ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tạiTờ trình s 288/TTr-SXD ngày 30/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lýdự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngànhcó liên quan tổ chức thực hiện; kiểm tra và báo cáo định kỳ hàng quý, năm kếtquả thực hiện Quyết định này với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2015, thaythế Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việcphân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành; Chủtịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cánhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Xây dựng (báo cáo);
-
Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng (báo cáo);
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp (báo cáo);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (báo cáo);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Công báo tỉnh; Website của tỉnh;
-
Sở Tư pháp; Báo Đắk Lắk;
-
Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
-
Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT-CN. (T.120)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TCHPhạm Ngọc Nghị

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định s34/2015/QĐ-UBND ngày22/10/2015 của UBNDtỉnh Đắk Lắk)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định chi tiết vềphân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng cho Giám đốc cácSở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); chủ đầu tư, tổchức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnhĐắk Lắk.

Chương II

THẨM QUYỀN QUYẾTĐỊNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆTTHIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Điều 2. Thẩm quyềnquyết định, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

1. Phân cấp thẩm quyền quyết định đầutư:

Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyệnquyết định đầu tư đối với các dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuậtđầu tư xây dựng (trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo) sửdụng nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo cơ cấu; vốnchương trình mục tiêu quốc gia; vốn chi sự nghiệp thường xuyên; vốn bảo trìđường bộ...) được đầu tư trên địa bàn do mình quản lý.

2. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tưxây dựng, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốnngân sách nhà nước:

- Đối với các dự án do UBND tỉnhquyết định đầu tư: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (SởGiao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)theo quy định tại Điều 76 Nghị định 59/2015/NĐ-CP chủ trì tổ chức thẩm định đốivới các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 của các dự ánquy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư trên địa bàn tỉnh trình phê duyệt dự án,trừ các dự án đã phân cấp tại Khoản 1 Điều 2 Quy định này, cụ thể:

+ Sở Xây dựng thẩm định đối với côngtrình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trìnhcông nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giaothông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốclộ qua đô thị).

+ Sở Giao thông vận tải thẩm định đốivới công trình giao thông (trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm định theo quyđịnh ở trên).

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thẩm định đối với công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Sở Công Thương thẩm định đối vớicông trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tảiđiện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

- UBND cấp huyện giao cho Phòng cóchức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định dự áncó yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện,cấp xã quyết định đầu tư.

b) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốnnhà nước ngoài ngân sách:

- Đối với các dự án do UBND tỉnhquyết định đầu tư: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngànhtheo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này chủ trì tổ chức thẩm định đối với cácnội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 của dự án quy mô từnhóm B trxuống được đầu tư trên địa bàn tỉnh trình phêduyệt dự án, trừ các dự án đã phân cấp tại Khoản 1 Điều 2 Quy định này.

- Đối với các dự án sửa chữa, cảitạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư trên 05 (năm) tỷ đồng do UBND tỉnh quyết định đầu tư: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xâydựng chuyên ngành theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này chủ trì tổ chứcthẩm định đối với các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014được đầu tư trên địa bàn tỉnh trình phê duyệt dự án.

- UBND cấp huyện giao cho Phòng cóchức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định thiếtkế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dựán có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện,cấp xã quyết định đầu tư.

c) Dự án PPP:

- Giao cho Sở Xây dựng, Sở quản lý côngtrình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Đim a Khoản2 Điều này chtrì thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dungquy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ);góp ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế vềtiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trìthẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế công nghệ(nếu có) và tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan chuyên môn vềxây dựng thực hiện, trình phê duyệt dự án.

d) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốnkhác:

Sở Xây dựng, Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này chủ trì tổ chứcthẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của LuậtXây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng côngtrình công cộng, công trình xây dựngcó ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối vớicông trình cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với các dự án được bố trí bằngvốn chi sự nghiệp trong dự toán ngân sách nhà nước để sửa chữa, cải tạo, mởrộng, nâng cấp các công trình xây dựng hiện có, có giá trị dưới 01 (một) tỷđồng: Chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định và chỉ được phê duyệt Báo cáo kinhtế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năngcân đối vốn để thực hiện. Đối với các dự án có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trởlên thực hiện theo quy định về quản lý vốn đầu tư.

Điều 3. Thẩm quyềnthẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xâydựng

1. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốnngân sách nhà nước:

a) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quy định này chủtrì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kếba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế haibước) của công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư trên địa bàn tỉnh;

b) Người quyết định đầu tư phê duyệtthiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệtthiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế hai bước;

c) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bảnvẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) sau khi có kết quảthẩm định của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

2. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốnnhà nước ngoài ngân sách:

a) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quy định này chủtrì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng(trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng(trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp III trở lên được đầu tưtrên địa bàn tỉnh;

b) Người quyết định đầu tư phê duyệtthiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước;

c) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bảnvẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (trường hợp thiết kế ba bước); thiếtkế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (trường hợp thiết kế hai bước)sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựngchuyên ngành.

3. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốnkhác:

a) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quy định này chủtrì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kếbản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình công cộng từ cấpIII trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường vàan toàn của cộng đồng được xây dựng trên địa bàn tỉnh;

b) Người quyết định đầu tư, chủ đầutư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựngcông trình.

Chương III

QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦUTƯ XÂY DỰNG

Điều 4. Công tác quảnlý chi phí đầu tư xây dựng

1. Lập định mức dự toán xâydựng: Giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý xây dựngchuyên ngành tổ chức lập, xây dựng định mức cho các công việc đặc thù chuyênngành của địa phương, trình UBND tỉnh ban hành sau khi có ý kiến thống nhất củaBộ Xây dựng theo quy định.

2. Công bố giá vật tư, vậtliệu xây dựng đến hiện trường xây lắp: Giao cho Sở Xây dựng xác định và công bốgiá vật tư, vật liệu xây dựng; và giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắphàng tháng tại các khu vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để các tổ chức,cá nhân tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình.

3. Công bchỉ số giá xây dựng: Giao cho Sở Xây dựng căn cứ vào phương pháp xácđịnh chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn, xác định các loại chỉ số giátheo quy định; định kỳ công bố hàng tháng, quý, và năm để các tổ chức, cá nhântham khảo trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá xâydựng công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, giáhợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xâydựng.

Điều 5. Công tác thẩm tra vàphê duyệt quyết toán vốn đầu tư

1. Giao cho Sở Tài chính thẩmtra quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm A, B, C (thẩm traquyết toán vốn đầu tư các hạng mục công trình đã hoàn thành, độc lập vận hànhsử dụng, không ảnh hưởng đến toàn bộ dự án và do chủ đầu tư đề nghị nếu xétthấy cần thiết) thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh (trừ các công trìnhđã được phân cp cho Chủ tịch UBND cấp huyện) trình UBNDtỉnh phê duyệt.

2. y quyền cho Giám đốc SởTài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình xây dựng chỉcó yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (bao gồm cả côngtrình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh) trừcác công trình đã phân cấp tại Khoản 3 Điều này.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện tổchức thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đã phân cấpquyết định đầu tư theo Khoản 1 Điều 2 Quy định này.

4. Cơ quan Tài chính cùng cấpthẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án sử dụng vốn chi sự nghiệp trong dự toán ngân sách nhà nước để sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cáccông trình xây dựng hiện có, có giá trị dưới 01 (một) tỷ đồng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 6. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn hoặc khôngcó trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải thực hiệnlại các thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, dự án theo quyđịnh của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung khôngcòn phù hợp theo quy định, thì các Sở, ngành, UBND cấp huyện, chủ đầu tư, tổchức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ảnh về Sở Xây dựng đtổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tnh xem xét, điềuchỉnh, sửa đổi và bổ sung theo quy đnh./.