ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng cảnh quan môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hóa ban hành kèm theo Nghị định số 141/HĐBT ngày 24/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

Căn cứ Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn (QPN 13-91) ngày 04/4/1991 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TU ngày 16/4/2002 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2002 - 2005 và định hướng đến 2010;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT Lào Cai, tại tờ trình số 460/ TT-NLN ngày 15/6/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình kỹ thuật trồng, rừng cảnh quan, môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các dự án, tổ chúc, cá nhân và hộ gia đình có liên quan thực hiện đúng các quy định của Quy trình này.

Căn cứ quy trình và các định mức kinh tế - kỹ thuật Nhà nước ban hành, Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo các đơn vị lập thiết kế & dự toán cụ thể cho từng công thức kỹ thuật trồng rừng, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục PTLN; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quy trình ban hành kem theo Quyết định này thay thế Quy trình trồng rừng cảnh quan, môi trường - du lịch (Điều 6) kèm theo Quyết định 345/2003/QĐ-UB ngày 06/8/2003 của UBND tỉnh Lào Cai.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường