ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 342-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH 62 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt banhành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành 62 (sáuhai) tiêu chuẩn Nhà nước về máy công cụ, động cơ điện, máy biến áp, lò xo, vanxe đạp, thủy lực khí nén, chốt, phần cuối ren, thuật ngữ đo lường. Danh mục kèmtheo quyết định này. (1)

Điều 2. Tùy theo hình thứcban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải đượcnghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Khắc

(1) Không in các danh mục tiêu chuẩn.