THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 344-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ công nghiệp nặng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp nặng trong Công văn số 1611/TCCBĐT ngày 30 tháng 6 năm 1994,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng thành Tổng công ty thép Việt Nam.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng khẩn trương chỉ đạo việc hợp nhất nói tại Điều 1, trên nguyên tắc bảo đảm không làm thất thoát tài sản Nhà nước và không gây trở ngại cho việc hoạt động bình thường của các đơn vị này trong quá trình hợp nhất.

Điều 3

Sau khi hợp nhất, Bộ Công nghiệp nặng cần tiến hành các thủ tục thành lập lại Tổng công ty thép Việt Nam theo đúng Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 90-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng chỉ định tạm thời Tổng Giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam để điều hành công việc của Tổng công ty cho đến khi Tổng công ty được thành lập lại theo quy định hiện hành.

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng và Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt