ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 3424/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎLĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBNDCẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngtại Tờ trình số 2028/TTr-SGTVT ngày 30/9/2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủtục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địathuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởGiao thông Vận tải, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởngcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Chi cục TCĐLCL tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh
- Lưu: VT, KSTTHC (2bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theoQuyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Thanh Hóa)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CẤP XÃ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

I

Lĩnh vực: Đường bộ

1

Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-116256-TT)

Lý do công bố bãi bỏ:

- Văn bản quy định Thủ tục “Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn” hết hiệu lực thi hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Mẫu đơn Đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (PHỤ LỤC 29 Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải) không quy định phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương.

II

Lĩnh vực: Đường thủy nội địa

1

Xác nhận đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

(Số seri trên CSDLQG: T-THA-116237-TT)

Lý do công bố bãi bỏ: Bị bãi bỏ theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.