UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015)THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09/01/2013của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳđầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điềuchỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thànhphố Tuyên Quang tại Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 22/4/2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 77/TTr-TNMT ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc xét duyệtquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 của thành phố Tuyên Quang với các nội dung chủ yếu sau:

1. Diện tích cơ cấu các loại đất:

TT

Loại đất

Hiện trạng năm 2011

Quy hoạch đến 2020

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Thành phố xác định

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

11.921,00

100,00

11.921,00

11.921,00

100,00

1

Đất nông nghiệp

8.056,46

67,58

6.574

6.575

55,15

1.1

Đất trồng lúa

1.525

12,80

1.212

1.213

10,18

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1.018

8,54

779

780

6,54

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.476

12,38

1.140

1.140

9,56

1.3

Đất rừng phòng hộ

748

6,28

730

728

6,11

1.4

Đất rừng sản xuất

3.104

26,04

2.599

2.601

21,82

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

152

1,27

160

160

1,34

2

Đất phi nông nghiệp

3.555

29,82

5.211

5.211

43,72

Trong đó:

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

43.51

0,36

46

49

0,41

2.2

Đất quốc phòng

445

3,73

460

484

4,06

2.3

Đất an ninh

18

0,15

32

40

0,33

2.4

Đất khu công nghiệp

47

0,39

320

320

2,68

Đất xây dựng khu công nghiệp

250

250

2,10

Đất xây dựng cụm công nghiệp

70

70

0,58

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

180

1,51

556

4,67

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

101

0,85

195

1,60

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

165

165

1,38

2.8

Đất di tích, danh thắng

18

18

0,15

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

8

0,07

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

6

0,05

6

6

0,05

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

36

0,30

41

49

0,41

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

18

0,15

18

0,15

2.13

Đất phát triển hạ tầng

1.156

9,70

1.705

1.762

14,78

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

25

0,21

152

152

1,28

Đất cơ sở y tế

18

0,15

29

33

0,28

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

55

0,46

72

76

0,63

Đất cơ sở thể dục - thể thao

9

0,08

70

74

0,62

2.14

Đất ở tại đô thị

394

3,30

471

509

4,28

3

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng còn lại

310

2,60

136

135

1,13

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

174

175

1,47

4

Đất đô thị

3.045,79

25,55

4.218,00

3.545,79

29,74

5

Đất khu du lịch

94

94

0,79

6

Đất khu dân cư nông thôn

1.383

11,60

1.142

9,58

2. Diện tích chuyểnmục đích sử dụng đất:

Đơnvị tính: ha

TT

Loại đất

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.501,46

642,39

859,07

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

298,37

119,35

179,02

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

265,90

106,37

160,53

1.2

Đất trồng cây lâu năm

359,12

155,65

203,47

1.3

Đất rừng sản xuất

497,30

217,33

279,97

1.4

Đất rừng phòng hộ

20,33

14,13

6,20

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

5,83

2,33

3,50

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

40,00

40,00

2.1

Đất trồng lúa nước còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

14,00

14,00

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải rừng

26,00

26,00

3. Diện tích đấtchưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơnvị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TỔNG DIỆN TÍCH

174,79

77,13

97,66

1

Đất nông nghiệp

12,00

12,00

1.1

Đất rừng sản xuất

12,00

12,00

2

Đất phi nông nghiệp

162,79

65,13

97,66

2.1

Đất quốc phòng

18,00

7,20

10,80

2.2

Đất cho hoạt động khoáng sản

60,00

24,00

36,00

2.3

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

72,50

29,00

43,50

2.4

Đất phát triển hạ tầng

12,15

4,87

7,28

4. Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất đượcxác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000; Báo cáothuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Tuyên Quang kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố TuyênQuang với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trongkỳ kế hoạch:

Đơnvị tính: ha

STT

Loại đất

Hiện trạng năm 2011

Các năm trong kỳ kế hoạch

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

11.921,00

11.921,00

11,921,00

11,921,00

11,921,00

1

Đất nông nghiệp

8.056,46

7.960,10

7,831,57

7,638,86

7,434,07

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

1.525,37

1.507,46

1.483,58

1.433,79

1.392,02

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1.017,90

1.008,94

995,66

957,26

939,23

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.475,62

1.475,77

1.444,64

1.397,95

1.343,47

1.3

Đất rừng phòng hộ

748,33

746,21

743,38

739,14

734,20

1.4

Đất rừng sản xuất

3.104,30

3.049,70

3.002,19

2.936,99

2.880,97

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

151,83

151,48

151,02

164,32

163,50

2

Đất phi nông nghiệp

3.554,82

3.660,95

3.802,50

4.014,77

4.254,34

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

43,51

43,81

44,22

44,84

45,62

2.2

Đất quốc phòng

444,90

447,22

450,32

454,97

460,40

2.3

Đất an ninh

18,07

19,37

21,10

23,70

26,73

2.4

Đất khu công nghiệp

47,00

65,45

92,5

131,45

188,45

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

47,00

63,00

88,00

113,00

170,00

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

2,45

4,50

18,45

18,45

2.5

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

179,86

206,71

242,53

296,20

358,78

2.6

Đất cho hoạt động khoáng sản

0,40

10,28

23,45

43,20

66,24

2.7

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

100,87

106,54

114,10

125,45

138,67

2.8

Đất di tích, danh thắng

0,37

1,44

2,86

4,97

7,43

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

8,00

8,00

8,00

8,00

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

6,19

6,19

6,19

6,19

6,19

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

35,82

36,60

37,64

39,20

41,02

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

18,35

18,35

18,35

18,35

18,35

2.13

Đất phát triển hạ tầng

1.156,19

1.192,53

1.241,03

1.313,76

1.398,58

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

24,52

32,16

42,36

57,68

75,51

Đất cơ sở y tế

17,66

18,57

19,78

21,59

23,72

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

54,89

56,14

57,80

60,29

63,19

Đất cơ sở thể dục - thể thao

8,99

12,87

18,05

25,84

34,93

2.14

Đất ở tại đô thị

393,91

397,84

403,06

410,90

470,03

3

Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng còn lại

309,72

299,95

286,93

267,37

232,59

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

9,77

13,02

19,56

34,78

4

Đất đô thị

3.045,79

3.045,79

3.045,79

3.045,79

3.545,79

5

Đất khu du lịch

21,00

28,00

44,00

6

Đất khu dân cư nông thôn

1.383,20

1.389,2

1.401,70

1.419,40

1.205,20

2. Kế hoạch chuyểnmục đích sử dụng đất:

Đơnvị tính: ha

STT

CHỈ TIÊU

Giai đoạn
(2012 - 2015)

Phân theo các năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

642,39

96,36

128,53

192,71

224,79

1.1

Đất trồng lúa

119,35

17,91

23,88

35,79

41,77

1.1.1

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

106,37

15,96

21,28

31,90

37,23

1.2

Đất trồng cây lâu năm

155,65

23,35

31,13

46,70

54,48

1.3

Đất rừng sản xuất

217,33

32,60

43,51

65,20

76,02

1.4

Đất rừng phòng hộ

14,13

2,12

2,83

4,24

4,94

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

2,33

0,35

0,46

0,70

0,82

II

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

40,00

22,00

4,00

14,00

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

14,00

14,00

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải rừng

26,00

22,00

4,00

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vịtính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích

Phân theo các năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

TỔNG DIỆN TÍCH

77,13

9,77

13,02

19,56

34,78

1

Đất nông nghiệp

12,00

12,00

1.1

Đất rừng sản xuất

12,00

12,00

2

Đất phi nông nghiệp

65,13

9,77

13,02

19,56

22,78

2.1

Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp

2.2

Đất quốc phòng

7,20

1,08

1,44

2,16

2,52

2.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

24,00

3,60

4,80

7,20

8,40

2.4

Đất sản xuất vật liệu XD, gốm sứ

29,00

4,35

5,80

8,71

10,14

2.5

Đất phát triển hạ tầng

4,87

0,73

0,97

1,47

1,70

Điều 3. Uỷ ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

2. Tổ chức quản lý, khai thác sử dụngđất có hiệu quả, tiết kiệm, đúng pháp luật; việc chuyển mục đích sử dụng đất,thu hồi đất, giao đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tuân thủ nguyêntắc tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyểnđất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp.

3. Có kế hoạch tổ chức triển khai,huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Thường xuyên kiểm tra việc thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợpvi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiệnquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định.

5. Trong trường hợp phải điều chỉnhcác chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dânthành phố Tuyên Quang lập đầy đủ hồ sơ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng,Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giámđốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhândân thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KT;
- Chuyên viên: ĐC, XD;
- Lưu VT, (T 30).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn