ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3401/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN “XÃ NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dâ n ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh, bổ sung bảng tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định 3254/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 3232/TTr-SNN ngày 22/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận “Xã nông thôn mới” năm 2014 cho các xã: Hưng Thịnh, Tây Hòa, Trung Hòa - huyện Trảng Bom; Bảo Quang, Bàu Trâm, Bàu Sen, Bảo Vinh - thị xã Long Khánh.

Điều 2. Mỗi xã nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng:

1. Bằng công nhận "Xã nông thôn mới";

2. Bằng khen đột xuất và thưởng công trình trị giá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Nguồn tiền thưởng lấy từ ngân sách tỉnh. Thủ tục quyết toán kinh phí khen thưởng đối với công trình được thưởng thực hiện theo quy định hiện hành về xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom; Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh; Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ban Chỉ đạo TW CTMTQG XDNTM;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Điều phối BCĐTWCTMTQG XDNTM;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo NN,ND,NT và XDNTM tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, CNN, TH, VX.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái