THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 341-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1975

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG QUỸ TIỀN THƯỞNGVÀ QUỸ PHÚC LỢI CHO CÁC XÍ NGHIỆP THUỘC KHU VỰC SẢN XUẤT TRONG NĂM 1975

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Nghị quyết số 137-CP ngày 6-6-1974 của Hội đồng Chínhphủ về công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể của công nhân,viên chức Nhà nước trong 2 năm 1974-1975.
Để khuyến khích tăng năng suất lao động, đẩy mạnh sản xuất hoàn thành kế hoạchNhà nước năm 1975 và giải quyết một số vấn đề cấp thiết nhất trong đời sống củacông nhân, viên chức;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động và Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chi thêm khoản tiền bằng 2,2% (hai phẩy hai phần trăm)quỹ tiền lương kế hoạch năm 1975 của khu vực sản xuất để tăng tiền thưởng choquý III và quý IV và tăng thêm quỹ phúc lợi của các xí nghiệp khu vực sản xuấttrong năm 1975.

2. Bộ Lao động bàn với Tổng Công đoàn Việt Nam hướng dẫn thi hành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Đặng Việt Châu