BỘ GIAO THÔNG VN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3419/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNGCAO NĂNG LỰC THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH ngày17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 02/6/2010của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thay thếHệ thống chỉ tiêu quốc gia năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giaiđoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày04/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hệ thống chỉtiêu thống kê ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-BGTVT ngày18/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng côngtác thống kê ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởngCục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lựcthống kê và dự báo thị trường vận tải biển (sau đây gọi tắt là Đề án) với nhữngnội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê vận tảibiển nhằm thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác khách quan làm cơ sở cho việcđánh giá hiện trạng và phục vụ cho công tác dự báo thị trường vận tải biển;

- Áp dụng phương pháp dự báo tiên tiến để phântích, đánh giá thị trường vận tải biển, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựngchiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách quản lý hoạt động quản lývận tải biển.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáothống kê vận tải biển;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy thống kê của ngành vậntải biển;

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thuthập, xử lý, tổng hợp, công bố thông tin vận tải biển; xây dựng dữ liệu ngânhàng thống kê vận tải biển phù hợp với yêu cầu của hệ thống thống kê chung;

- Dự báo chính xác thị trường vận tải biển theotừng giai đoạn cụ thể.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp thống kê

1.1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê:

a) Hệ thống chỉ tiêu về vận tải biển: Sản lượng vậntải biển; sản lượng vận tải ba loại hàng chủ yếu; hàng hóa thông qua cảng, hàngtrung chuyển; hành khách qua cảng, sản lượng hàng hóa, hành khách luân chuyển;lượt tàu đến cảng, số liệu tàu nước ngoài vận tải nội địa.

b) Hệ thống chỉ tiêu về tàu biển: Số lượng tàubiển, loại tàu, độ tuổi, trọng tải, loại hình sở hữu.

c) Hệ thống chỉ tiêu về thuyền viên: Số lượng, khảnăng chuyên môn, độ tuổi, số lượng thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam,số lượng thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam nước ngoài.

d) Hệ thống chỉ tiêu về bến, cảng biển, tuyếnluồng: Số lượng, loại cảng, chiều dài cầu cảng; số lượng tuyến luồng, chiều dàituyến, khả năng khai thác của tuyến luồng hàng hải.

1.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy thống kê: Tăng cườngđội ngũ cán bộ làm công tác thống kê bảo đảm đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ;thành lập tổ thống kê chuyên trách thuộc Cục Hàng hải Việt Nam bảo đảm tính độclập trong công tác thống kê.

1.3. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho công tácthống kê.

1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thôngcho công tác thống kê:

a) Từng bước hình thành hệ thống thống kê điện tửphù hợp với yêu cầu báo cáo đề ra;

b) Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tácthống kê, báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Giao thông vận tảivà báo cáo các cơ quan nhà nước theo quy định;

c) Công khai thông tin cơ bản tại trang tin điện tửcủa Cục Hàng hải Việt Nam để phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng các thông tinliên quan đến hoạt động của ngành hàng hải.

1.5. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền vềcông tác thống kê.

1.6. Tăng cường hợp tác sử dụng hiệu quả số liệuthống kê từ cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Giải pháp dự báo

a) Áp dụng phương pháp dự báo tiên tiến để dự báothị trường vận tải biển phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội củangành hàng hải nói riêng và giao thông vận tải nói chung;

b) Tham khảo kết quả dự báo do tổ chức dự báo có uytín của Việt Nam và thế giới để hoàn thiện phương pháp dự báo trong công táclập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải biển hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liênquan xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê vận tải biển;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam vàcác cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Thông tư quy định về chế độ báo cáothống kê vận tải biển trình Bộ trưởng ban hành. Thời gian thực hiện: năm2014-2015;

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổng hợp số liệuthống kê lĩnh vực vận tải biển hàng tháng, quý, năm;

2. Vụ Kế hoạch -Đầu tư

a) Chủ trì, tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu thống kêvận tải biển trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bổsung chỉ tiêu thống kê vận tải biển trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê trong ngànhGiao thông vận tải;

c) Căn cứ các báo cáo, chỉ tiêu thống kê, kết quảdự báo thị trường vận tải biển để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch pháttriển vận tải biển ở Việt Nam.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kiện toàn bộmáy thống kê vận tải biển theo hướng ưu tiên đối tượng được đào tạo chuyên mônthống kê; vận dụng linh hoạt các chế độ chính sách ưu đãi đối tượng làm côngtác thống kê.

4. Vụ Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liênquan hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án;

b) Tổng hợp kế hoạch ngân sách triển khai thực hiệnĐề án hàng năm gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để ưu tiên bố trínguồn kinh phí thực hiện Đề án.

5. Cục Hàng hải ViệtNam

a) Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê được BộGiao thông vận tải ban hành, chủ trì tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu vận tảibiển; bố trí cán bộ làm đầu mối tổng hợp ổn định, có trình độ và kinh nghiệmthống kê; Thời gian thực hiện: năm 2014.

b) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu cơ sở, chuẩn hóa cáckhái niệm, phương pháp tính, cách thức thu thập thông tin đầu vào làm cơ sởphục vụ công tác dự báo vận tải biển. Thời gian thực hiện: năm 2014.

c) Xây dựng Thông tư quy định về chế độ báo cáothống kê vận tải biển; Thời gian thực hiện: năm 2014-2015.

d) Cập nhật, bổ sung chỉ tiêu thống kê vận tải biểntrong Hệ thống chỉ tiêu ngành Giao thông vận tải trên trang thông tin điện tửcủa Cục Hàng hải Việt Nam. Thời gian thực hiện: hàng năm.

đ) Tham khảo kết quả dự báo do tổ chức dự báo có uytín của Việt Nam và thế giới để hoàn thiện phương pháp dự báo trong công táclập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải biển hàng năm; ápdụng phương pháp dự báo tiên tiến trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kếhoạch phát triển vận tải biển.

e) Hàng năm dự toán kinh phí để triển khai Đề ántrình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

6. Các Cảng vụ Hànghải và doanh nghiệp

a) Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng Hệthống chỉ tiêu thống kê vận tải biển;

b) Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chung, bảo đảm tínhthống nhất với hệ thống chỉ tiêu vận tải biển;

c) Bố trí nhân sự làm đầu mối tổng hợp báo cáothống kê của đơn vị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh traBộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê);
- Website Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí HHVN;
- Lưu: VT, Vụ VTải (2).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng