ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG KHIẾM THÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 29/KHĐT-VX ngày 03/02/2016 về việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án xây dựng Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: xây dựng mới cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học tập cho giáo viên và học sinh của Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

- Xây dựng khối phòng học và phòng phục vụ học tập gồm: 12 phòng học, 04 phòng chức năng, 02 phòng dạy nghề, 01 phòng hội đồng, 01 phòng truyền thống, 01 phòng thư viện và 03 phòng làm việc.

- Khối nhà nội trú và phục vụ gồm: 15 phòng nội trú; bếp, nhà ăn và hội trường.

- Trang thiết bị gồm: 74 bộ bàn ghế học sinh; 13 bảng từ; 12 bộ bàn ghế giáo viên; 01 bộ bàn ghế hội đồng; 06 bàn và 36 ghế thư viện; 60 giường tầng; 18 bàn và 60 ghế hội trường; 120 bộ chăn, ga, gối, nệm.

- Hạ tầng gồm: sân chơi, sân tập thể dục thể thao; cổng, hàng rào.

5. Địa điểm xây dựng: phường 7, thành phố Đà Lạt.

6. Tổng mức đầu tư: 18.520 triệu đồng (mười tám tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tài trợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam: 9.000 triệu đồng;

- Vốn an sinh xã hội Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: 5.900 triệu đồng;

- Vốn ngân sách Nhà nước: 3.620 triệu đồng (nguồn xổ số kiến thiết hoặc ngân sách tập trung).

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2016- 2018.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, TC, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa