ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3442/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNHPHÚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội; Nghị định số 04 / 2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổibổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lướikinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đếnnăm 2030;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại văn bản số 430/TTr-SCT ngày 18/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyhoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, địnhhướng đến năm 2030, như sau:

1. Bổ sung mới 02 vị trí quy hoạch thuộc giai đoạn2011-2015:Bổ sung 02 vị trí quy hoạch nằm trên tuyến đường36m từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh để phục vụ Khu Công nghiệp Tam Dương (01 điểm tạixã Kim Long bên trái tuyến đi từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh; 01 điểm tại xã Tam Quanhoặc xã Hoàng Hoa nằm bên phải tuyến đường đi từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh);

2. Điềuchỉnh 01 vị trí quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại I thuộc giai đoạn 2011-2015: Từ vị trí đã quy hoạch cửa hàng xăng dầu loại Itại xã Vĩnh Thịnh chuyển về vị trí thuộc địa phận xã Tam Phúc (nằm trên tuyếnQL2C mới từ Cầu Vĩnh Thịnh đi thành phố Vĩnh Yên, trong vị trí đất đã được quyhoạch để cho các doanh nghiệp thuê).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyếtđịnh số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011, Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08/1/2013,Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quyhoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm2020, định hướng đến năm 2030;

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cácngành liên quan có trách nhiệm chỉnh sửa, điều chỉnh lại báo cáo Quy hoạch, bảnđồ phân bố các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo nội dung đãđược phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các tổ chức,cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng