ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THUẾGIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRONG CÁC BỘ ĐƠN GIÁDO UBND TỈNH CÔNG BỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2009/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2009/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2009/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế giá trị gia tăng ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 77/TTr-SXD ngày 08/8/2014 và Tờ trình số 115/TTr-SXD ngày 08/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thuế giá trị gia tăng đốivới lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố, cụ thể như sau:

1. Các Bộ đơn giá trong lĩnh vực dịch vụ công íchđô thị do UBND tỉnh công bố bổ sung thuế giá trị gia tăng, gồm:

a) Bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lýchôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk banhành kèm theo Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh;

b) Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoátnước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk banhành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 củaUBND tỉnh;

c) Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoátnước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột,tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009củaUBND tỉnh.

2. Mức thuế suất giá trị gia tăng được tính bằng10% trên chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công; chi phí quản lýchung; lợi nhuận định mức; chi phí tư vấn; chi phí khác (chi phí trước thuế) vàđược tính bổ sung vào dự toán dịch vụ công ích đô thị. Thời gian áp dụng mứcthuế suất nói trên thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế giá trị gia tăng năm 2013.

3. Đối với các khối lượng dịch vụ công ích đô thịđược tính bổ sung mức thuế giá trị gia tăng theo Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng năm 2013 thì thực hiện theo các quy địnhtại Quyết định này. Đối với các khối lượng dịch vụ công ích đô thị đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt dự toán trong năm 2014 trước khi Quyết định này có hiệulực, thì chủ đầu tư tính toán bổ sung thuế giá trị gia tăng, trình Sở Xây dựngthẩm định làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán theoquy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBNDcác xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBND các xã, phường, thị trấn do UBND các huyện, TX, TP sao gửi;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các P, TT: TH, TC-TM, TT-CB (đăng tải);
- Lưu: VT, CN. (HT.50)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl