thác cát sông;

8. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêucầu của cơ quan cấp có thẩm quyền về tình hình hoạt động thăm dò, khai thác cátsông trên địa bàn tỉnh;

9. Phối hợp với cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa, để xác định phạm vi luồngtàu chạy, hàng lang bảo vệ luồng, làm căn cứ cho công tác khảo sát kiểm tra xác định khu vực thăm dò, khai thác cát sông;

10. Phối hợp với cơ quan chức năng tchức thẩm định hồ sơ các dự án nạo vét khai thông luồng lạch,điều chỉnh dòng chảy có kết hợp tận thu cát sông.

Điều 5. Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát sông thuộc địa bànquản lý theo quy định sau:

1. Tổ chức thực hiện các quy định củapháp luật về khoáng sản tai đa phương;

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về khoáng sản; thanh tra, kim tra, xửlý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền;

3. Huy động và chỉ đạo phối hợp cáclực lượng trên địa bàn để giải tỏa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạtđộng khai thác cát sông trái phép tại địa phương; phi hợpvới các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ cát sông chưa khai thác trên địa bàn;

4. Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dâncấp trên trực tiếp và Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động thămdò, khai thác cát sông trên địa bàn;

5. Giải quyết theo thẩm quyền chothuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tng kỹ thuật vàcác vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoángsản tại địa phương theo quy định của pháp luật;

6. Thực hiện các biện pháp quản lý,bảo vệ môi trường, khoáng sản cát sông, tài nguyên thiên nhiên khác trên địabàn theo quy định ca pháp luật, bảođảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có hoạt động thăm dò, khai tháccát sông.

Điều6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và y ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuần tra,kiểm soát, xử lý các đối tượng khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát sông viphạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa và các quy định vềhoạt động khoáng sản.

Điều 7. CụcThuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụthuế, phí, lệ phí và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sông trên địabàn; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Điu8. Sở Tài chính chủ trì phối hợp vớiCục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát giá bán cát sôngtrên thị trường địa phương, lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình Ủy bannhân dân tỉnh Quyết định khi giá bán cát sông của các tchức,cá nhân khai thác có biến đng tăng hoc giảm 20% trở lên.

Điều 9. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Giao thông Vận tải, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giaothông đường thủy nội địa thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức khảo sát, kim tra tình hình sạt lở ở 2 bên bờ sông, nhất là tại các khu vực khaithác cát định kỳ 06 tháng 01 lần (hoặc đột xuất khi có yêu cầu), có báo cáo kếtquả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. SởXây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xétra Quyết định điều chỉnh quy hoạch khoáng sản cát sông của tỉnh khi:

a) Có điều chỉnh chiến lược, kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sản ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung quy hoạch đã được phê duyệt hoặc cósự thay đổi lớn vnhu cầu chế biến,sử dụng khoáng sản của địa phương;

b) Có phát hiện mới về khoáng sản làmảnh hưởng đến tính chất, nội dung quy hoạch.

2. Trình Ủy ban tỉnh tổ chức lập lạiquy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên cát sông khi đến kỳ quy hoạch;

3. Xây dựng kế hoạch về nhu cầu sửdụng nguồn cát sông hàng năm để phục vụ cho các công trình trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. SởCông Thương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra và tham gia Đoànkiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc kê khai,đăng ký các hoạt động liên quan đến khai thác, vận chuyn,bến bãi tập kết, kinh doanh cát sôngtheo quy định của pháp luật.

Điều 12. SởGiao thông Vận tải phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý cácbiện pháp an toàn giao thông đường thủy nội địa trong khai thác, vận chuyn cát; v điu kiện, tiêuchuẩn của phương tiện và người vận hành phương tiện thủy, người điều khiểnphương tiện khai thác cát theo thẩm quyền.

Chương III.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THĂMDÒ, KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN CÁT SÔNG

Điều 13. Tổchức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác cát sông có các quyền sau đây:

1. Tiến hành hoạt động thăm dò, khaithác cát sông theo nội dung Giấy phép được cấp;

2. Chuyển ra ngoài khu vực thăm dò,kể cả nước ngoài các loại mẫu vật với khi lượng và chủngloại phù hợp với tính chất, yêu cầu phân tích, thử nghiệm theo đán thăm dò đã được chấp thuận;

3. Sử dụng thông tin về khoáng sảnliên quan đến mục đích thăm dò, khai thác và khu vực thăm dò, khu vực khai thác;

4. Được tiến hành thăm dò nâng cấptrữ lượng trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác, nhưng phải thôngbáo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cp cho y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước khithực hiện;

5. Được ưu tiên cấp Giấy phép khaithác tại khu vực đã thăm dò theo quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Khoáng sảnnăm 2010;

6. Được tham gia đấu giá quyền khaithác cát sông theo quy định pháp luật;

7. Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ vàxuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;

8. Đnghị giahạn, trả lại Giấy phép thăm dò, khai thác hoặc trả lại một phần diện tích khuvực thăm dò, khai thác cát sông theo quy định;

9. Chuyển nhượng quyền thăm dò, khaithác cát sông theo quy định pháp luật;

10. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyếtđịnh thu hồi Giấy phép thăm dò, khai thác hoặc các quyết định khác của cơ quanquản lý nhà nưc có thẩm quyền;

11. Thuê đất theo quy định của phápluật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đãđược phê duyệt;

12. Quyền khác theo quy định của phápluật.

Điều 14.Tchức, cá nhân được phép thăm dò cát sông có trách nhiệmvà nghĩa vụ:

1. Nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò,nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện đúng theo Giấy phép thămdò, đề án thăm dò đã được chấp thuận;

3. Báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán;

4. Bồi thường thiệt hại do hoạt độngthăm dò gây ra;

5. Thông báo kế hoạch thăm dò cho SởTài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi cómỏ cát, trước khi thực hiện;

6. Thu thập, lưu giữ thông tin vềkhoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môitrường; báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyềntheo quy định của pháp luật;

7. Trong thời hạn 06 tháng, kể từngày Giấy phép thăm dò chấm dứt hiệu lực (gm bị thu hi, hết hạn, trả lại) tổ chức, cá nhân thăm dò phảidi chuyển toàn bộ tài sản của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vựcthăm dò; giao nộp mẫu vật, thông tin vkhoáng sản đã thu thập được cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Nộp báo cáo kết quả thăm dò kèmtheo quyết định phê duyệt trữ lượng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường;

9. Thực hiện các quy định về quản lýhành chính, trật tự và an toàn xã hội;

10. Trước khi nộp hồ sơ xin cấp phépthăm dò cát sông, phải gửi hồ sơ thăm dò đến cơ quan quảnlý nhà nước có thm quyền về giao thông đường thủy nộiđịa, đ xin ý kiến thỏa thuận van toàn giao thông đường thủy nội địa đối với dự án thăm dò;

11. Nghĩa vụ khác theo quy định củapháp luật.

Điều 15. Tổchức, cá nhân được phép khai thác, vn chuyển cát sông cótrách nhiệm và nghĩa vụ:

1. Nộp tiền cấp quyền khai thác cát,tiền trúng đấu giá quyền khai thác cát (nếu trúng đu giá), lệ phí cp Giấy phép khai thác cát, phíbảo vệ môi trường, thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy địnhcủa pháp luật;

2. Trước khi tiến hành khai thác cátsông, tổ chức, cá nhân khai thác cát sông phải ký quỹ cải tạo phục hồi môitrường theo quy định của Chính phủ;

3. Trước khi nộp hồ sơ xin cấp phépkhai thác cát sông, phải gửi hồ sơ khai thác đến cơ quan quản lý nhà nước cóthẩm quyền về giao tng đường thủy nội địa, đxin ý kiến chấp thuận về phương án đảm bảo an toàn giao thông đườngthủy nội địa đi với dự án khai thác và phải thực hiện đầyđủ phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa chấp thuận;

4. Bảo đảm hoạt động khai thác đúngvới báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư đã lập được phê duyệt và thiếtkế mỏ đã được chấp thuận;

5. Xây dựng kế hoạch và đăng ký ngàybắt đầu khai thác với Sở Tài nguyên và Môi trường và thông báo cho Ủy ban nhândân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; đăng ký phương tiện khai thác tại SởTài nguyên và Môi trường; bnhiệm Giám đốc điều hành mỏtheo tiêu chuẩn quy định tại Điều 62 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17tháng 11 năm 2010 và thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

6. Bảo vệ tài nguyên cát sông, bảo vệmôi trường, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động trong hoạt động khaithác cát sông phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường; thả phao tiêubáo hiệu giới hạn khu vực khai thác;

7. Thu thập, lưu giữ thông tin về kếtquả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

8. Báo cáo kết quả khai thác cát hàngquý, 6 tháng, năm và đột xuất nếu có yêu cu cho Sở Tàinguyên và Môi trường và cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

9. Bồi thường thiệt hại do hoạt độngkhai thác gây ra;

10. Tạo điều kiện thuận lợi cho cáctổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước chophép trong khu vực khai thác;

11. Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trườngvà đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chm dứthiệu lực. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép khai thác chm dứt hiệu lực (gồm bị thu hồi, hết hạn, trả lại) tổ chức, cá nhân khaithác phải di chuyn toàn bộ tài sản của mình và của cácbên liên quan ra khỏi khu vực khai thác; sau thời hạn này, tài sản còn lạithuộc sở hữu nhà nước.

12. Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp,duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác và xây dựng côngtrình phúc lợi cho địa phương nơi có mỏ cát theo quy định của pháp luật;

13. Kết hợp khaithác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầutư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình,tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có tráchnhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của phápluật;

14. Sử dụng công nghệ, thiết bị, vậtliệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và cảitạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật;

15. Tổ chức, cá nhân phải thực hiệncác giải pháp và chịu mọi chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường. Giảipháp, chi phí bảo vệ, cải tạo phục hồi môi trường phải được xác định trong dựán đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

16. Thực hiện các quy định về quản lýhành chính, trật tự và an toàn xã hội;

17. Trong quá trình khai thác cátsông, khi phát hiện có hiện tượng sạt lở, sụt, lún btthường của bờ sông khu vực khai thác thì phải ngưng khai thác và báo cho Sở Tàinguyên và Môi trường đcó biện pháp xử lý kịp thời;

18. Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặtcắt hiện trạng khu vực khai thác và cập nhật thông tin thường xuyên tối thiểu 6tháng một lần cho đến khi kết thúc khai thác (đóng cửa mỏ) theo quy định tạiThông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vựcđược phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản;

19. Xuất trình giấy phép khai tháccát sông, bản đồ khu vực khai thác cát sông, quyết định bnhiệm Giám đc điuhành mỏ, danh sách phương tiện khai thác đã đăng ký mới nhất tại Sở Tài nguyênvà Môi trường cho các đoàn thanh, kiểm tra về tài nguyên cát sông; phối hợp vớicác đoàn thanh tra, kiểm tra trong việc xử lý các sai phạm có liên quan khi cóyêu cầu;

20. Các tổ chức, cá nhân vận chuyểncát sông phải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giaothông đưng thủy nội địa;

21. Nghĩa vụ khác theo quy định củapháp luật.

Điều 16. Nghiêmcấm các hành vi sau đây:

1. Hoạt động khoáng sản không có giấyphép;

2. Lợi dụng thăm dò để khai thác;

3. Hoạt động khoáng sản ngoài khu vựcđược cấp phép;

4. Khai thác vượt công suất được cấpphép;

5. Khai thác từ sau 18 giờ đến trước6 giờ ngày hôm sau;

6. Sử dụng phương tiện khai thácngoài danh sách đã đăng ký;

7. Không thực hiện đy đủ các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và không thả phao giới hạn khuvực khai thác;

8. Không có Giám đốc điều hành mỏ đủtiêu chuẩn theo quy định trực tiếp điều hành hoạt động khai thác tại mỏ;

9. Không thực hiện đúng việc kê khai,mua bán cát sông, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ;

10. Giao khoán phương tiện khai thácmỏ cát để thu tiền.

Chương IV.

ĐIỀU KIỆN CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ,KHAI THÁC CÁT SÔNG

Điều 17. Điềukiện cấp giấy phép thăm dò cát sông

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phépthăm dò khoáng sản cát sông phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được cơ quan quản lý nhà nước cóthẩm quyền lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật Khoáng sản số60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 hoặc trúng đu giáquyn khai thác cát sông ở khu vực chưa thăm dò theo quyđịnh của Luật Khoáng sản năm 2010; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiệnhành nghề quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản năm 2010 thì phải cóhợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dòkhoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản năm 2010;

b) Có đề án thăm dò phù hợp với quyhoạch khoáng sản của tỉnh;

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50%tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản cát sông.

Điều 18. Điềukiện cấp giấy phép khai thác cát sông

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phépkhai thác khoáng sản cát sông phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có dự án đầu tư khai thác cát sôngở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch khoáng sản củatỉnh. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát sông phải có phương án sử dụng nhânlực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp;

b) Có báo cáo đánh giá tác động môitrường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệmôi trường;

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30%tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Điều 19. Giấyphép thăm dò cát sông bị thu hồi khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Sau 06 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được phép thăm dò cát sôngkhông tiến hành hoạt động thăm dò mà không có lý do chính đáng;

2. Tchức, cánhân được phép thăm dò cát sông vi phạm một trong các quy định tại Khoản 1, 2,3, 4, 5, 6 Điều 14 Quy định này mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, ktừ ngày y ban nhân dân tỉnh có thông báo bằngvăn bản;

3. Khu vực được cấp phép bị công bốlà khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Điều 20. Giấyphép khai thác cát sông bị thu hồi khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Sau 12 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhânđược phép khai thác cát sông không tiến hành hoạt động khai thác mà không có lýdo chính đáng;

2. Tchức, cánhân được phép khai thác cát sông vi phạm một trong các quy định tại Khoản 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 15 Quy định này đã được nhắc nhở nhiều ln và không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dântỉnh có thông báo bằng văn bản;

3. Khu vực được cấp phép bị công bốlà khu vực cấm, khu vực tạm thời cm hoạt động khoáng sản.

Chương V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. GiaoSở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trinkhai hướng dn thực hiện quy định này; định kỳ hàng quýtổng hp báo cáo tình hình khai thác, công tác quản lý tàinguyên khoáng sản cát sông về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 22. Cácsở, ban, ngành tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công; yban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; y ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn nơi có cát sông theo chức năng nhiệm vụ của mình, thựchiện chức năng quản lý nhà nước đi với hoạt động thăm dò,khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật và quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóphát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh vSở Tài nguyênvà Môi trường tng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đsửa đổi, bsung chophù hợp./.