ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3410/QĐ- UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2942/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cQuyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1768/TTr-SGDĐT ngày 09/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 và các Khoản: Khoản 2 Điều 7, Khoản 3 Điều 15, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 16, Khoản 1 Điều 17 của Quyết định số 2942/QĐ- UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

Các nội dung khác của Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 giữ nguyên;

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ G
iáo dục và Đào tạo;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND T
nh;
- Chánh VP, các Phó V
ăn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- L
ưu: VT-VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh