ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ TRONG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 QUẬN HỒNG BÀNG VÀ PHẦN MỞ RỘNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ Trình số 90/TTr-SXD-QLQH ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí:

Thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương, nằm trong phạm vi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng.

2. Chức năng sử dụng đất:

- Chức năng sử dụng đất: Điều chỉnh cục bộ từ đất cây xanh sang đất ở.

- Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 8,07ha.

Cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh như sau:

THEO QĐ SỐ 1302/QĐ-UBND NGÀY 24/6/2014 CỦA UBND TP. HẢI PHÒNG

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH KỲ NÀY

STT

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT(ha)

STT

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT(ha)

TẦNG CAO TỐI THIỂU
(TẦNG)

TẦNG CAO TỐI ĐA

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
(%)

1

Một phn của lô đất CXQ-2

Cây xanh, TDTT cấp quận

0,41

1

CX-2

Cây xanh, TDTT cấp quận

0,62

1

5

2

LÔ CXQ-3

Cây xanh, TDTT cấp quận

1,32

2

CX-1

Cây xanh, TDTT cấp quận

0,29

1

5

3

CX-3

Cây xanh, TDTT cấp quận

0,5

1

5

4

NO-2

Đt ở đô th hóa

0,28

3

5

80

3

Lô HT-1

Đt ở hiện trạng

2,83

HT-1

Đt ở hiện trạng

3,13

3

5

80

4

Lô NO-2

Đất ở đô thị hóa

2,07

5

NO-1

Đất ở đô thị hóa

2,28

3

5

80

Đt giao thông

1,44

Đt giao thông

0,97

TỔNG DIỆN TÍCH NGHIÊN CỨU (một phần của lô phố H20.3)

8,07

TỔNG DIỆN TÍCH NGHIÊN CỨU (Lô phố H-1)

8,07

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vliên quan và tổ chức thực hiện:

- Sở Xây dựng và Tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp quy chun, tiêu chuẩn của các số liệu trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

- Giao Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: QH, ĐC2;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành