ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊNTRÁCH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnQPPL của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tinngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Thực hiện Chỉ thị số 60 CT/TUngày 03/10/2005 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng phát triển CNTT giaiđoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tintrong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 26/TTr-TTTT ngày 06/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụchuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên đại bàn tỉnh HàTĩnh.

Điều 2. Giao Sở Thông tin vàTruyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, hướng dẫn tổ chức thực hiện và địnhkỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Người đứngđầu các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Thành viên BCĐ CNTT tỉnh;
- Trung tâm Công báo tin học;
- Các Phó VP UBND;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

QUY ĐỊNH

TIÊUCHUẨN NGHIỆP VỤ CỦA CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN TRÁCH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNGTIN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBNDtỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về tiêuchuẩn nghiệp vụ của cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thôngtin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Điều 4,Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh, bao gồm: cán bộthực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin ở cấp sở, ngành; cấphuyện và cấp xã;

Quy định này không áp dụng đối vớiCơ quan chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh (Sở Thông tin và Truyềnthông; các Trung tâm, Phòng có chức năng chuyên về công nghệ thông tin ở cácSở, ngành; Giám đốc công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị.

2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộthực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin là căn cứ để các cơquan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, đào tạo vàbồi dưỡng cán bộ bố trí làm nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Điều 2. Nhiệm vụ của cán bộ thựchiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin

1. Nhiệm vụ chung

Là cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyêntrách về công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Tham mưu trong công tác quản lý,ứng dụng công nghệ thông tin:

- Đề xuất, xây dựng, thực hiện kếhoạch 5 năm và hằng năm về ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức thực hiệnsau khi được phê duyệt.

- Xây dựng quy chế, quy định về tổchức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị trình Giámđốc công nghệ thông tin xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện;

- Thực hiện thống kê; tham mưu đánhgiá, phân loại kết quả ứng dụng công nghệ thông tin đối với các phòng, đơn vịtrực thuộc; tự đánh giá trong cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện các báo cáo quý, 6tháng, năm trình Giám đốc công nghệ thông tin ký gửi các cơ quan theo quy địnhtại Điều 14, Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh.

b) Vận hành, hỗ trợ vận hành hệthống thông tin

- Quản lý, vận hành, hướng dẫn sửdụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo,hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị,bảo đảm kỹ thuật, an toàn cháy nổ; an toàn, an ninh thông tin.

- Quản trị và phối hợp với cácphòng, cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử;quản trị các phần mềm dùng chung; phối hợp triển khai, hỗ trợ bảo đảm kỹ thuậttrong hoạt động của hệ thống mạng nội bộ, máy tính, máy chủ và các thiết bịCNTT-TT; hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị;

- Bảo trì, nâng cấp: hạ tầng kỹthuật, cơ sở dữ liệu và phần mềm thuộc diện quản lý của cơ quan, đơn vị;

Tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệthông tin trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan,đơn vị.

Điều 3. Quy định về tiêu chuẩnnghiệp vụ cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin.

1. Về năng lực

a) Nắm vững chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước, chiến lược, kế hoạch phát triển công nghệthông tin của ngành, tỉnh, quốc gia.

b) Nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuậtvề ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Xác định rõ mục tiêu, đối tượngquản lý; nắm vững các hệ thống thông tin, các nguyên tắc, cơ chế quản lý liênquan.

d) Nắm vững kiến thức nghiệp vụchuyên ngành; hiểu biết về tình hình và xu thế phát triển của lĩnh vực côngnghệ thông tin trong và ngoài nước.

e) Hiểu biết về nhiệm vụ được phâncông thực hiện.

f) Tổ chức phối hợp hiệu quả vớicác bộ phận, phòng, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệmvụ.

2. Về trình độ

a) Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyêntrách về công nghệ thông tin ở cấp tỉnh, cấp huyện phải có bằng Đại học về Tinhọc hoặc các nhóm ngành về Công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên; đạtchứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương trở lên. Sau khi được tuyển dụng phải quađào tạo bồi dưỡng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, có chứng chỉ theoquy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyêntrách về công nghệ thông tin ở cấp xã. Thực hiện theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ. Sau khi được giao nhiệm vụ chuyêntrách về công nghệ thông tin phải qua đào tạo bồi dưỡng quản lý nhà nước vềcông nghệ thông tin, có chứng chỉ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyềnthông.

Điều 4 Trách nhiệm thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông;Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này;xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổchức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin theo quyđịnh của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan xây xựng cơ cấu cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách côngnghệ thông tin trong cơ cấu công chức, viên chức chung hàng năm của cơ quan,đơn vị, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệmcân đối, bố trí đủ kinh phí theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cánbộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin đã được UBND tỉnh phêduyệt.

4. Các sở, ban, ngành; UBND cấphuyện, cấp xã: Trên cơ sở thẩm quyền của mình và căn cứ quy định này, bố trícán bộ trong quá trình xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức; tuyểndụng, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ làm nhiệmvụ chuyên trách công nghệ thông tin, đảm bảo tiêu chuẩn, nghiệp vụ thực hiệnnhiệm vụ được giao.

5. Trong quá trình triển khai nếucó vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, các cơ quan phản ánh về Sở Thông tin và Truyềnthông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định./.