ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨCCHI ĐẶC THÙ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CHUẨN TIẾP CẬNPHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục phápluật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 23/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quảnlý, khai thác tủ sách pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định vềchuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy địnhviệc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chocông tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dântại cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số: 22/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai vềmức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếpcận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp LàoCai tại Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 11 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định nàyquy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục phápluật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh LàoCai.

Các nội dung chi khác không quy địnhtại văn bản này thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quảnlý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đâygọi tắt là Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ) và các mức chi theo quy định hiệnhành của tỉnh và Trung ương quy định.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngânsách nhà nước thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơsở và phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các Chương trình, đề án phổ biến, giáodục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

b) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

c) Các cơ quan, đơn vị thực hiệnnhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và phổ biến, giáo dụcpháp luật mang tính thường xuyên (không thuộc các Chương trình nêu tại điểm a,khoản 2 Điều này), các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệpvà các tổ chức, đoàn thể khác được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luậtđược vận dụng mức chi quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Mộtsố mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩntiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiệntheo quy định tại phụ lục số 1, phụ lục số 2 ban hành theo Quyết định này.

Điều 3.

1. Nguồn kinh phí cho công tác phổbiến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sởcủa các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước do ngân sách nhà nước bảođảm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Kinh phí ngân sách nhà nước chocông tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảmtheo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của cơ quan, đơnvị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

3. Việc lập dự toán, sử dụng và quyếttoán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếpcận pháp luật của người dân tại cơ sở thực hiện theo Thông tư số14/2014/TTLT-BTC-BTP .

Điều 4. Tổ chức thực hiện và hiệulực thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời sửađổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành và bãi bỏ Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 28 thang 12 năm 2012 của UBND tỉnh Lào Cai quy định mứcchi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnhLào Cai./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐMỨC CHI ĐẶC THÙ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN TIẾPCẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Xây dựng Đề án, Kế hoạch triển khai đề án (theo giai đoạn); các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Đề án

a

Xây dựng đề cương

- Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

900

500

350

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Đề cương

1.000

600

400

b

Soạn thảo Đề án, Kế hoạch triển khai đề án (theo giai đoạn)

- Soạn thảo Đề án, Kế hoạch triển khai đề án (theo giai đoạn)

Đề án, Kế hoạch

1.500

900

600

- Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến

Báo cáo

400

250

160

c

Tổ chức họp, tọa đàm góp ý

- Chủ trì

Người/ buổi

160

90

60

- Thành viên dự

Người/ buổi

80

50

30

d

Ý kiến tư vấn của chuyên gia

Văn bản

400

250

160

đ

Xét duyệt Đề án, Kế hoạch triển khai đề án (theo giai đoạn)

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ buổi

200

120

80

- Thành viên Hội đồng, thư ký

Người/ buổi

150

90

60

- Đại biểu được mời tham dự

Người/ buổi

100

60

40

- Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200

120

80

- Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

90

60

e

Lấy ý kiến thẩm định

Bài viết

400

250

160

g

Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch

Văn bản

400

250

160

2

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

a

Thù lao báo cáo viên cấp tỉnh

Người/ buổi

Áp dụng theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai

b

Thù lao báo cáo viên cấp huyện

Người/ buổi

200

c

Tuyên truyền viên, cộng tác viên cấp xã

Người/ buổi

100

d

Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Người/ buổi

Tùy theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại điểm a, b của mục này

đ

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Người/ buổi

Được hưởng thêm 15% so với mức thù lao quy định tại điểm a, b, c, d mục này

3

Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù

a

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tờ gấp đã hoàn thành

Áp dụng theo quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

b

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

- Biên soạn

Tình huống

100

- Biên tập

Tình huống

70

- Thẩm định

Tình huống

70

c

Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

- Biên soạn

Câu chuyện

600

- Biên tập

Câu chuyện

300

- Thẩm định

Câu chuyện

300

d

Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

- Biên soạn

Tiểu phẩm

2000

- Biên tập

Tiểu phẩm

800

- Thẩm định

Tiểu phẩm

800

- Lấy ý kiến chuyên gia

Tiểu phẩm

400

4

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

a

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mát Câu lạc bộ pháp luật

Người/ ngày

20

Không quá 1 ngày

b

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/ buổi

5

5

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường

a

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

Ngày

200% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

Chỉ áp dụng đối với hoạt động PBGDPL lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác PBGDPL

b

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)

Ngày

130% mức lương cơ sở tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính

6

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi

a

Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác

Áp dụng theo Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tinh Lào Cai về việc ban hành quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

b

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Thuê dẫn chương trình

Người/ ngày

1.500

1.000

500

Đây là mức chi tối đa; tùy theo quy mô tổ chức của các cuộc thi, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu

Ngày

8.000

5.000

2.000

Thuê văn nghệ, diễn viên

Người/ ngày

300

200

100

Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa (đối với cuộc thi qua mạng điện tử)

Áp dụng theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của tỉnh

c

Chi giải thưởng

cấp tỉnh

cấp huyện

cấp xã

- Giải nhất

Giải thưởng

+ Tập thể

3.000

2.000

1.600

+ Cá nhân

1.500

1.200

800

- Giải nhì

Giải thưởng

+ Tập thể

2.000

1.600

1.200

+ Cá nhân

1.000

600

400

- Giải ba

Giải thưởng

+ Tập thể

1.600

1.200

800

+ Cá nhân

700

400

250

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

+ Tập thể

1.000

600

400

+ Cá nhân

500

300

200

- Giải phụ khác

300

200

100

7

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

a

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh

Trang

75

Tính theo trang chuẩn 350 từ

b

Bồi dưỡng phát thanh

- Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

15

- Phát thanh bằng tiếng dân tộc

Lần

20

8

Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

a

Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm

Tủ/năm

Áp dụng theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

b

Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần

Lần

100

c

Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách

Lần/ người

50

9

Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

a

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các sở, ngành, địa phương

Báo cáo

40

b

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

40

c

Viết báo cáo

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

- Báo cáo định kỳ hàng năm của các sở, ngành, địa phương

Báo cáo

1.000

600

400

- Báo cáo chuyên đề

Báo cáo

1.000

600

400

- Báo cáo đột xuất

Báo cáo

Áp dụng theo quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh

10

Chỉ khen thưởng xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố thuộc tỉnh

a

Khen thưởng xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn.

Tương đương tập thể lao động xuất sắc

Áp dụng các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành

b

Khen thưởng xã, phường, thị trấn được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu về chuẩn tiếp cận pháp luật toàn tỉnh.

Bằng khen

PHỤ LỤC 2

MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI CƠ SỞ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi
(1.000 đồng)

Ghi chú

1

Thù lao hòa giải

Vụ việc/tổ

100

Căn cứ vào xác nhận của UBND xã về số vụ việc hòa giải của tổ hòa giải cơ sở

2

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách... phục vụ công tác hòa giải

Tổ/tháng

100

3

Sơ kết, tổng kết hoạt động hòa giải

Áp dụng theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai