ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2015/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤUTỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27 tháng9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệthuật Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là Di tích quốc gia đặcbiệt;

Căn cứ Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt thực hiện xâydựng Hồ sơ Khu di tích Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóaThế giới;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Di tíchVăn hóa Óc Eo và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1168/TTr-SNVngày 13 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh AnGiang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc ban quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, Thủ trưởng các Sở,ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH An Giang, Báo An Giang;
- Cổng thông tin điện tử; Tung tâm Công báo tỉnh;
- Ban quản lý Di tích VH Óc Eo;
- Lưu: HC-TC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BANQUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Gianglà đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sựchỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giangcó chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch, khai quật khảocổ, nghiên cứu, sưu tầm, trao đổi, bảo quản, trưng bày, phục chế hiện vật; giáodục, khoa học; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo; phốihợp với các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ ditích văn hóa Óc Eo trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tổ chức UNESCO công nhậnlà Di sản Văn hóa Thế giới.

3. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo có tư cách phápnhân, trụ sở, con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngânhàng Nhà nước theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyềnhạn

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thểvùng quản lý và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo gắnvới du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban 05 năm, hàngnăm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức phối hợp với các đơn vị cóliên quan để thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cáccơ quan chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ di tích văn hóaÓc Eo trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Vănhóa Thế giới; tiến hành các công việc có liên quan khi Di tích Văn hóa Óc Eođược công nhận là di sản thế giới; tranh thủ sự hợp tác và hỗ trợ của quốc tế,của các Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước;quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư phát triển,các nguồn hỗ trợ theo quy định của nhà nước.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp với Ủyban quốc gia UNESCO của Việt Nam, các chuyên gia trong nước và tư vấn quốc tếxây dựng quy chế quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo theo yêu cầu quản lý của UNESCOđối với di sản thế giới khi được UNESCO công nhận.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý cácdoanh nghiệp hoạt động trong khu vực có di tích Óc Eo theo đúng các quy địnhpháp luật hiện hành; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm địnhcác dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan và ảnh hưởng đến các khu vựccó di tích Óc Eo.

5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước để nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệmôi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với các di tích văn hóa Óc Eo theoquy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng củaTrung ương và địa phương, tổ chức khai quật khảo cổ học; nghiên cứu, sưu tầm;trùng tu, phục dựng di tích và phục chế hiện vật; kiểm kê, bảo quản, trưng bàyVăn hóa Óc Eo và giới thiệu các tài liệu, hiện vật có liên quan về di tích vănhóa Óc Eo trong, ngoài nước biết.

7. Hướng dẫn phục vụ khách tham quan du lịch trongvà ngoài nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học tại khu di tích; giữgìn cảnh quan môi trường, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóaÓc Eo; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với chức năng,nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và dịchvụ du lịch của tỉnh.

8. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoahọc công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ tư liệu về di tích Óc Eo,phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Ban; tiếp nhận tài liệu, hiện vật vềdi tích văn hóa Óc Eo do tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài trao tặng.

9. Đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực di tích,an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; phối hợpvới các cơ quan chức năng phòng, chống xâm hại di tích; phối hợp với các cơ quanhữu quan tổ chức đón tiếp phục vụ khách tham quan, nghiên cứu, học tập.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự vàthực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy địnhcủa nhà nước và phân cấp quản lý.

11. Tổ chức hoạt động thu từ tổ chức, cá nhân đónggóp xây dựng di tích, các khoản thu hoạt động dịch vụ theo quy định của phápluật; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo qui định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ,đột xuất theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnhphân công.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNGNGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban lãnh đạo:

Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang cóGiám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hànhBan Quản lý theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

b) Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, đượcphân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trướcpháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốcđược Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban quản lý.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luậtvà thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban quản lýđược thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp;

* Văn phòng

* Tổ Bảo vệ

b) Phòng Nghiệp vụ;

c) Phòng Thông tin tư liệu và Trưng bày;

d) Phòng Tổ chức sự kiện và dịch vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng,kỷ luật, cho từ chức, thôi việc, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khácđối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý do Giám đốcBan quản lý xem xét, quyết định theo quy định pháp luật và phân cấp của Ủy bannhân dân tỉnh.

Điều 4. Biên chế (số lượngngười làm việc)

- Biên chế (số lượng người làm việc) của Ban Quảnlý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của tỉnh được cấp thẩm quyền phêduyệt.

- Căn cứ nhu cầu, khối lượng công việc thực tế hoặcđược giao bổ sung nhiệm vụ, Giám đốc Ban quản lý xây dựng Đề án điều chỉnh vịtrí việc làm để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trình tự, thủ tục điềuchỉnh vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện như trình tự,thủ tục xác định vị trí việc làm quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghịđịnh 41/2012/NĐ-CP .

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Cục Di sản văn hóa và các cơ quan chuyênmôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo chịu sự hướng dẫn,kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa trong thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật quy định quản lý di sản văn hóa. Giám đốc có trách nhiệmbáo cáo tình hình công tác chuyên môn định kỳ và yêu cầu đột xuất.

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh chịu sự chỉđạo, quản lý toàn diện về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế (sốlượng người làm việc) và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

3. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh chịu sự hướngdẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theoquy định pháp luật. Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao vàcác hoạt động theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đối với Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Thực hiện việc phối hợp, hỗ trợ các Sở, ngành, đoànthể theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5. Đối với Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, TịnhBiên, Tri Tôn và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh:

Là quan hệ phối hợp cộng đồng trách nhiệm bảo vệ,khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; tổ chức các hoạt độngvăn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thốngcho thế hệ trẻ; tổ chức, khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnhAn Giang có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quantổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướngmắc phát sinh, Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sungcho phù hợp./.