ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3430/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giaiđoạn 2012 -2020;

Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngnày 18tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện chínhsách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 1041/TTr-STP ngày 13/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậttrên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố,Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xãcăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Chủ tịch UBDN TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUB;C-PVP; các phòng CV;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố (để công bố)
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHVũ Hồng Khanh

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀNỘI NĂM 2013.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tậtgiai đoạn 2012 – 2020” và Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2012của Bộ Tư pháp về việc ban hành “Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện chínhsách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật”, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kếhoạch triển khai thực hiện Đề án với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quảchính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tron năm 2013 nhằm nâng caonhận thực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố về cácquyền của người khuyết tật;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp và quyền bình đẳng của người khuyết tật trước pháp luật;

- Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và hiệuquả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, bảo đảm 90% người khuyếttật được trợ giúp khi có nhu cầu.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bám sát nộidung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại Đề án trợ giúp ngườikhuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 và Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiệnchính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ban hành kèm theo Quyết địnhsố 3888/QĐ-BTP ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Lựa chọn các hoạt động cần thiết, hiệu quả,phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện, khả năng của Thành phố, kịp thờitriển khai nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật.

- Các hoạt động cụ thể, khả thi, không trùng lắpvới các hoạt động trợ giúp khác; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện,đơn vị phối hợp và lộ trình, thời gian thực hiện.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan,tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúppháp lý cho người khuyết tật; lồng ghép với các Chương trình, đề án khác vềngười khuyết tật.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháplý cho người khuyết tật

- Xây dựng nội dung tuyên truyền phố biến về trợgiúp pháp lý cho người khuyết tật trên các chuyên trang, chuyên mục chung vềtrợ giúp pháp lý thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

- Biên soạn và pháp hành sách hỏi – đáp phápluật, tờ gấp pháp luật (tiếng Việt), đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khácdành cho người khuyết tật có nội dung phổ biên, tuyên truyền về quyền được trợgiúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướngmắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật, các chính sách, những quy địnhcủa pháp luật về quyền cơ bản của công dân.

- Xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờthông tin về trợ giúp pháp lý tại các địa điểm như: trụ sở Hội Người khuyếttật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổchức khác của người khuyết tật.

- Lồng ghép việc tuyên truyền, phố biến phápluật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khácvề người khuyết tật ở địa phương ( về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạynghề…)

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúppháp lý cho người khuyết tật

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu tậphuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lýcho người khuyết tật (Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, cộng tác viên trợgiúp pháp lý, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý) trên địabàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹnăng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thựchiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, cộng tác viên trợgiúp pháp lý) và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trongphạm vi thành phố Hà Nội.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho ngườikhuyết tật

- Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho ngườikhuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội để triển khai các hoạt động trợ giúppháp lý (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khiếm thị khiếm thính,khiếm khuyết vận động…..).

- Thực hiện trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật,tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác)cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

- Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu đông tại các xã,phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội người khuyết tật,các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chứckhác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

- Tổ chức các buổi sinh chuyên đềpháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đếnngười khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật;tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinhdoanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

- Thuê người phiên dịch trongtrường hợp giúp pháp lý cho người khuyết tật về nghe, nói.

4. Nghiên cứu xây dựngmô hình trợ giúp pháp lý đặc trợ giúp pháp lý đặc thù dành cho ngườikhuyết tật

Tổ chức khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệmvới các tình, thành phố về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thựchiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức sơ kết, tổng hợp kết quả 01 năm triểnkhai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bànThành phố, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kếhoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND các quận,huyện, thị xã tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho ngườikhuyết tật theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Biên tập các nội dung để tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác.

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý và các đơnvị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện chính sáchtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố, báo cáo Bộ Tưpháp và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổchức Sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúppháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình, sốlượng người khuyết tật trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát, đánh giá nhucầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật. Đề xuất, kiến nghị biện pháp, giảipháp thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu lực cho người khuyết tật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch tronglĩnh vực phiên dịch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháplý nhà nước Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyếttật tại các trường học của người khuyết tật theo nhiệm vụ phân công.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng dự toán, bố tríkinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

5. Các cơ quan truyền thông Hà Nội

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báoKinh tế và Đô thị, Pháp luật & Xã hội xây dựng chương trình, chuyên trang,chuyên mục về pháp luật có liên quan; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáodục pháp luật để phổ biến những nội dung cơ bản của Luật người khuyết tật, Luậttrợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Tuyên truyền pháp luật liên quan đến công táctrợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật thôngqua hệ thống loa truyền thanh (đặt tại các xã, phường) và bản tin, tờ gấp phápluật.

- Chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp huyện,cấp xã, phường, thị trấn phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâmTrợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trợgiúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh sống tại đia phương.

7. Các cơ quan tiến hành tố tụng Thành phố

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dânThành phố phối hợp với Sở Tư pháp, Công an Thành phố thực hiện các hoạt độngtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụngcấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lýtrong hoạt động tố tụng cho người khuyết tật nói riêng và các đối tượng đượctrợ giúp pháp lý nói chung.

8. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể triển khaiKế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địabàn Thành phố năm 2013 sát với nhu cầu , tình hình thực tế.

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chínhsách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố; báo cáotrình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổchức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ đượcphân công.

9. Đoàn luật sư, Hội luật gia và Hội Bảo trợTư pháp Thành phố Hà Nội

- Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện các hoạt độngtrợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch.

10. Các tổ chức của người khuyết tật thuộcThành phố Hà Nội

- Chủ động phối hợp và tạo mọi điều kiện thuậnlợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nàh nước Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trợgiúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh hoạt, học tập và làm việc trong tổchức của mình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lýcho người khuyết tật được bảo đảm từ nguồn ngân sách của Thành phố, từ cácChương trình, đề án liên quan khác.

- Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cánhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

- Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Sở Tài chínhlập dự toán kinh phí, bố trí ngân sách đối với các hoạt động theo Kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công thựchiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinhphí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệttheo quy định hiện hành.

- UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành,UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạchđảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả./.