ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 củaỦy ban nhân dân tỉnh An Giang)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ANGIANG

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông quangày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căncứ Luật Giáo dục 2005 được Quốc Hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 14tháng 6 năm 2005;

Căncứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm2009;

Căncứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căncứ Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy địnhtrách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căncứ Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ -tin học;

Căncứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm travà cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tại Tờ trình số 307/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyđịnh về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh AnGiang (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang), như sau:

1.Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, Điều 3 như sau:

a)"3. Liên kết với các trung tâm ngoại ngữ, tin học có chức năng tổchức, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thườngxuyên."

b)"4. Cơ sở thu nhận hồ sơ của học viên gửi về Trung tâm Giáo dụcthường xuyên An Giang hoặc các trung tâm ngoại ngữ, tin học khác để đăng ký dựthi các kỳ kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định."

2.Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

"Điều7. Chủ cơ sở ngoại ngữ, tin học tư nhân (không phải là cán bộ, công chức,viên chức Nhà nước) là người điều hành toàn bộ hoạt động của cơ sở, chịu tráchnhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của cơsở. Chủ cơ sở phải là người chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhànước, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên, có đủsức khỏe."

3.Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 11 như sau:

"3.Chủ cơ sở sau khi có giấy phép hoạt động kinh doanh thì tiến hành làm hồ sơ,thủ tục thành lập cơ sở ngoại ngữ - tin học theo quy định."

4.Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

"Điều12. Các đơn vị trường học từ cấp trung học cơ sở trở lên có nhu cầu giảngdạy ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên thì Hiệu trưởngđơn vị làm hồ sơ, thủ tục thành lập giống như làm hồ sơ, thủ tục đề nghị chophép thành lập một cơ sở ngoại ngữ, tin học; chủ cơ sở là Hiệu trưởng nhàtrường."

5.Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, Điều 13 như sau:

"b)Tự ý tổ chức, liên kết tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ quốc gia, quốc tế khôngthuộc thẩm quyền."

6.Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2, Điều 13 như sau:

a)"a) Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn thẩm định đánh giá tình trạngthực tế của cơ sở, đề xuất phương án xử lý;"

b)"b) Căn cứ kết quả thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lậpcơ sở sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động. Trong quyết định đình chỉ phải ghirõ lý do, thời gian đình chỉ và biện pháp khắc phục phải bảo đảm quyền lợi củagiáo viên và người học. Quyết định đình chỉ cơ sở ngoại ngữ, tin học phải đượccông bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;"

7.Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 như sau:

a)"a) Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn thẩm định đánh giá tình trạngthực tế của cơ sở, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổchức, cá nhân thành lập cơ sở kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thẩmđịnh;"

b)"b) Căn cứ kết quả thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định thành lậpcơ sở sẽ ra quyết định giải thể cơ sở ngoại ngữ - tin học. Trong quyết địnhgiải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp khắc phục phải bảo đảmquyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể cơ sở ngoại ngữ, tinhọc phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;"

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 17 như sau:

a)"1. Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khóa học, cơ sở tổ chứckiểm tra, cấp giấy chứng nhận cho học viên;"

b)"2. Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” do Tỉnh đoàn tổ chức có liênkết với các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các đại học, học viện, trường đạihọc, cao đẳng chỉ được phép tham gia giảng dạy ngoại ngữ, tin học trong thờigian chiến dịch diễn ra;"

9.Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

"Điều18. Công tác báo cáo, tổng kết

1. Các cơ sở sau khi có quyết định cho phép thành lập phải thựchiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng quý, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết, báocáo đột xuất (nếu có) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo hàng quý, báocáo sơ kết, báo cáo tổng kết, báo cáo đột xuất (nếu có) từ các cơ sở gửi về SởGiáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đúng thời gianquy định."

10.Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

"Điều19. Vị trí và chuẩn trình độ chuyên môn

1. Giáo viên của cơ sở ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệmvụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành gồm giáo viên cơ hữu, hợp đồng, thỉnh giảng(kể cả giáo viên người nước ngoài).

2. Giáo viên của cơ sở ngoại ngữ, tin học phải có trình độcao đẳng ngoại ngữ, tin học trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo."

Điều2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương và các ngànhliên quan triển khai việc thực hiện Quyết định này.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký.

ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT (02 bản);
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN trong tỉnh;
- Các TT: GDTX, ngoại ngữ, tin học trong tỉnh;
(Qua Sở GD&ĐT)
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Website An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng và Trung tâm: VHXH, TH, CB-TH;
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh