ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh vào khu Thương mại Kim Thành, các Cụm công nghiệp Đông Phố Mới và Bắc Duyên Hải theo cơ chế "một cửa"

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 70/2005/QĐ-UB ngày 28/2/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Ban Quản lý khu Thương mại Kim Thành và Ban quản lý các Cụm công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh vào khu Thương mại Kim Thành và các Cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải theo cơ chế "Một cửa".

Điều 2. Ban Quản lý khu Thương mại Kim Thành và Ban quản lý các Cụm công nghiệp chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 146/2005/QĐ-UB và Quyết định số 147/2005/QD-UB ngày 04/5/2005 của UBND tỉnh Lào Cai.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Cường