ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3413/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2125/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2013/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND8 ngày 21/7/2015 của Hội đồng nhân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ GTVT, VP.Chính phủ;
-
Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
-
Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;
-
TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
Thường trực: HĐND, UBND các huyện, thị,thành phố;
-
Trung tâm công báo tỉnh; Website tỉnh;
-
LĐVP, CV, TH;- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Trần Văn Nam