ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3421/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 18/2006/CT-UBND NGÀY 19/4/2006 VÀ CHỈ THỊ SỐ 41/2007/CT-UBND NGÀY 14/11/2007CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 125/TTr-STTTT ngày 29/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Chỉ thị số 18/2006/CT-UBNDngày 19/4/2006 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thôngvà Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Chỉ thị số41/2007/CT-UBND ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả quản lýnhà nước, bảo vệ tốt mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tintrên địa bàn tỉnh.

Lý do: Nội dung của các văn bản trên không còn phùhợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT DO UBND TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3421 /QĐ-UBND ngày 05 /11/ 2013 của UBND tỉnhQuảng Nam)

TT

Số, kí hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

A

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01

Chỉ thị số 18/2006/CT- UBND

19/4/1996

UBND tỉnh Quảng Nam

Về việc đẩy mạnh phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Toàn bộ văn bản

Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND tỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

02

Chỉ thị số 41/2007/CT- UBND

14/11/2007

UBND tỉnh Quảng Nam

Về việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tố mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ văn bản

Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.