ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2005/TTLB-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Liên bộ Y tế, Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương;

Căn cứ Công văn số 834-CV/TU ngày 30/11/2006 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc trích Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm thành Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Biên chế của Trung tâm nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao hàng năm của Sở Y tế.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện việc đổi tên, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, tổ chức cán bộ để Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Điều 4. Các Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô