ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3430/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHCHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNGIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Thực hiện Công văn số 14408/BTC-HCSN ngày27/10/2010 của Bộ Tài chính về chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục thểthao;

Xét Tờ trình số 2377/TTr-LSSVHTTDL-TC ngày21/12/2011 của Liên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh kinh phí trả thù lao hàngtháng cho mỗi cộng tác viên Thể dục Thể thao cấp xã, phường, thị trấn từ mức380.000 đồng/người/tháng tại điểm c, Điều 1 trong Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh sang mức: bằng 60% mức tiền lương tốithiểu chung do Nhà nước quy định.

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2012.

Các nội dung khác của Quyết định 1911/QĐ-UBND ngày13/8/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được giữ nguyên.

Điều 2. Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh chitrả theo dự toán ngân sách hàng năm bố trí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Ủy ban TDTT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCTUBND;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;
- PVP (đ/c Bình);
- TTTT&CB, TCTM, TH;
- Lưu: VT, VX (T.37).

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư